| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/118/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm./ oraz art. 194 ust.2 ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej /Dz.U Nr 149, poz. 887 z   późn. zm./  


 

Rada Powiatu  

uchwala:  

§   1.  

Uchwała określa szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za   pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, o   której mowa w   art. 193 ust.1 ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.U Nr 149, poz.   887), zwanej dalej „opłatą”.  

§   2.  

1.   Starosta odstępuje od ustalenia opłaty jeżeli:  

1)   dochód na osobę w   rodzinie nie przekracza 250% kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ust. 1   pkt 1  
  i 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z   2009 r. Nr 175 poz. 1362 z   późn.zm.);  

2)   rodzice płacą na dziecko alimenty;  

3)   nieznane jest miejsce pobytu rodzica i   przy dochowaniu należytej staranności nie jest możliwe jego ustalenie.  

2.   Starosta może odstąpić od ustalenia opłaty od:  

1)   rodziców samotnie wychowujących dziecko;  

2)   samotnej matki w   ciąży;  

3)   rodziców nie posiadających własnych dochodów;  

4)   rodziców, którzy są upośledzeni umysłowo, niepełnosprawni lub przewlekle chorzy;  

5)   rodziców przebywających w   domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej;  

6)   rodziców ponoszących opłaty za pobyt członka rodziny w   instytucjonalnej formie opieki.  

§   3.  

1.   Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć płatność na raty w   przypadku wystąpienia zdarzenia losowego powodującego znaczące pogorszenie sytuacji finansowej rodziny.  

2.   Nieuiszczenie opłaty w   odroczonym terminie lub nieuiszczenie kolejnych 2   rat opłaty rozłożonej na raty powoduje po stronie zobowiązanego obowiązek zapłaty w   całości opłaty wraz z   odsetkami za zwłokę, począwszy od dnia wymagalności opłaty.  


 


 

§   4.  

1.   Starosta może umorzyć w   całości lub w   części nieuiszczoną opłatę w   przypadku:  

1)   śmierci osoby zobowiązanej do opłat;  

2)   długotrwałej choroby członka rodziny, udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim;  

3)   niepełnosprawności członka rodziny udokumentowanej orzeczeniem o   niepełnosprawności;  

4)   wystąpienia wydarzenia losowego o   charakterze trwałym powodującego znaczące pogorszenie się sytuacji rodziny;  

5)   gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i   egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;  

6)   gdy po uregulowaniu opłaty dochód w   rodzinie jest niższy niż 250 % dochodu ustalonego zgodnie z   art. 8   ust. 1   pkt 1   i 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z   2009 r. Nr 175 poz. 1362 z   późn.zm.);  

7)   gdy dziecko powróciło z   pieczy zastępczej do rodziny naturalnej;  

8)   wystąpią inne uzasadnione przypadki, powodujące iż osoba zobowiązana do opłaty nie ma możliwości jej ponoszenia.  

2.   Umorzenie należności głównej jest równoznaczne z   umorzeniem związanych z   tą należnością odsetek i   kosztów jej dochodzenia.  

§   5.  

1.   Osoby zobowiązane do odpłatności zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia o   zmianie sytuacji życiowej i   materialnej mającej wpływ na ustalenie odpłatności.  

2.   Starosta ma prawo żądać od rodziców dziecka wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających ich sytuację rodzinną, dochodową, majątkową i   zdrowotną, w   celu ustalenia istnienia przesłanek do udzielenia ulg, o   których mowa w   § 1   uchwały.  

§   6.  

Postępowania w   sprawach dotyczących opłat związanych z   pobytem dzieci w   rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej, dotyczące okresu sprzed wejścia w   życie niniejszej uchwały, prowadzone są zgodnie z   postanowieniami niniejszej uchwały.  

§   7.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   8.  

Tracą moc:  

1)   uchwała Nr XX/155/2004 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 30 czerwca 2004 roku w   sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z   opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   rodzinie zastępczej.  

2)   uchwała Nr XXVIII/220/2005 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 16 lutego 2005 roku w   sprawie ustalenia warunków całkowitego i   częściowego zwalniania z   odpłatności za pobyt w   placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowanków pochodzących z   terenu Powiatu Pszczyńskiego.  


§   9.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dnia od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  


Eugeniusz   Pająk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »