| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZZ.8421.1.1.2012 Prezydenta Miasta Bytom; Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 5 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania o charakterze publicznym w stosunku do mieszkańców Piekar Śląskich, w zakresie orzekania o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia i orzekania o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz wskazania do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy

Na podstawie art. 73 ust. 1   w związku z   art. 92 ust. 1   pkt 2, ust. 2   i ust. 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 6   ust. 1a ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997 r. o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z   2011 r. nr 127, poz. 721 z   późn. zm.).  

§   1.   Prezydent Miasta Piekary Śląskie powierza a   Prezydent Bytomia przyjmuje do realizacji zadanie o   charakterze publicznym w   stosunku do mieszkańców Piekar Śląskich, w   zakresie orzekania o   niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia i   orzekania o   stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz wskazania do ulg i   uprawnień osób posiadających orzeczenia o   inwalidztwie lub niezdolności do pracy.  

§   2.   Zadanie, o   którym mowa w   § 1   Porozumienia, zgodnie z   zarządzeniem nr 440 Prezydenta Bytomia z   dnia 31 grudnia 2007 r. w   sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności w   Bytomiu z   późn. zm., realizował będzie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności, zwany dalej „Zespołem”, z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16, którego obsługę finansową, kadrową oraz organizacyjno-techniczną prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w   Bytomiu.  

§   3.   Zespół, o   którym mowa w   § 2, zakresem działania obejmował będzie obszar Miasta Bytomia i   Miasta Piekary Śląskie.  

§   4.   Strony niniejszego Porozumienia zgodnie postanawiają, że Prezydent Bytomia umocowany jest do:  

1)   występowania o   środki finansowe z   budżetu państwa niezbędne do realizacji zadania, o   którym mowa w   § 1;  

2)   wystawiania legitymacji osobom niepełnosprawnym lub upoważnienia innej osoby do wystawiania przedmiotowych legitymacji.  

§   5.   1.   Wydatki związane z   działalnością Zespołu, w   tym wynagrodzenie przewodniczącego i   pozostałych członków Zespołu, pokrywane są z   budżetu państwa, poprzez budżet Wojewody Śląskiego oraz ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.  

2.   Strony niniejszego Porozumienia zobowiązują się do proporcjonalnego pokrywania kosztów, w   odniesieniu do liczby mieszkańców danego miasta, objętych zadaniem realizowanym przez Zespół w   roku poprzednim, o   którym mowa w   § 1.  

3.   Wielkość środków planowanych na obsługę zadania w   2012 r., o   którym mowa  
w   § 1   Porozumienia, przypadających na mieszkańców Piekar Śląskich, poza środkami przyznanymi z   budżetu państwa na jego realizację, określa załącznik do Porozumienia.  

4.   Miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się do przekazywania Miastu Bytom środków finansowych, o   których mowa w   załączniku do Porozumienia, w   czterech transzach, w   następujących terminach oraz wysokościach:  

-   I transza - do 31 marca 2012 r. - w   wysokości 11.592,75 zł,  

-   II transza - do 30 czerwca 2012 r. - w   wysokości 11.592,75 zł,  

-   III transza - do 30 września 2012 r. - w   wysokości 11.592,75 zł,  

-   IV transza - do 30 listopada 2012 r. - w   wysokości 11.592,75 zł.  

5.   Środki finansowe, o   których mowa w   ust. 3   i ust. 4, będą przekazywane przez Miasto Piekary Śląskie na rachunek bankowy Miasta Bytom: Urząd Miejski w   Bytomiu – Wydział Finansowy GETIN NOBLE Bank S.A. O/Bytom nr 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440.  

6.   W przypadku niedotrzymania terminów, o   których mowa w   ust. 4, Miastu Bytom przysługują odsetki ustawowe.  

§   6.   Porozumienie zostaje zawarte z   dniem podpisania, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.  

§   7.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy ustawy o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisy ustawy o   samorządzie powiatowym oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   8.   Wszelkie zmiany postanowień objętych Porozumieniem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   9.   Ewentualne spory mogące wyniknąć podczas realizacji Porozumienia strony postanawiają rozstrzygać polubownie, a   w przypadku braku porozumienia oddać pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.  

§   10.   Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

§   11.   Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Prezydent Bytomia  


Piotr   Koj

Prezydent Miasta Piekary Śląskie  


Stanisław   Korfanty

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr ZZ.8421.1.1.2012  
Prezydenta Bytomia  
z dnia 5   marca 2012 r.  

1)   Wielkość środków planowanych w   2012 r. na obsługę zadania, poza środkami przyznanymi z   budżetu państwa na jego realizację wynosi 209.069,00 zł;  

2)   liczba osób, będących mieszkańcami Piekar Śląskich, objętych zadaniami prowadzonymi przez Zespół w   roku poprzednim - 1125 osób (tj. 22,18% wszystkich osób objętych zadaniami prowadzonymi przez Zespół w   roku poprzednim – 5071 osób);  

3)   wielkość środków planowanych w   2012 r. na obsługę zadań, przypadających na mieszkańców Piekar Śląskich, poza środkami przyznanymi z   budżetu państwa na ich realizację wynosi 46.371,00   zł (209.069,00 zł x 22,18%).  

 

 

Prezydent Bytomia  


Piotr   Koj

Prezydent Miasta Piekary Śląskie  


Stanisław   Korfanty

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »