| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 208/XIX/12 Rady Miasta Żory

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie RADA MIASTA uchwala:

§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej „opłatą”.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dochodzie, rozumie się przez to dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

2) dochodzie na osobę w rodzinie, rozumie się przez to dochód na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

3) osobie samotnie gospodarującej, rozumie się przez to osobę samotnie gospodarującą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

4) rodzinie, rozumie się przez to rodzinę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić, jeśli:

1) dochód osoby zobowiązanej albo dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty nie przekracza odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonych przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

2) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty nie przekracza 150 % odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonych przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i jednocześnie spełniony jest choćby jeden z następujących warunków:

a) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty wychowuje inne dziecko pozostające pod jej opieką,

b) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty płaci na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej alimenty w wysokości określonej postanowieniem sądu,

c) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty ponosi odpłatność za pobyt innych osób w jednostkach pomocy społecznej lub innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę lub leczenie lub rehabilitację,

d) wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

3) jedynym dochodem osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty lub jedynym dochodem w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty są świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne,

4) ustalenie opłaty pozbawiłoby osobę zobowiązaną lub jej rodzinę środków utrzymania,

5) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej i nie jest znany jej majątek.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 możliwe jest również odstąpienie od ustalenia opłaty w części. W przypadkach takich przy ustalaniu części opłaty, w stosunku do której może nastąpić odstąpienie od jej ustalenia uwzględnia się również aktualną sytuację dochodową osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty oraz jej majątek i możliwości zarobkowe.

4. Ustala się szczegółowe zasady odstępowania od ustalenia części opłaty, zgodnie z tabelą:

Dochód osoby samotnie gospodarującej albo osoby w rodzinie, ustalony w wielkości procentowej kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Maksymalny wskaźnik procentowy części opłaty, w stosunku do której może nastąpić odstąpienie od ustalenia opłaty

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

Powyżej 150 % do 200 %

95 %

90%

Powyżej 200 % do 250 %

90 %

80%

Powyżej 250 % do 300 %

85 %

75%

Powyżej 300 % do 325 %

80%

70%

Powyżej 325 % do 350 %

75%

60%

Powyżej 350 % do 400 %

70%

60%

Powyżej 400 % do 450 %

60%

50%

Powyżej 450 % do 500 %

50%

40%

Powyżej 500 % do 550 %

40%

30%

Powyżej 550 % do 600 %

30%

0%

Powyżej 600 %

0%

0%

§ 4. Umorzenie w całości opłaty łącznie z odsetkami może nastąpić w następujących sytuacjach:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a konieczność spłaty zaległości z tytułu opłat mogłaby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,

3) osobą zobowiązaną do ponoszenia opłaty jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, przy czym należność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiając majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, nieprzedstawiające wartości handlowej,

5) na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika pozbawiłoby jego lub jego rodzinę środków utrzymania,

6) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 5. 1. Umorzenie opłaty łącznie z odsetkami w części może nastąpić, jeśli jednocześnie zostaną spełnione przynajmniej 2 z poniższych przesłanek:

1) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty nie przekracza 200 % odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonych przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

2) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3) osoby zobowiązane wychowują inne dziecko pozostające pod ich opieką,

4) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych osób w jednostkach pomocy społecznej lub innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę lub leczenie lub rehabilitację,

5) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

2. Przy ustaleniu wysokości części opłaty podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osoby zobowiązanej oraz jej majątek i możliwości zarobkowe.

§ 6. Rozłożenie opłaty na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty może nastąpić tylko w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części, oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty współpracuje z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego,

2) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty realizuje na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty ponosi odpłatność za pobyt innych osób w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę lub leczenie lub rehabilitację,

4) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »