| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/273/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 13, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5 i 21, art. 403 ust. 1, 4 pkt 1a, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami i podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej

uchwala:

§ 1. Zatwierdzić „Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji w Dąbrowie Górniczej”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr XV/273/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 lutego 2012 r.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji w Dąbrowie Górniczej.

I. Kryteria wyboru zadania do dofinansowania.

1) Gmina Dąbrowa Górnicza udziela dofinansowania najemcom lub właścicielom mieszkań, którzy zmienili system ogrzewania mieszkań polegający na likwidacji tradycyjnych pieców węglowych oraz kotłów c.o. starej generacji i zainstalowaniu ogrzewania proekologicznego, i utrzymają nowy system ogrzewania przez 5 lat od daty zainstalowania urządzenia. Dofinansowanie dot. wyłącznie budynków istniejących, które zostały oddane do użytkowania nie później niż do 31.12.1997 r.

2) Gmina Dąbrowa Górnicza udziela dofinansowania mieszkańcom, którzy zainstalowali układ solarny w istniejącym lub nowo wybudowanym budynku mieszkalnym i utrzymają w/w układ przez 5 lat od daty jego zainstalowania.

3) Dofinansowanie nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Wyjątek stanowią budynki pełniące funkcję mieszkaniową, w których do 20 % powierzchni użytkowej przeznaczone jest pod działalność gospodarczą.

4) Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów zakupu urządzeń określonych w pkt 6 i 7, zainstalowanych w budynkach mieszkalnych (mieszkaniach) - w części nie stanowiącej pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Kwotę dofinansowania proporcjonalnie pomniejsza się o udział procentowy powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w budynkach (mieszkaniach) w całkowitej powierzchni budynków (mieszkań).

5) Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dofinansowania z tytułu modernizacji systemów grzewczych jest likwidacja wszystkich dotychczasowych palenisk opalanych paliwem stałym. Od powyższej zasady można odstąpić w przypadku:

a) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,

b) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne,

w tych przypadkach należy usunąć połączenie pieca z przewodem kominowym

c) gdy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków,

a także w przypadku użytkowania kominka dekoracyjnego opalanego drewnem.

6) Wnioskodawcom, określonym w pkt 1 niniejszego rozdziału, udzielanie jest dofinansowanie na częściowe pokrycie kosztów zakupu:

a) kotłów gazowych c.o. (przez kocioł gazowy c.o. rozumie się kocioł przystosowany wyłącznie do spalania gazu ziemnego (GZ 50) lub gazów węglowodorowych płynnych C3 – C4 (GPB),

b) kotłów olejowych c.o. przystosowanych wyłącznie do spalania oleju opałowego lekkiego,

c) kotłów gazowo-olejowych przystosowanych do spalania gazu (GZ 50 i GBG) i oleju opałowego lekkiego,

d) instalacji elektrycznych, w tym urządzeń grzewczych, elementów grzejnych,

e) węzła cieplnego, urządzeń wewnętrznej instalacji odbiorczej oraz kosztów przyłączenia poniesionych na rzecz dostawcy ciepła,

f) urządzeń grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła energii, przez co rozumie się: ogrzewanie elektryczne z elektrowni wiatrowej lub elektrowni wodnej, ogrzewanie przy użyciu pompy ciepła, ogrzewanie przy użyciu baterii słonecznej skojarzonej z pracą kotła gazowego, kotła olejowego, kotła gazowo-olejowego,

g) kotłów nowej generacji na paliwo stałe c.o. (niskoemisyjnych):

- na drewno,

- na węgiel, koks - wyłącznie z automatycznym dozowaniem paliwa,

posiadających atest energetyczno-emisyjny wystawiony przez akredytowane laboratorium (świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”).

7) Wnioskodawcom, określonym w pkt 2 niniejszego rozdziału, udzielanie jest dofinansowanie na częściowe pokrycie kosztów zakupu układu solarnego do podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania.

8) Urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostało zainstalowane.

9) Nie przyznaje się dofinansowania do zakupu przenośnych urządzeń grzewczych.

10) Nie podlega dofinansowaniu koszt wykonania prac projektowych, zakupu dodatkowego wyposażenia oraz koszt eksploatacji urządzenia grzewczego.

11) Zasady dofinansowania dotyczą modernizacji ogrzewania / zakupu i montażu układu solarnego do 3 lat wstecz licząc od daty zakupu urządzenia.

II. Warunki udzielania dotacji celowej.

1) Dofinansowanie na częściowe pokrycie kosztów zakupu:

a) kotłów c.o. (gazowych, olejowych, gazowo-olejowych, nowej generacji – niskoemisyjnych) wynosi 50 % ceny, nie więcej niż 1600 zł,

b) instalacji elektrycznej wynosi 60 % ceny, nie więcej niż 1600 zł,

c) węzła cieplnego, urządzeń wewnętrznej instalacji odbiorczej oraz kosztów przyłączenia poniesionych na rzecz dostawcy ciepła, wynosi 50 % ceny, nie więcej niż 1600 zł,

d) urządzeń grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła energii wynosi 60 % ceny, nie więcej niż 3600 zł,

e) układu solarnego wynosi 60 % ceny, nie więcej niż 2000 zł.

2) Dofinansowanie z tytułu modernizacji systemu grzewczego na proekologiczny / zakupu i montażu układu solarnego udzielanie jest jednorazowo dla danego mieszkania.

3) Za zwłokę w wypłacie dofinansowania nie przysługuje prawo do odsetek.

4) W oparciu o niniejsze zasady wnioski będą rozpatrywane w zależności od posiadanych środków w danym roku budżetowym - do czasu ich wyczerpania. Wnioski nie rozpatrzone w danym roku budżetowym będą rozpatrzone w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym w zależności od posiadanych środków.

5) O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W sytuacji wyczerpywania się środków i równoczesnego wpływu kilku wniosków o przyznanie dofinansowania, o kolejności ich rozpatrzenia będzie decydowała wcześniejsza data zakupu urządzenia.

III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej.

1) Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej wniosek o dofinansowanie z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza zmiany systemu ogrzewania mieszkania na proekologiczny/zainstalowania układu solarnego (druki wniosków są dostępne w Urzędzie oraz na stronie internetowej www.bip.dabrowa-gornicza.pl) wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w druku wniosku. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej określi, w drodze zarządzenia, wzory: wniosku o udzielenie dofinansowania, protokołu stwierdzenia wykonania modernizacji ogrzewania / zainstalowania układu solarnego oraz umowy dofinansowania.

2) Jednostki organizacyjne administrujące lokalami mieszkalnymi i realizujące zadania likwidacji niskiej emisji otrzymują dofinansowanie po przedłożeniu zbiorczego wniosku o udzielenie dofinansowania, sporządzonego na podstawie indywidualnych wniosków najemców/właścicieli w/w lokali. Indywidualne wnioski winny ponadto zawierać pisemne oświadczenia o przeniesieniu przyznanych środków na rzecz jednostki organizacyjnej administrującej lokalami mieszkalnymi. Jednocześnie w/w jednostki winny przedłożyć zestawienie kosztów modernizacji przypadających na poszczególne lokale mieszkalne – wynikających z faktur.

W/w jednostki są wyłącznym dysponentem otrzymanych środków z dofinansowania po spełnieniu w/w warunków (otrzymane kwoty dofinansowania są dochodami indywidualnych wnioskodawców).

3) Dofinansowanie przekazywane jest zgodnie z wcześniej zawartą umową między Gminą Dąbrowa Górnicza, a wnioskodawcą, po wykonaniu prac i dokonaniu odbioru przez specjalistyczne służby.

4) Zmiana sposobu ogrzewania może być dokonana za zgodą właściciela budynku i specjalistycznych jednostek (np. Tauron Polska Energia S.A., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A., Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.).

IV. Sposób rozliczenia dotacji celowej.

Należy udokumentować poniesione koszty modernizacji ogrzewania / montażu układu solarnego w oparciu o faktury za zakupione urządzenia, materiały, podlegające dofinansowaniu, określone w pkt I.6 i I.7.

V. Sposób kontroli wykonania zadania

1) Upoważnieni pracownicy Wydziału Ekologii i Rolnictwa przed podpisaniem umowy dokonają kontroli:

a) wykonania modernizacji systemu ogrzewania, tj. zlikwidowania wszystkich dotychczasowych palenisk opalanych paliwem stałym, z zastrzeżeniem odstępstw określonych w pkt I.5, oraz zainstalowania ogrzewania proekologicznego,

b) zainstalowania układu solarnego do podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych zostanie sporządzony protokół.

2) Gmina Dąbrowa Górnicza skontroluje eksploatowane urządzenia - w okresie 5 lat od daty podpisania umowy. W przypadku stwierdzenia niedotrzymania warunków określonych w umowie kwota dotacji podlega zwrotowi w terminie 30 dni. W/w kwota zostanie powiększona o odsetki podatkowe, naliczane od dnia następnego po upływie terminu zwrotu dotacji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »