| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/272/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków lub szczelny bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 13, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2, art. 403 ust. 1, 4 pkt 1a, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej

uchwala

§ 1. Zatwierdzić ,,Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków lub szczelny bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr XV/272/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 lutego 2012 r.

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU MIASTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE WYBUDOWAŁY PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW LUB SZCZELNY BEZODPŁYWOWY ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

I. Kryteria wyboru zadania do dofinansowania

1) Dofinansowaniu podlega częściowe pokrycie kosztów zakupu:

a) przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków wykorzystującej technologię osadu czynnego złoża biologicznego w środowisku sztucznym, wyposażonej w punkt kontrolno pomiarowy oczyszczonych ścieków przed wprowadzeniem ich do wód lub do ziemi. Oczyszczalnia winna zapewnić osiągnięcie redukcji zanieczyszczeń do wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku Nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. – w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U z 2006r. Nr 137, poz.984 z póź. zm.).

b) szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne (jako urządzenia o ilości komór, wymiarach i rozwiązaniach zależnych od poszczególnych producentów /dostawców technologii), pełniącego funkcję magazynową, który musi być sukcesywnie opróżniany przez specjalistyczną, uprawnioną firmę świadczącą usługi asenizacyjne.

2) O dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się właściciele nieruchomości spełniający łącznie niżej wymienione warunki:

a) nieruchomość położona jest w dzielnicy miasta, w której brak jest systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej lub w znacznej odległości od zwartej zabudowy, gdzie podłączenie do zbiorczych kolektorów jest ekonomicznie nieuzasadnione,

b) nie ma (w najbliższych 5 latach) planów rozpoczęcia budowy kanalizacji w ulicy, przy której wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków (na podstawie rozpoznania dokonanego przez Wydział Ekologii i Rolnictwa tut. Urzędu),

c) na nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza

d) dokonane zostało zgłoszenie robót budowlanych w Wydziale Urbanistyki i Architektury lub uzyskano pozwolenie na budowę (w przypadku oczyszczalni o wydajności powyżej 7,5 m3/d),

e) uzyskano pozwolenie wodno-prawne (jeżeli ilość oczyszczonych ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi jest większa niż 5 m3/d),

f) dokonano zgłoszenia przystąpienia do eksploatacji oczyszczalni organowi ochrony środowiska.

g) utrzymają wybudowaną przydomową oczyszczalnię ścieków przez 5 lat od daty jej zainstalowania.

3) O dofinansowanie do częściowego pokrycia kosztów zakupu szczelnego bezodpływowego zbiornika mogą się ubiegać właściciele nieruchomości posiadający pozwolenie na budowę i użytkowanie zbiornika bezodpływowego w myśl przepisów ustawy – Prawo budowlane spełniający łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:

a) budynek został oddany do użytkowania przed 1.01.2000r.

b) nieruchomość położona w jest dzielnicy miasta, w której brak jest systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej,

c) przedmiotowy teren nie jest objęty programem uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej,

d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta nie dopuszcza innej formy zagospodarowania ścieków,

e) na nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

f) utrzymają wybudowany szczelny bezodpływowy zbiornik przez 5 lat od daty jego zainstalowania.

4) Dofinansowanie udzielane jest na urządzenia zakupione do trzech lat wstecz, co winno być udokumentowane fakturą zakupu.

5) Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo dla danej nieruchomości

6) W oparciu o niniejsze zasady wnioski będą rozpatrywane w zależności od posiadanych środków w danym roku budżetowym - do czasu ich wyczerpania. Wnioski nie rozpatrzone w danym roku budżetowym będą rozpatrzone w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym w zależności od posiadanych środków.

7) 7. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W sytuacji wyczerpywania się środków i równoczesnego złożenia kilku wniosków o przyznanie dofinansowania, o kolejności ich rozpatrzenia będzie decydowała wcześniejsza data zakupu urządzenia.

II. Warunki udzielania dotacji celowej.

1) Dofinansowanie do częściowego pokrycia kosztów zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 50%, jednak nie więcej niż 4 000,00 złotych kosztu zakupu urządzenia oraz zakupu materiału biologicznego.

2) Dofinansowanie do częściowego pokrycia kosztów zakupu szczelnych zbiorników bezodpływowowych wynosi 50 % kosztu zakupu urządzenia, jednak nie więcej niż 1 500,00 zł.

3) Za zwłokę w wypłacie dofinansowania nie przysługuje prawo do odsetek.

III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej.

1) Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej wniosek o dofinansowanie z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w druku wniosku. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza określi, w drodze zarządzenia, wzory wniosku o udzielenie dofinansowania, protokołu stwierdzenia wykonania urządzenia oraz umowy dofinansowania.(Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim lub na stronie internetowej www.bip.dabrowa-gornicza.pl).

2) Po sprawdzeniu poprawności wniosku wg kryteriów, uzyskaniu pozytywnej opinii Jednostki Realizującej Projekt, Wydziału Inwestycji Miejskich, stwierdzeniu przez Wydział Ekologii i Rolnictwa wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków / szczelnego zbiornika bezodpływowego na posesji, zawierana jest z właścicielem nieruchomości umowa dofinansowania.

IV. Sposób rozliczania dotacji celowej.

Należy udokumentować fakturami poniesione koszty zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego.

V. Sposób kontroli wykonania zadania.

1) Upoważnieni pracownicy Wydziału Ekologii i Rolnictwa przed podpisaniem umowy dokonają kontroli zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków / szczelnego bezodpływowego zbiornika. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzony zostanie protokół.

2) Gmina Dąbrowa Górnicza skontroluje eksploatowane urządzenia - w okresie 5 lat od daty podpisania umowy. W przypadku stwierdzenia niedotrzymania warunków określonych w umowie kwota dotacji podlega zwrotowi, w terminie 30 dni. Kwota ta zostanie powiększona o odsetki podatkowe, naliczane od dnia następnego po upływie terminu zwrotu dotacji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »