| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/212/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie zasad i w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późn.zm.), art. 403 ust. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 z późn. zm.), art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

I. Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej

§ 1.

1.Z budżetu miasta Będzina mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta.

2.Dotacje celowe będą udzielone na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości wynikających z jego zanieczyszczenia dla mieszkańców Będzina.

3.Dotacja celowa może być udzielona:

a) osobom fizycznym (w przypadku dofinansowywania modernizacji ogrzewania oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)

b) wspólnotom mieszkaniowym (w przypadku dofinansowywania modernizacji ogrzewania).

§ 2.

1.Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała Rady Miejskiej.

2.Dotacja celowa może być udzielona dla podmiotów określonych w §1 ust.3 pkt. a i b w wysokości określonej w regulaminach dofinansowania poszczególnych celów, stanowiących załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

II.Tryb udzielania dotacji

§ 3.

1.Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w §1 ust.1 składają pisemne wnioski.

2.Podmiot ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.

3.Wnioski o przyznanie dotacji celowej do modernizacji ogrzewania oraz budowy oczyszczalni ścieków weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego w Będzinie.

4.Realizacja wniosków prowadzona będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na ww. zadania w danym roku budżetowym.

III. Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej i kontrola wykonania zleconego zadania

§ 4.

Udzielanie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji celowej;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.

§ 5.

Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki). Miasto zastrzega sobie także prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji, jak również jej funkcjonowania w wyznaczonym okresie czasu.

§ 6.

Prezydent Miasta określa wzory: wniosków, umów i protokołów odbioru, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/212/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 27 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX 212 2012 Rady Miejskiej Będzina z dn 27 lutego 2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/212/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 27 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 Uchwały Nr XIX 212 2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 lutego 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/212/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 27 lutego 2012 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX 212 2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 lutego 2012r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

N Dorfina – niezależni doradcy finansowi

Doradcy finansowi N Dorfina

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »