| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/168/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm) w   związku z   art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) - Rada Miejska postanawia:  

§   1.   Nadać Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Cieszynie Statut w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Rady Miejskiej w   Cieszynie nr XV/78/91 z   dnia 21 marca 1991 r. w   sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Cieszynie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/168/12    
Rady Miejskiej Cieszyna    
z dnia 26 stycznia 2012 r.  
 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W   CIESZYNIE  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w   Cieszynie, zwany dalej Ośrodkiem jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Cieszyn, utworzoną celem realizacji własnych i   zleconych Gminie zadań z   zakresu pomocy społecznej.  

§   2.   1.   Siedzibą Ośrodka jest Cieszyn.  

2.   Terenem działania Ośrodka jest Gmina Cieszyn.  

Rozdział 2.
Zakres działalności  

§   3.   1.   Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka są zadania wynikające z   ustawy o   pomocy społecznej.  

2.   Ośrodek realizuje również zadania wynikające z   innych ustaw, uchwał Rady Miejskiej Cieszyna oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Cieszyna, a   w szczególności:  

a)   ustalanie i   wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o   świadczeniach rodzinnych,  

b)   ustalanie i   wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o   dodatkach mieszkaniowych,  

c)   udzielanie oparcia społecznego wynikającego z   ustawy o   ochronie zdrowia psychicznego,  

d)   podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań i   wydawanie decyzji administracyjnych w   tych sprawach oraz przyznawanie i   wypłacanie świadczeń z   funduszu alimentacyjnego,  

e)   potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

f)   zadania Gminy wynikające z   ustawy o   repatriacji,  

g)   zadania Gminy wynikające z   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

h)   zadania Gminy wynikające z   ustawy o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie,  

i)   koordynacja i   realizacja gminnego programu profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,  

j)   koordynacja i   realizacja gminnych programów współpracy z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w   zakresie pożytku publicznego, w   obszarze polityki społecznej i   przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i   patologiom społecznym,  

k)   realizacja inicjatyw lokalnych z   zakresu działalności charytatywnej oraz promocji i   organizacji wolontariatu.  

§   4.   1.   Ośrodek realizuje zadania statutowe we współdziałaniu i   współpracy z   instytucjami publicznymi, sądami, organizacjami społecznymi, kościołami i   związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i   prawnymi.  

2.   Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z   jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i   innymi instytucjami działającymi w   zakresie pomocy społecznej, spoza terenu Gminy.  

Rozdział 3.
Organizacja i   zarządzanie  

§   5.   1.   Ośrodkiem kieruje Kierownik, którego zatrudnia i   zwalnia Burmistrz Miasta Cieszyna.  

2.   Zastępcę Kierownika oraz Głównego Księgowego zatrudnia i   zwalnia Kierownik.  

3.   Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.  

4.   Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w   Ośrodku pracowników i   wykonuje uprawnienia pracodawcy w   rozumieniu przepisów prawa pracy.  

5.   Kierownik ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w   formie regulaminu organizacyjnego.  

§   6.   Kierownik odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych mu środków finansowo- rzeczowych.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i   mienie  

§   7.   Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w   ustawie o   finansach publicznych i   dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.  

§   8.   Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dochodów i   wydatków zatwierdzany przez Kierownika.  

§   9.   Działalność Ośrodka jest finansowana w   zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy oraz dotacji z   budżetu państwa, a   w zakresie zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej po zapewnieniu środków finansowych przez budżet państwa.  

§   10.   1.   Mienie Ośrodka stanowi mienie komunalne Gminy Cieszyn.  

2.   Ośrodek zobowiązany jest do gospodarowania mieniem z   należytą starannością, a   w szczególności właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i   przeprowadzania okresowych inwentaryzacji.  

3.   Kierownik w   zakresie gospodarowania mieniem działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Cieszyna.  

§   11.   Ośrodek może przyjmować i   dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   12.   Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »