| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/168/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm) w   związku z   art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) - Rada Miejska postanawia:  

§   1.   Nadać Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Cieszynie Statut w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Rady Miejskiej w   Cieszynie nr XV/78/91 z   dnia 21 marca 1991 r. w   sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Cieszynie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/168/12    
Rady Miejskiej Cieszyna    
z dnia 26 stycznia 2012 r.  
 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W   CIESZYNIE  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w   Cieszynie, zwany dalej Ośrodkiem jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Cieszyn, utworzoną celem realizacji własnych i   zleconych Gminie zadań z   zakresu pomocy społecznej.  

§   2.   1.   Siedzibą Ośrodka jest Cieszyn.  

2.   Terenem działania Ośrodka jest Gmina Cieszyn.  

Rozdział 2.
Zakres działalności  

§   3.   1.   Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka są zadania wynikające z   ustawy o   pomocy społecznej.  

2.   Ośrodek realizuje również zadania wynikające z   innych ustaw, uchwał Rady Miejskiej Cieszyna oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Cieszyna, a   w szczególności:  

a)   ustalanie i   wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o   świadczeniach rodzinnych,  

b)   ustalanie i   wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o   dodatkach mieszkaniowych,  

c)   udzielanie oparcia społecznego wynikającego z   ustawy o   ochronie zdrowia psychicznego,  

d)   podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań i   wydawanie decyzji administracyjnych w   tych sprawach oraz przyznawanie i   wypłacanie świadczeń z   funduszu alimentacyjnego,  

e)   potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

f)   zadania Gminy wynikające z   ustawy o   repatriacji,  

g)   zadania Gminy wynikające z   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

h)   zadania Gminy wynikające z   ustawy o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie,  

i)   koordynacja i   realizacja gminnego programu profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,  

j)   koordynacja i   realizacja gminnych programów współpracy z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w   zakresie pożytku publicznego, w   obszarze polityki społecznej i   przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i   patologiom społecznym,  

k)   realizacja inicjatyw lokalnych z   zakresu działalności charytatywnej oraz promocji i   organizacji wolontariatu.  

§   4.   1.   Ośrodek realizuje zadania statutowe we współdziałaniu i   współpracy z   instytucjami publicznymi, sądami, organizacjami społecznymi, kościołami i   związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i   prawnymi.  

2.   Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z   jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i   innymi instytucjami działającymi w   zakresie pomocy społecznej, spoza terenu Gminy.  

Rozdział 3.
Organizacja i   zarządzanie  

§   5.   1.   Ośrodkiem kieruje Kierownik, którego zatrudnia i   zwalnia Burmistrz Miasta Cieszyna.  

2.   Zastępcę Kierownika oraz Głównego Księgowego zatrudnia i   zwalnia Kierownik.  

3.   Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.  

4.   Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w   Ośrodku pracowników i   wykonuje uprawnienia pracodawcy w   rozumieniu przepisów prawa pracy.  

5.   Kierownik ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w   formie regulaminu organizacyjnego.  

§   6.   Kierownik odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych mu środków finansowo- rzeczowych.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i   mienie  

§   7.   Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w   ustawie o   finansach publicznych i   dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.  

§   8.   Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dochodów i   wydatków zatwierdzany przez Kierownika.  

§   9.   Działalność Ośrodka jest finansowana w   zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy oraz dotacji z   budżetu państwa, a   w zakresie zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej po zapewnieniu środków finansowych przez budżet państwa.  

§   10.   1.   Mienie Ośrodka stanowi mienie komunalne Gminy Cieszyn.  

2.   Ośrodek zobowiązany jest do gospodarowania mieniem z   należytą starannością, a   w szczególności właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i   przeprowadzania okresowych inwentaryzacji.  

3.   Kierownik w   zakresie gospodarowania mieniem działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Cieszyna.  

§   11.   Ośrodek może przyjmować i   dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   12.   Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »