| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/166/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z   późn. zm.) Rada Miasta Cieszyna uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustanawia się stypendia sportowe zwane dalej „stypendiami” dla sportowców, które są wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego oraz formą pomocy materialnej wspierającej proces szkolenia.  

2.   Burmistrz Miasta Cieszyna może przyznać stypendium z   własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek klubów i   stowarzyszeń sportowych mających siedzibę i   działających na terenie miasta Cieszyna.  

3.   Wzór wniosku o   przyznanie stypendiów określa załącznik do uchwały.  

§   2.   Stypendia mogą być przyznawane na okres od 3   do 12 miesięcy w   danym roku kalendarzowym.  

§   3.   Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia następujące kryteria:  

1.   Uprawia dyscyplinę i   konkurencję sportu indywidualnie lub zespołowo w   kategorii kadet, junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior.  

2.   Reprezentuje barwy i   jest członkiem klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej mającego siedzibę i   działającego na terenie miasta Cieszyna.  

3.   Posiada status amatora – uprawia sport na podstawie innej niż umowa o   pracę lub umowa cywilno- prawna i   nie otrzymuje za to wynagrodzenia.  

4.   Posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w   zawodach.  

5.   Osiągnął wysokie wyniki w   międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym określone w   ust. 6   lub ust. 7   w roku, w   którym stypendium może być przyznawane lub w   roku poprzedzającym rok przyznawania stypendium, a   jego plany startów i   przygotowań oraz predyspozycje wskazują na możliwość osiągania w   przyszłości postępów sportowych.  

6.   Za wysokie wyniki w   międzynarodowym i   krajowym współzawodnictwie sportowym w   dyscyplinach indywidualnych uznaje się:  

1)   Zajęcie miejsca I-VIII w   igrzyskach olimpijskich,  

2)   Zajęcie miejsca I-VIII w   igrzyskach paraolimpijskich,  

3)   Zajęcie miejsca I-VI w   mistrzostwach świata i   Pucharach Świata seniorów,  

4)   Zajęcie miejsca I-VI w   mistrzostwach świata w   dyscyplinach paraolimpijskich,  

5)   Zajęcie miejsca I   – VI w   mistrzostwach Europy,  

6)   Zajęcie miejsca I-VI w   mistrzostwach Europy w   dyscyplinach paraolimpijskich,  

7)   Zajęcie miejsca I- VI w   mistrzostwach świata i   Europy młodzieżowców i   juniorów,  

8)   Zajęcie miejsca I-VI w   mistrzostwach świata i   Europy młodzieżowców i   juniorów w   dyscyplinach paraolimpijskich,  

9)   Zajęcie miejsca I-VI na uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach świata, europejskim festiwalu młodzieży, igrzyskach olimpijskich młodzieży,  

10)   Zajęcie miejsca I-VI w   mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów i   w kategoriach młodszych niż junior,  

11)   Zajęcie miejsca I   –VI w   mistrzostwach Polski w   dyscyplinach paraolimpijskich,  

7.   Za wysokie wyniki sportowe w   międzynarodowym i   krajowym współzawodnictwie sportowym w   grach i   rozgrywkach zespołowych oraz drużynowych uznaje się:  

1)   zakwalifikowanie się zawodnika do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub w   oficjalnych rozgrywkach ligowych ekstraklasy, I   lub II ligi,  

2)   członkostwo w   kadrze narodowej w   kategorii kadet, junior, młodzieżowiec.  

§   4.   Stypendia przyznaje się w   ramach środków finansowych zaplanowanych na ten cel w   budżecie miasta Cieszyna w   danym roku kalendarzowym.  

§   5.   1.   Podstawę ustalenia wysokości stypendium stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę w   roku poprzedzającym rok przyznawania stypendium zwane dalej „minimalnym wynagrodzeniem”.  

2.   Wysokość miesięcznego stypendium w   dyscyplinach indywidualnych wynosi brutto:  

1)   do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w   § 3   pkt. 6   ppkt. 1-4,  

2)   do 80% minimalnego wynagrodzenia dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w   § 3   pkt. 6   ppkt. 5-6,  

3)   do 60% minimalnego wynagrodzenia dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w   § 3pkt. 6   ppkt.7-9,  

4)   do 50% minimalnego wynagrodzenia dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w   § 3   pkt. 6   ppkt. 10-11.  

3.   Wysokość miesięcznego stypendium w   dyscyplinach zespołowych i   drużynowych wynosi brutto do 80% minimalnego wynagrodzenia dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w   § 3   ust. 7   pkt. 1-2 (maksymalna ilość zawodników ubiegających się o   stypendium to liczba zawodników występująca w   trakcie meczu na boisku + 2).  

4.   Przyznane stypendium wypłacane jest do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w   kasie Miejskiego Ośrodka Sportu i   Rekreacji przy Al. Jana Łyska 21, zwanego dalej „MOSiR” lub przekazywane przelewem na wskazany przez stypendystę indywidualny rachunek bankowy (w przypadku stypendysty niepełnoletniego na wskazany rachunek bankowy rodzica/opiekuna prawnego).  

5.   Kluby i   stowarzyszenia, których zawodnicy pobierają stypendia, zobowiązane są w   terminie do 5-go dnia każdego miesiąca do złożenia w   MOSiR zestawienia za miesiąc poprzedni zawodników uprawnionych do otrzymywania stypendiów informując jednocześnie o   spełnieniu przez zawodnika wszystkich kryteriów zawartych w   niniejszej uchwale.  

§   6.   1.   Wniosek o   przyznanie stypendium należy składać w   MOSiR w   pierwszym roku obowiązywania niniejszej uchwały do 30 kwietnia 2012 roku, natomiast wnioski o   przyznanie stypendium w   kolejnych latach kalendarzowych do 31 października roku poprzedzającego okres stypendialny.  

2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zachowania terminów, o   których mowa w   ust. 1.  

3.   Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z   przyznaniem stypendium.  

4.   W przypadku stwierdzenia braków formalnych w   złożonym wniosku o   przyznanie stypendium wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w   terminie 3   dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia.  

5.   Wniosek o   przyznanie stypendium pozostawia się bez rozpatrzenia w   przypadku:  

1)   złożenia po terminie  

2)   nieusunięcie braków formalnych wniosku w   terminie określonym w   ust. 4  

3)   cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę  

§   7.   1.   Wnioski o   przyznanie stypendium opiniuje komisja do spraw stypendiów powołana przez Burmistrza Miasta Cieszyna zarządzeniem określającym jej skład osobowy i   tryb działania.  

2.   Komisja przedkłada Burmistrzowi Miasta Cieszyna listę kandydatów do stypendiów wraz z   opinią, o   której mowa w   ust. 1.  

§   8.   1.   Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta Cieszyna.  

2.   Decyzja Burmistrza jest ostateczna i   nie przysługuje od niej odwołanie.  

3.   Informację o   przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości.  

4.   Burmistrz Miasta Cieszyna zawiera z   zawodnikiem umowę stypendialną.  

§   9.   1.   Burmistrz Miasta Cieszyna pozbawia stypendium zawodnika jeśli:  

1)   zaniedba lub zaprzestał realizacji procesu szkoleniowego z   zastrzeżeniem ust. 2,  

2)   zakończył karierę sportową,  

3)   nałożono na niego karę zawieszenia w   prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego zgodnie z   regulaminem tego związku lub przez macierzysty klub sportowy albo stowarzyszenie sportowe,  

4)   rażąco naruszył przepisy prawa,  

5)   otrzymuje stypendium z   innych źródeł,  

6)   zawodnik w   trakcie trwania okresu stypendialnego podpisał umowę z   klubem lub innym podmiotem gospodarczym upoważniającą do otrzymywania wynagrodzenia z   tytułu uprawiania sportu,  

7)   przestał spełniać inne przesłanki pobierania stypendium,  

2.   W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z   przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej, stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3   miesiące. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji procesu szkoleniowego, pozbawia się go stypendium.  

3.   Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania okoliczności określonych w   ust. 1.  

4.   O pozbawieniu stypendium Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia na piśmie zawodnika oraz macierzysty klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe.  

5.   Zobowiązuje się macierzysty klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe do niezwłocznego powiadomienia w   formie pisemnej Burmistrza Miasta Cieszyna o   utracie uprawnień przez zawodnika do otrzymania stypendium.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna  


mgr   Bolesław   Zemła

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/166/12    
Rady Miejskiej Cieszyna    
z dnia 26 stycznia 2012 r.  
 

pieczęć wnioskodawcy  

WNIOSEK  
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO  

Część A. Wypełnia wnioskodawca:  

1.   Informacje o   kandydacie:  

 

Imiona i   nazwisko zawodnika  

 

Data i   miejsce urodzenia  

 

Adres zamieszkania  

 

PESEL  

 

Numer NIP kandydata / opiekuna prawnego  

 

Numer rachunku bankowego kandydata / opiekuna prawnego  

 

Adres Urzędu Skarbowego  

 

Telefony, e-mail  

 

Numer licencji PZS posiadanej przez zawodnika,  
karta zgłoszeniowa lub inny dokument uprawniający do udziału w   zawodach.  

 

Dyscyplina sportowa, którą uprawia zawodnik  

 

Przynależność klubowa  

 

Kategoria wiekowa  

 

2)   Opis wyników sportowych osiągnięcych przez zawodnika.  

 

  .................................................................................................  

3)   Informacje o   Wnioskodawcy:  

 

Nazwa stowarzyszenia  

 

Adres  

 

Telefony, e-mail:  

 

4)   Proponowany okres pobierania stypendium.  

 

  ..........................................................................................  


Część .
B. Wypełnia zawodnik  

Oświadczam, że po zapoznaniu się z   zasadami i   trybem przyznawania i   pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w   międzynarodowym i   krajowym współzawodnictwie sportowym wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do możliwości uzyskania stypendium sportowego finansowanego z   budżetu miasta Cieszyna.  

Oświadczam jednocześnie, że w   momencie złożenia wniosku o   ustanowienie stypendium sportowego nie pobieram stypendium sportowego z   budżetu państwa ani żadnych innych środków oraz nie jestem związany umową z   klubem lub innym podmiotem gospodarczym upoważniającym do otrzymywania wynagrodzenia z   tytułu uprawiania sportu.  

Zgodnie z   art. 23 ust. 1   pkt. 1   ustawy z   nia 29 sierpnia o   ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z   2002 r. Nr 101. poz. 926 z   późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.  

 

.....................................................  
Miejscowość, data  


 

.........................................  
Podpis zawodnika  

..................................................................................  

Podpis rodzica/opiekuna prawnego zawodnika  
(w przypadku, gdy zawodnik nie jest osobą pełnoletnią)   


Część C.
Wypełnia Miejski Ośrodek Sportu i   Rekreacji (* Zaznaczyć właściwe pole)  

1)   Formalna ocena wniosku.  

 

Formalna ocena wniosku  

TAK *  

NIE *  

UWAGI  

Wniosek złożony w   terminie  

 

 

 

Spełnienie kryteriów dotyczących kandydata:  

 

 

 

1) członek klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej mającego siedzibę i   działającego na terenie Miasta Cieszyna.  

 

 

 

2) uprawianieolimpijskiej dyscypliny sportowej  

 

 

 

3) osiągnięcie wysokich wyników sportowych w   roku ubiegania się o   stypendium   lub w   roku poprzednim  

 

 

 

4) aktualna karta zgłoszeniowa, licencja bądź inny dokument uprawniający do udziału w   zawodach.  

 

 

 

5) status amatora - uprawianie sportu na podstawie innej niż umowa o   pracę lub umowa cywilno-prawna.  

 

 

 

 

Zweryfikowano pozytywnie [*   ]  

 

Zweryfikowano negatywnie [   *]  

 

 

2)   Opinia Komisji Stypendialnej  

 

Decyzja Komisji Stypendialnej  

TAK *  

NIE *  

Proponowana wysokość stypendium  

 

 

 

 

 

 

..............................  

Podpis Przewodniczącego Komisji  

 

Podpisy Członków Komisji  

................................  

..............................  

...............................  

...................................  

....................................  

...................................  

...................................  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »