| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 147/XI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 42 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654 z   późn. zm.) w   związku z   Uchwałą nr 49/2011 Rady Społecznej SP ZOZ w   Lublińcu z   dnia 26 października 2011 roku w   sprawie: zmian w   Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z   siedzibą w   Lublińcu, przy ulicy Sobieskiego 9   Rada Powiatu w   Lublińcu uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Zatwierdza się zmiany – w   formie Aneksu nr 6   – do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z   siedzibą w   Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9   – uchwalone uchwałą nr 49/2011 Rady Społecznej SP ZOZ w   Lublińcu z   dnia 26 października 2011 w   sprawie: zmian w   Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z   siedzibą w   Lublińcu, przy ulicy Sobieskiego 9   – w   brzmieniu ustalonym w   załączniku do uchwały nr 49/2011 Rady Społecznej SP ZOZ w   Lublińcu z   dnia 26 października 2011 roku – stanowiącym Załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Lublińcu.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Lidia   Kucharczyk

 


Załącznik do Uchwały Nr 49/2011 Rady Społeczniej SP ZOZ w   Lublińcu oraz Uchwały Nr 147/XI/2012 Rady Powiatu w   Lublińcu z   dnia 25 stycznia 2012  
 Aneks nr 6  


do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z   siedzibą w   Lublińcu  
przy ul. Sobieskiego 9  

§ 1.  

W Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z   siedzibą w   Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9   wprowadza się następujące zmiany:  

1.   w § 2   w punkcie 1   wykreśla się zapis w   brzmieniu: „1/ ustawy z   dnia 30 sierpnia 1991 roku o   zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. z   2007 roku nr 14, poz. 89/ oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, ” a   wprowadza się zapis w   brzmieniu: „1/ ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 654/ oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy”  

2.   w § 6   wykreśla się ustęp 3. w   brzmieniu „3. W   sytuacji gdy Dyrektorem nie jest lekarz, to przeprowadza się konkurs na stanowisko z-cy dyrektora.”  

3.   w § 6   ustęp 3. otrzymuje brzmienie „3. Dyrektor spełnia wymogi kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami.”  

4.   w § 6   ustęp 4. otrzymuje brzmienie: „4. Organami zespołu są:  
a) Dyrektor,  
b) Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i   opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład oraz organem doradczym Dyrektora”  

5.   w § 7   punkcie 1   wykreśla się zapis w   brzmieniu ”d) ordynatorów oddziałów i   kierowników komórek organizacyjnych.” a   wprowadza się zapis w   brzmieniu „d) ordynatorów lub kierowników oddziałów i   kierowników komórek organizacyjnych.”  

6.   w § 8   punkcie 6   wykreśla się zapis w   brzmieniu „o zakładach opieki zdrowotnej” a   wprowadza się zapis „o działalności leczniczej”  

7.   w § 11 punkcie 1   wykreśla się literę a) w   brzmieniu „a) zmiany lub rozwiązania umowy o   udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne”  

8.   w § 11 punkcie 1   litera a) przyjmuje zapis w   brzmieniu „a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego”  

9.   w § 11 punkcie 1   litera b) przyjmuje zapis w   brzmieniu „b) związanych z   przekształceniem lub likwidacją Zespołu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności”  

10.   w § 11 punkcie pierwszym litera c) przyjmuje zapis w   brzmieniu „c) przyznania nagród Dyrektorowi Zespołu”  

11.   w § 11 punkcie pierwszym litera d) przyjmuje zapis w   brzmieniu „d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o   zarządzanie Zespołem z   Dyrektorem”  

12.   w § 11 punkcie 5   wykreśla się zapis w   brzmieniu „Zatwierdzenie regulaminu porządkowego Zespołu” a   wprowadza się zapis w   brzmieniu „Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Zespołu”  

13.   w § 11 w   punkcie 7   wykreśla się zapis w   brzmieniu „Wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie o   zakładach opieki zdrowotnej i   niniejszym statucie” a   wprowadza się zapis w   brzmieniu „Wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie o   działalności leczniczej i   niniejszym statucie”  

14.   w § 11 wprowadza się punkt 8. w   brzmieniu „8. Opiniowanie wniosków w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.”  

15.   w § 13 punkcie 2. litera a) wykreśla się zapis „Lubliniec ul. Grunwaldzka 9”  

16.   w § 13 punkcie 2   litera b) wykreśla się zapis „Lubliniec ul. Grunwaldzka 9”  

17.   w § 13 punkcie 2   litera c) wykreśla się zapis „Lubliniec ul. Grunwaldzka 9”  

18.   w § 13 punkcie 2   litera d) wykreśla się zapis „Lubliniec ul. Grunwaldzka 9”  

19.   w § 13 punkcie 2   litera e) wykreśla się zapis „Lubliniec ul. Grunwaldzka 9”  

20.   w § 13 punkcie 4. litera c) wykreśla się zapis: „Lubliniec, ul. Żwirki i   Wigury 3” a   wprowadza się zapis „Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9”,  

21.   w § 14 wykreśla się punkt 1   w brzmieniu „1. Zakres działania i   organizację wewnętrzną Zespołu określa regulamin porządkowy” a   wprowadza się zapis w   brzmieniu „1. Sprawy dotyczące sposobu i   warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zespół określa regulamin organizacyjny”  

22.   w § 16 w   punkcie 1   litera a) wykreśla się zapis „a) ustawie z   dnia 30 sierpnia 1991r. o   zakładach opieki zdrowotnej” a   wprowadza się zapis w   brzmieniu „a) ustawie z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej”  

§ 2.  

Pozostała treść Statutu nie ulega zmianie.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Lisak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »