| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr E I-818/00004/11 Prezydenta Miasta Rybnika; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół nr 1 w Żorach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory

E I-818/00004/11

2011/113300

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 30.12.2011 r.
w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół nr 1 w Żorach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory

zawarte pomiędzy:

Miastem Rybnik, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta - Adama Fudali,

zwanym dalej "Miastem",

a

Miastem Żory, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta – Waldemara Sochę,

zwanym dalej "Miastem",

strony postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Żory powierza Miastu Rybnik prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół nr 1 w Żorach, zwanego dalej ZS-1, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).

2. Dokształcanie będzie odbywało się w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, zwanym dalej RCEZ—CKUoP, z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.

§ 2. 1. Miasto Żory przekaże Miastu Rybnik dotację w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów dokształcania jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) lub w formie konsultacji indywidualnych w wysokości 390 zł.

2. Miasto Rybnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od otwarcia oddziału (klasy) w przypadku, gdy łączna liczba uczniów skierowanych do dokształcania w danym oddziale (klasie) będzie mniejsza od pięciu. O skorzystaniu z powyższego uprawnienia RCEZ—CKUoP pisemnie powiadomi Miasto Żory, nie później niż w ciągu 2 tygodni od otrzymania zatwierdzonych wykazów uczniów.

3. Dyrektor RCEZ-CKUoP w Rybniku w porozumieniu z organem prowadzącym i dyrekcją ZS-1, może w uzasadnionych przypadkach zorganizować dokształcanie teoretyczne młodocianych w formie konsultacji indywidualnych, zwanych dalej "konsultacjami". Liczba godzin konsultacji wynosi co najmniej 20% liczby godzin przewidzianych na nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych określonych w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. O potrzebie konsultacji RCEZ-CKUoP pisemnie powiadomi ZS-1 nie później niż 2 tygodnie po otrzymaniu wykazów uczniów.

4. Miasto Żory oświadcza, iż nie będzie dochodziło żadnych roszczeń odszkodowawczych względem Miasta Rybnik w przypadku, gdy nie dojdzie do otwarcia oddziału (klasy) z przyczyn, o których mowa w ustępie 2.

5. ZS-1 do 20 kwietnia 2012 roku przekaże planowane wykazy zawodów wraz z liczbą młodocianych uczniów przewidzianych do dokształcania w RCEZ-CKUoP, a do 15 sierpnia 2012 roku - przekaże wykazy ostateczne. RCEZ-CKUoP w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wykazów ostatecznych, poinformuje ZS-1 o terminach kursów i potwierdzi przyjęcie zgłoszonych uczniów do dokształcania.

6. Miasto Żory przekaże dotację, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001 w BRE Banku S.A. w Rybniku w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów uczestniczących w kursie, sporządzonego po zakończeniu każdego stopnia kursu. Wykaz ten stanowić będzie podstawę rozliczenia dotacji. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do porozumienia.

7. Wykaz uczniów uczestniczących w ostatnim kursie w roku budżetowym, zostanie przekazany najpóźniej do 15 grudnia 2012 roku, a dotacja - do 14 dni od otrzymania wykazu.

8. Ustala się wysokość dotacji na 2012 rok w kwocie 19 500 zł, co pokrywa koszt kształcenia 50 uczniów, z zastrzeżeniem, że w przypadku przekroczenia liczby uczniów Miasto Żory zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich kształcenia na zasadach określonych w porozumieniu.

9. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w projekcie budżetu Miasta Żory na 2012 rok.

10. Ze strony Miasta Żory za rozliczenie rzeczowe i finansowe przekazywanej dotacji jest odpowiedzialny inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żory.

11. Ze strony Miasta Rybnik za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor RCEZ-CKUoP.

§ 3. 1. Przerwanie kursu przez ucznia, w przypadku jego dobrowolnej rezygnacji, stanowi podstawę do obciążenia Miasta Żory kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Rybnik nie stanowi podstawy do obciążenia Miasta Żory kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 4. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi do budżetu Miasta Żory wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do niniejszego porozumienia wyłącznie w formie pisemnych aneksów, pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i jedno dla celów ogłoszenia.

§ 8. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Żory


Waldemar Socha

Prezydent Miasta Rybnika


Adam Fudali

Załącznik do Porozumienia Nr E I-818/00004/11
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.DOC

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Pisu

B2B Manager inFakt.pl. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Z branżą̨ internetową związana od ponad 10 lat, z branżą księgowości od 5 lat. W Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym inFakt specjalizuje się w przeprowadzaniu praktycznych warsztatów z księgowości i przedsiębiorczości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »