| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/228/12 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 16 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze.

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu

uchwala:

§ 1.

Dokonać następujących zmian w uchwale nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze:

1. § 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"Lokale mieszkalne oddawane są w najem członkom wspólnoty spełniającym kryteria wynikające z przepisów niniejszej uchwały."

2. § 5 pkt 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 9 pkt 1 ppkt 1-2 uchwały mogą ubiegać się osoby spełniające warunki określone w § 5 pkt 1 lub pkt 2 uchwały, a których średni miesięczny dochód brutto, w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w okresie ostatnich trzech miesięcy w gospodarstwie domowym wynosił co najmniej 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 25 % najniższej emerytury na każdego kolejnego członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym, jednak nie więcej niż 300 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 150 % najniższej emerytury, na każdego kolejnego członka rodziny, w gospodarstwie wieloosobowym, określonej na dzień zawarcia umowy, a ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Przepisu tego punktu nie stosuje się do osób, o których mowa w § 7 pkt 3 lit. b, § 8, § 11 pkt 2, § 16, § 22 pkt 1 oraz § 24 uchwały."

3. § 5 pkt 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 7 pkt 1 lub pkt 3 lit. b, § 8 lub § 16 uchwały mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, pod warunkiem rezygnacji z niego najpóźniej z chwilą zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przyznanego na podstawie § 7 pkt 1 i pkt 3 lit. b, § 8 lub § 16 uchwały."

4. W § 5 uchwały po pkt 4 dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu:

"Z zastrzeżeniem § 7 uchwały, o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nie mogą ubiegać się osoby, które były wcześniej najemcami lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy i nabyły zajmowany lokal mieszkalny na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami."

5. § 8 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"Umowy najmu lokali mieszkalnych mogą być zawierane poza kolejnością z osobami:

1) pozbawionymi lokalu mieszkalnego wskutek katastrofy budowlanej, pożaru, klęski żywiołowej lub innej przyczyny o charakterze losowym,

2) podlegającymi wykwaterowaniu w związku z koniecznością opróżnienia lokalu z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia potwierdzoną decyzją organu nadzoru budowlanego,

3) ubiegającymi się o przyznanie lokalu zamiennego,

4) ubiegającymi się o przyznanie innego lokalu mieszkalnego na podstawie § 16 uchwały,

5) zajmującymi lokale mieszkalne znajdujące się w nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, przejętych w latach 1953 - 1994 w przymusowy zarząd państwowy na podstawie decyzji administracyjnych wydanych na rzecz poprzedników prawnych ZBM - TBS Sp. z o.o. lub Gminy, w wypadku zwrotu zarządu w/w nieruchomościami ich właścicielom, jeżeli zawarcie umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu nastąpiło nie później niż przed dniem zwrotu zarządu nieruchomością,

6) posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne lub opiekunami prawnymi takich osób lub osób niepełnoletnich posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wspólnie z nimi zamieszkującymi, jeżeli w zajmowanym przez nie dotychczas lokalu mieszkalnym nie jest możliwe zapewnienie: właściwych warunków bytowych, rehabilitacji lub usunięcia barier architektonicznych,

7) prowadzącymi rodzinny dom dziecka, rodzinne pogotowie opiekuńcze, zawodową rodzinę zastępczą lub niespokrewnioną rodzinę zastępczą, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również pełniącymi funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej,

8) którym wynajmujący wypowiedział umowę najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego, jeżeli stosunek najmu tego lokalu został uprzednio nawiązany na podstawie umowy najmu lub decyzji o przydziale mieszkania zakładowego przez przedsiębiorstwo państwowe, spółkę z udziałem Skarbu Państwa lub inną jednostkę gospodarki uspołecznionej, a następnie lokal został zbyty innej osobie fizycznej lub osobie prawnej bez udziału Skarbu Państwa w wypadku, gdy:

a) wypowiedzenie nastąpiło na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

b) wypowiedzenie nastąpiło na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość czynszu w dniu wypowiedzenia była wyższa niż 3 % wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku,

9) jeżeli przemawiają za tym szczególne potrzeby Gminy."

6. W § 10 pkt 1 w miejsce słów: "§ 9 pkt 2 i 3" wpisuje się słowa: "§ 9 pkt 1 ppkt 2 i 3".

7. W § 11 pkt 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Sposób kwalifikacji uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji powierzchni niemieszkalnej określa Prezydent Miasta w drodze zarządzenia."

8. W § 12 pkt 2 słowa "Wydziału Architektury" zastępuje się słowami "właściwego wydziału".

9. W § 19 pkt 2 słowa "pkt 5 - 6" zastępuje się słowami "§ 8 pkt 5 - 9".

10. § 21 otrzymuje następujące brzmienie:

1) "Zawarcie umowy najmu lokali, o których mowa w § 9 pkt 1 ppkt 3 i 5 następuje na podstawie zapewnienia spisania umowy najmu wystawionego przez właściwy wydział Urzędu Miejskiego.

2) Regulamin wskazywania osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali, o których mowa w § 9 pkt 1 ppkt 1, 2 i 4 uchwały stanowi załącznik nr 1 do uchwały."

11. W rozdziale XI po § 24 dodaje się § 24a w następującym brzmieniu:

"W razie protokolarnego przekazania lokalu funkcyjnego do dyspozycji gminy wynajmujący ustala warunki najmu lokalu z osobą aktualnie go zajmującą, wskazaną w protokole zdawczo-odbiorczym."

12. W załączniku nr 1 do uchwały w tytule słowa "§ 9 pkt 1, 2 i 4" zastępuje się słowami "§ 9 pkt 1 ppkt 1, 2 i 4".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »