| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/118/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm./ oraz art. 194 ust.2 ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej /Dz.U Nr 149, poz. 887 z   późn. zm./  


 

Rada Powiatu  

uchwala:  

§   1.  

Uchwała określa szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za   pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, o   której mowa w   art. 193 ust.1 ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.U Nr 149, poz.   887), zwanej dalej „opłatą”.  

§   2.  

1.   Starosta odstępuje od ustalenia opłaty jeżeli:  

1)   dochód na osobę w   rodzinie nie przekracza 250% kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ust. 1   pkt 1  
  i 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z   2009 r. Nr 175 poz. 1362 z   późn.zm.);  

2)   rodzice płacą na dziecko alimenty;  

3)   nieznane jest miejsce pobytu rodzica i   przy dochowaniu należytej staranności nie jest możliwe jego ustalenie.  

2.   Starosta może odstąpić od ustalenia opłaty od:  

1)   rodziców samotnie wychowujących dziecko;  

2)   samotnej matki w   ciąży;  

3)   rodziców nie posiadających własnych dochodów;  

4)   rodziców, którzy są upośledzeni umysłowo, niepełnosprawni lub przewlekle chorzy;  

5)   rodziców przebywających w   domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej;  

6)   rodziców ponoszących opłaty za pobyt członka rodziny w   instytucjonalnej formie opieki.  

§   3.  

1.   Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć płatność na raty w   przypadku wystąpienia zdarzenia losowego powodującego znaczące pogorszenie sytuacji finansowej rodziny.  

2.   Nieuiszczenie opłaty w   odroczonym terminie lub nieuiszczenie kolejnych 2   rat opłaty rozłożonej na raty powoduje po stronie zobowiązanego obowiązek zapłaty w   całości opłaty wraz z   odsetkami za zwłokę, począwszy od dnia wymagalności opłaty.  


 


 

§   4.  

1.   Starosta może umorzyć w   całości lub w   części nieuiszczoną opłatę w   przypadku:  

1)   śmierci osoby zobowiązanej do opłat;  

2)   długotrwałej choroby członka rodziny, udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim;  

3)   niepełnosprawności członka rodziny udokumentowanej orzeczeniem o   niepełnosprawności;  

4)   wystąpienia wydarzenia losowego o   charakterze trwałym powodującego znaczące pogorszenie się sytuacji rodziny;  

5)   gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i   egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;  

6)   gdy po uregulowaniu opłaty dochód w   rodzinie jest niższy niż 250 % dochodu ustalonego zgodnie z   art. 8   ust. 1   pkt 1   i 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z   2009 r. Nr 175 poz. 1362 z   późn.zm.);  

7)   gdy dziecko powróciło z   pieczy zastępczej do rodziny naturalnej;  

8)   wystąpią inne uzasadnione przypadki, powodujące iż osoba zobowiązana do opłaty nie ma możliwości jej ponoszenia.  

2.   Umorzenie należności głównej jest równoznaczne z   umorzeniem związanych z   tą należnością odsetek i   kosztów jej dochodzenia.  

§   5.  

1.   Osoby zobowiązane do odpłatności zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia o   zmianie sytuacji życiowej i   materialnej mającej wpływ na ustalenie odpłatności.  

2.   Starosta ma prawo żądać od rodziców dziecka wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających ich sytuację rodzinną, dochodową, majątkową i   zdrowotną, w   celu ustalenia istnienia przesłanek do udzielenia ulg, o   których mowa w   § 1   uchwały.  

§   6.  

Postępowania w   sprawach dotyczących opłat związanych z   pobytem dzieci w   rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej, dotyczące okresu sprzed wejścia w   życie niniejszej uchwały, prowadzone są zgodnie z   postanowieniami niniejszej uchwały.  

§   7.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   8.  

Tracą moc:  

1)   uchwała Nr XX/155/2004 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 30 czerwca 2004 roku w   sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z   opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   rodzinie zastępczej.  

2)   uchwała Nr XXVIII/220/2005 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 16 lutego 2005 roku w   sprawie ustalenia warunków całkowitego i   częściowego zwalniania z   odpłatności za pobyt w   placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowanków pochodzących z   terenu Powiatu Pszczyńskiego.  


§   9.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dnia od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  


Eugeniusz   Pająk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

mgr inż. Adam Górski

Ekspert ds. Elektroenergetyki oraz Systemów i sieci komputerowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »