| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/179/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z jej ponoszenia

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), art. 43, 58 ust. 1   oraz 59 ust. 2   ustawy z   dnia 4   lutego2011 roku o   opiece nad dziećmi do lat 3   (Dz. U. z   2011 r. Nr 45, poz. 235 z   późn. zm.) uchwala się co następuje:  

§   1.   Ustala się maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna, zwaną dalej stawką godzinową, w   wysokości 5,00 zł (słownie: pięć złotych) za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem, z   zastrzeżeniem postanowień § 2.  

§   2.   1.   Miesięczne wynagrodzenie dziennego opiekuna stanowi iloczyn ilości godzin faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem w   miesiącu, liczby dzieci pozostających pod opieką dziennego opiekuna oraz stawki godzinowej wynikającej z   oferty złożonej przez dziennego opiekuna w   otwartym konkursie ofert z   zastrzeżeniem zapisów § 1, z   tym jednak, że:  

1)   w przypadku braku możliwości sprawowania faktycznej opieki z   przyczyn niezależnych od opiekuna (nieobecność dziecka) stawka godzinowa ulega obniżeniu o   50% przy przyjęciu 176 godzin miesięcznie gotowości do sprawowania opieki,  

2)   w przypadku objęcia opieką dziecka niepełnosprawnego stawka godzinowa za takie dziecko ulega podwyższeniu o   50%,  

3)   stawka godzinowa za każdą godzinę pracy opiekuna przekraczającą 8   godzin na dobę ulega podwyższeniu o   50%.  

2.   Do godzin faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem nie wlicza się okresów obejmujących 15 minut przed rozpoczęciem sprawowania opieki oraz 15 minut po zakończeniu sprawowania opieki, w   czasie których rodzice mogą przyprowadzać i   odbierać dzieci od dziennego opiekuna.  

§   3.   Podstawą obliczenia miesięcznego wynagrodzenia dziennego opiekuna jest dziennik obecności dzieci prowadzony przez opiekuna dziennego i   zawierający podpisy rodziców przy godzinie oddania i   odbioru dziecka od opiekuna dziennego.  

§   4.   Wynagrodzenie przysługuje na podstawie zawartej z   dziennym opiekunem umowy uwzględniającej następujące zasady:  

1.   Wynagrodzenie wypłacane jest raz w   miesiącu z   dołu do 10 dnia miesiąca następnego.  

2.   Wynagrodzenie nie przysługuje z   tytułu opieki nad dzieckiem objętym opieką żłobka lub klubu dziecięcego.  

3.   W przypadku braku gotowości do sprawowania opieki nad dziećmi przez dziennego opiekuna (szczególnie z   powodu choroby lub nieobecności) wynagrodzenie nie przysługuje.  

4.   Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi wyłącznie w   dni robocze od poniedziałku do piątku.  

§   5.   1.   Ustala się opłatę za pobyt dziecka u   dziennego opiekuna w   wysokości 5,00 zł (słownie: pięćzłotych) za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki, z   tym jednak, że w   przypadku nieobecności dziecka opłata wynosi 2,50 zł (słownie: dwazłote 50/100) przy przyjęciu 176 godzin miesięczne.  

2.   W przypadku objęcia opieką dziecka niepełnosprawnego, opłata za jego pobyt wynosi 50 % stawki określonej w   ust. 1.  

§   6.   Ustala się opłatę za wydłużony, powyżej 8   godzin dziennie, pobyt dziecka u   dziennego opiekuna w   wysokości: 7,50 złotych (słownie: siedemzłotych 50/100) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę opieki, po upływie czasu przeznaczonego na odbiór dziecka, o   którym mowa w   § 2   ust.2.  

§   7.   Ustała się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna na poziomie 9   złotych (słownie: dziewięćzłotych) dziennie.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Jaśkowiak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »