| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/285/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej częścią inwestycji polegającej na budowie przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej ze środków budżetu miasta Mikołowa

              Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 400a ust. 1   pkt 2,5,9 i   art. 403 ust. 2, 3, 4, 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z   2008 r. Nr 25 poz. 150 z   późn. zmianami) art. 250 ustawy z   dnia  27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157 poz.1240 z   późn. zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta  

Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:  

§   1.   Tryb postępowania w   sprawie udzielania dotacji celowych, zwanych dalej "dotacjami", na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zwanej dalej „inwentaryzacją”,  będącej częścią inwestycji polegającej na budowie przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Prawo do ubiegania się o   dotację przysługuje podmiotom (tj. właścicielom, współwłaścicielom, administratorom i   użytkownikom budynków, w   przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych także wspólnotom mieszkaniowym) na wykonanie inwentaryzacji na nieruchomościach zabudowanych budynkami w   Gminie Mikołów.  

§   3.   Regulamin stanowi integralną część niniejszej uchwały.  

§   4.   Wnioski w   sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów  inwentaryzacji, niezakończone zawarciem umowy do dnia wejścia w   życie niniejszej uchwały rozpatrywane będą według jej postanowień.  

§   5.   Uchylić Uchwałę Nr XI/194/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z   dnia 27 września 2011 r.  

§   6.   Wykonanie uchwały wraz z   podaniem jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołów.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/285/2012    
Rady Miejskiej Mikołowa    
z dnia 28 lutego 2012 r.  
 

REGULAMIN  

§   1.   Regulamin określa tryb postępowania w   sprawie udzielania dotacji celowych, zwanych dalej "dotacjami", na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zwanej dalej „inwentaryzacją”,  będącej częścią inwestycji polegającej na budowie przyłączy kanalizacyjnych z   budynków (użytkowych) mieszkalnych i   mieszkalno - usługowych położonych na terenie gminy Mikołów do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej.  

§   2.   1.   Wysokość dotacji wynosi 100% poniesionych kosztów za wykonanie inwentaryzacji jednak nie więcej niż 500 zł.  

2.   Można tylko jeden raz ubiegać się i   otrzymać dotację na wykonanie inwentaryzacji do budynku zlokalizowanego na terenie danej nieruchomości.  

§   3.   Ilość środków określa uchwała Budżetowa na dany rok podjęta przez Radę Miejską. Dotacje udzielane będą do momentu wyczerpania się środków finansowych na dany rok budżetowy.  

§   4.   1.   Dotacji udziela się na podstawie umowy cywilno - prawnej z   Gminą Mikołów, która określa:  

1)   Przedmiot umowy  

2)   Wysokość i   tryb płatności dotacji udzielanej podmiotowi  

3)   Właściwe pełnomocnictwa i   zgody  

2.   Umowa zawierana jest z   właścicielem, współwłaścicielami, współwłaścicielem, administratorem, administratorami, użytkownikiem,   użytkownikami budynków w   przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych także ze wspólnotami mieszkaniowymi po dostarczeniu przez wnioskodawcę:  

1)   umowy lub aneksu do umowy zawartej z   Zakładem Inżynierii Miejskiej na odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej lub protokołu odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego  

2)   oświadczenia o   posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub zgody właściciela, współwłaściciela, współwłaścicieli, administratora, administratorów, użytkownika,   użytkowników budynków na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego  

§   5.   Warunkiem uzyskania dotacji z   budżetu gminy jest:  

1.   Wykonanie inwentaryzacji za pośrednictwem podmiotu wyłonionego przez Gminę Mikołów w   drodze przetargu.  

2.   Pokrycie pozostałych kosztów wykonania inwentaryzacji przekraczających kwotę   przyznanej dotacji.  

§   6.   Dotacja dotyczy inwentaryzacji wykonanych po   01   stycznia 2010 r.  

§   7.   1.   Dotacja w   wysokości określonej w   § 2   niniejszego regulaminu przysługuje również osobom, które wykonały  inwentaryzację we własnym zakresie i   wystąpiły z   wnioskiem zawierającym następujące załączniki:  

1)   oryginał faktury VAT lub imiennego dowodu kosztów poniesionych na wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza kanalizacyjnego  

2)   oświadczenie o   posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub zgoda właściciela, współwłaściciela, współwłaścicieli, administratora, administratorów, użytkownika,   użytkowników budynków na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego  

3)   umowę lub aneks do umowy zawarte z   Zakładem Inżynierii Miejskiej na odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej lub protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego  

4)   aświadczenie z   Zakładu Inżynierii Miejskiej potwierdzające, iż geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyłącza kanalizacyjnego została złożona  przez wnioskodawcę w   Zakładzie Inżynierii Miejskiej a   wszystkie związane z   tym formalności zostały dopełnione  

2.   Dotacje o   których mowa w   § 7   pkt 1   dotyczą  inwentaryzacji wykonanych w   okresie od 01   stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2012r.  

3.   Dla dotacji, o   których mowa w   § 7   pkt 1   nie stosuje się § 5   niniejszego regulaminu.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »