| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZZ.8421.1.1.2012 Prezydenta Miasta Bytom; Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 5 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania o charakterze publicznym w stosunku do mieszkańców Piekar Śląskich, w zakresie orzekania o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia i orzekania o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz wskazania do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy

Na podstawie art. 73 ust. 1   w związku z   art. 92 ust. 1   pkt 2, ust. 2   i ust. 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 6   ust. 1a ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997 r. o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z   2011 r. nr 127, poz. 721 z   późn. zm.).  

§   1.   Prezydent Miasta Piekary Śląskie powierza a   Prezydent Bytomia przyjmuje do realizacji zadanie o   charakterze publicznym w   stosunku do mieszkańców Piekar Śląskich, w   zakresie orzekania o   niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia i   orzekania o   stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz wskazania do ulg i   uprawnień osób posiadających orzeczenia o   inwalidztwie lub niezdolności do pracy.  

§   2.   Zadanie, o   którym mowa w   § 1   Porozumienia, zgodnie z   zarządzeniem nr 440 Prezydenta Bytomia z   dnia 31 grudnia 2007 r. w   sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności w   Bytomiu z   późn. zm., realizował będzie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności, zwany dalej „Zespołem”, z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16, którego obsługę finansową, kadrową oraz organizacyjno-techniczną prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w   Bytomiu.  

§   3.   Zespół, o   którym mowa w   § 2, zakresem działania obejmował będzie obszar Miasta Bytomia i   Miasta Piekary Śląskie.  

§   4.   Strony niniejszego Porozumienia zgodnie postanawiają, że Prezydent Bytomia umocowany jest do:  

1)   występowania o   środki finansowe z   budżetu państwa niezbędne do realizacji zadania, o   którym mowa w   § 1;  

2)   wystawiania legitymacji osobom niepełnosprawnym lub upoważnienia innej osoby do wystawiania przedmiotowych legitymacji.  

§   5.   1.   Wydatki związane z   działalnością Zespołu, w   tym wynagrodzenie przewodniczącego i   pozostałych członków Zespołu, pokrywane są z   budżetu państwa, poprzez budżet Wojewody Śląskiego oraz ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.  

2.   Strony niniejszego Porozumienia zobowiązują się do proporcjonalnego pokrywania kosztów, w   odniesieniu do liczby mieszkańców danego miasta, objętych zadaniem realizowanym przez Zespół w   roku poprzednim, o   którym mowa w   § 1.  

3.   Wielkość środków planowanych na obsługę zadania w   2012 r., o   którym mowa  
w   § 1   Porozumienia, przypadających na mieszkańców Piekar Śląskich, poza środkami przyznanymi z   budżetu państwa na jego realizację, określa załącznik do Porozumienia.  

4.   Miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się do przekazywania Miastu Bytom środków finansowych, o   których mowa w   załączniku do Porozumienia, w   czterech transzach, w   następujących terminach oraz wysokościach:  

-   I transza - do 31 marca 2012 r. - w   wysokości 11.592,75 zł,  

-   II transza - do 30 czerwca 2012 r. - w   wysokości 11.592,75 zł,  

-   III transza - do 30 września 2012 r. - w   wysokości 11.592,75 zł,  

-   IV transza - do 30 listopada 2012 r. - w   wysokości 11.592,75 zł.  

5.   Środki finansowe, o   których mowa w   ust. 3   i ust. 4, będą przekazywane przez Miasto Piekary Śląskie na rachunek bankowy Miasta Bytom: Urząd Miejski w   Bytomiu – Wydział Finansowy GETIN NOBLE Bank S.A. O/Bytom nr 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440.  

6.   W przypadku niedotrzymania terminów, o   których mowa w   ust. 4, Miastu Bytom przysługują odsetki ustawowe.  

§   6.   Porozumienie zostaje zawarte z   dniem podpisania, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.  

§   7.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy ustawy o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisy ustawy o   samorządzie powiatowym oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   8.   Wszelkie zmiany postanowień objętych Porozumieniem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   9.   Ewentualne spory mogące wyniknąć podczas realizacji Porozumienia strony postanawiają rozstrzygać polubownie, a   w przypadku braku porozumienia oddać pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.  

§   10.   Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

§   11.   Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Prezydent Bytomia  


Piotr   Koj

Prezydent Miasta Piekary Śląskie  


Stanisław   Korfanty

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr ZZ.8421.1.1.2012  
Prezydenta Bytomia  
z dnia 5   marca 2012 r.  

1)   Wielkość środków planowanych w   2012 r. na obsługę zadania, poza środkami przyznanymi z   budżetu państwa na jego realizację wynosi 209.069,00 zł;  

2)   liczba osób, będących mieszkańcami Piekar Śląskich, objętych zadaniami prowadzonymi przez Zespół w   roku poprzednim - 1125 osób (tj. 22,18% wszystkich osób objętych zadaniami prowadzonymi przez Zespół w   roku poprzednim – 5071 osób);  

3)   wielkość środków planowanych w   2012 r. na obsługę zadań, przypadających na mieszkańców Piekar Śląskich, poza środkami przyznanymi z   budżetu państwa na ich realizację wynosi 46.371,00   zł (209.069,00 zł x 22,18%).  

 

 

Prezydent Bytomia  


Piotr   Koj

Prezydent Miasta Piekary Śląskie  


Stanisław   Korfanty

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »