| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XIV.9.2012 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 1 marca 2012r.

w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), oraz art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t. j. z   2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613, z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą nr XLVI/744/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z   dnia 23 września 2010 r. w   sprawie określenia sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie  

Rada Gminy Krzyżanowice  

uchwala:  

§   1.   Uchwała reguluje zasady zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, gruntów lub ich części, związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiącego pomoc de minimis w   rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 r. w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z   28.12.2006 r.).  

§   2.   Ilekroć w   Uchwale jest mowa o:  

1)   nowej inwestycji – należy przez to rozumieć nową inwestycję polegającą na :  

a)   budowie, nadbudowie, rozbudowie lub przebudowie budynków rozumieniu art. 3   ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. z   2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z   późn. zm.) z   przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności gospodarczej,  

b)   nabyciu gruntów, budynków lub ich części przeznaczonych i   wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,  

2)   przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą i   będącą podatnikiem podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krzyżanowice zgodnie z   przepisami odrębnymi,  

3)   nowych miejscach pracy - należy przez to rozumieć zatrudnienie przez przedsiębiorcę dodatkowych pracowników w   związku z   nową inwestycją, powodujące wzrost zatrudnienia u   przedsiębiorcy (w przeliczeniu na pełne etaty) w   stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w   okresie 6-ciu miesięcy poprzedzających dzień zatrudnienia dodatkowych pracowników, które będzie zachowane co najmniej przez okres korzystania ze zwolnienia wymieniony w   § 5   niniejszej uchwały.  

§   3.   1.   Zwalnia się z   podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, które w   wyniku nowej inwestycji zostaną wykorzystane do rozpoczęcia, kontynuacji lub rozszerzenia dotychczasowej działalności gospodarczej.  

2.   Zwolnienie określone w   ust. 1   będzie przyznane jeśli :  

1)   rozpoczęcie użytkowania lub oddanie do użytku wybudowanego, przebudowanego budynku lub jego części, lub zawiadomienie o   oddaniu do użytkowania,  

2)   nabycie gruntów, budynków lub ich części przeznaczonych i   wykorzystywanych  
do prowadzenia działalności gospodarczej, z   zastrzeżeniem ust. 3, nastąpi po wejściu w   życie niniejszej uchwały.  

3.   Zwolnienie z   tytułu, o   którym mowa w   § 3   ust. 2   pkt 2   nie przysługuje w   przypadku:  

1)   nabycia nieruchomości lub ich części, które w   okresie jednego roku przed dniem ich nabycia były przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości w   wysokości przewidzianej dla nieruchomości wykorzystywanych dla celów działalności gospodarczej, za wyjątkiem:  

a)   nieruchomości nabytych w   wyniku postępowania egzekucyjnego, gdzie wierzycielem była Gmina Krzyżanowice,  

b)   nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzyżanowice gdzie prowadzono działalność gospodarczą o   charakterze produkcyjnym co najmniej 5   lat przed wejściem w   życie niniejszej uchwały,  

2)   nabycia gruntów przeznaczonych pod wydobycie piasku i   żwiru,  

3)   nabycia gruntów niezabudowanych, na których nie będzie rozpoczęty proces inwestycyjny.  

§   4.   Zwolnienie, o   którym mowa w   § 3   przysługuje na okres 2   lat i   liczy się od dnia powstania obowiązku podatkowego od przedmiotu opodatkowania pod warunkiem zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolnienia na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Po upływie okresu wskazanego w   § 4   zwolnienie od podatku, o   którym mowa w   § 3   ust. 1   przysługuje na okresy następne:  

1)   1 roku - jeśli w   wyniku nowej inwestycji utworzono od 1   do 2   nowych miejsc pracy,  

2)   2 lata - jeśli w   wyniku nowej inwestycji utworzono od 3   do 5   nowych miejsc pracy,  

3)   3 lata - jeśli w   wyniku nowej inwestycji utworzono od 6   do 10 nowych miejsc pracy,  

4)   4 lata - jeśli w   wyniku nowej inwestycji utworzono od 11 do 20 nowych miejsc pracy,  

5)   5 lat - jeśli w   wyniku nowej inwestycji utworzono powyżej 20 nowych miejsc pracy.  

§   6.   Zwolnienia nie mogą otrzymać przedsiębiorcy:  

1)   działający w   sektorach, których mowa w   art. 1   Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 r. w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z   28.12.2006 r.),  

2)   zalegający z   zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Krzyżanowice,  

3)   znajdujący się w   trudnej sytuacji ekonomicznej w   rozumieniu pkt 9-11 wytycznych dotyczących pomocy państwa w   celu ratowania i   restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244.1.10.2004,S.2).  

§   7.   1.   Przedsiębiorca w   celu uzyskania zwolnienia w   ramach pomocy de minimis wraz ze zgłoszeniem, o   którym mowa w   § 3   ust. 3   uchwały zobowiązany jest do złożenia następujących informacji lub dokumentów:  

1)   wszystkich zaświadczeń o   pomocy de minimis, o   których mowa w   art. 5   ust. 3   ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 r. o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z   2007 r. Nr 59, poz. 404, z   późn. zm.) jaką otrzymał w   okresie bieżącego roku kalendarzowego i   dwóch poprzednich lat kalendarzowych albo o   wielkości pomocy de minimis otrzymanej w   tym okresie, bądź oświadczenia o   nieotrzymaniu takiej pomocy w   tym okresie,  

2)   informacji, których zakres oraz formę przekazywania określa rozporządzenie Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010 r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),  

3)   oświadczenia o   ilości utworzonych miejsc pracy na druku stanowiącym załącznik nr 2   do niniejszej uchwały wraz z   deklaracją o   okresie utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy, stanowiącej załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

2.   W kolejnych latach korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały przedsiębiorca zobowiązany jest do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego przedłożyć bez wezwania organowi podatkowemu zaświadczenia i   informacje, o   których mowa w   ust 1.  

3.   Przedsiębiorca korzystający z   pomocy de minimis w   ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w   żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.  

§   8.   1.   Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia w   przypadku:  

1)   ogłoszenia upadłości, zaprzestania lub likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej – z   dniem jej ogłoszenia,  

2)   zaprzestania prowadzenia działalności w   budynkach objętych zwolnieniem – z   dniem jej zaprzestania,  

3)   zalegania z   zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Krzyżanowice – z   dniem ich powstania,  

4)   podania nieprawdziwych danych, co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia – za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia,  

5)   naruszenia obowiązków niezłożenia dokumentów lub informacji, o   których mowa w   § 8   ust. 2   i 3   niniejszej uchwały – z   dniem niedopełnienia tego obowiązku.  

2.   W przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsiębiorca jest obowiązany powiadomić pisemnie Wójta Gminy Krzyżanowice w   terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.  

3.   W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub korekty informacji o   nieruchomościach oraz do zapłaty należnego podatku wraz z   odsetkami za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.  

§   9.   Przedsiębiorca nie może uzyskać pomocy, jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w   odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego a   łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Paweł   Lasak

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XIV.9.2012
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 1 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do Uchwały Nr 0007.XIV.9.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z   dnia 01.03. 2012 r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.XIV.9.2012
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 1 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2   do Uchwały Nr 0007.XIV.9.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z   dnia 01.03. 2012 r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.XIV.9.2012
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 1 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3   do Uchwały Nr 0007.XIV.9.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z   dnia 01.03. 2012 r.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »