| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/176/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz.1591 z   póź. zm.) oraz art.17 ust.1 pkt. 11, art.50 ust.6 ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z   2009r., Nr 175, poz.1362 z   późn.zm. ) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Działalności Społecznej  

Rada Gminy Pawłowice  
uchwala  

§   1.   1.   Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze, z   wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z   zaburzeniami psychicznymi, a   także szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.  

2.   Usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej „usługami” przyznaje się w   miejscu zamieszkiwania, po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w   ustawie o   pomocy społecznej.  

3.   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przyznając usługi, ustala ich zakres, wymiar, okres i   miejsce świadczenia.  

4.   Zakres i   wymiar usług oraz okres i   miejsce ich świadczenia ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego w   oparciu o:  

1)   ocenę sytuacji bytowej, w   tym potrzeb wnioskodawcy,  

2)   dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy, w   tym opinię lekarza (wydaną w   formie zaświadczenia) o   zalecanej pielęgnacji lub wskazaniach do specjalistycznych usług opiekuńczych, a   także innych dokumentów zebranych w   toku postępowania o   przyznanie świadczenia,  

3)   ocenę możliwości zapewnienia pomocy i   opieki przez rodzinę.  

5.   Usługi przyznaje się w   formie decyzji administracyjnej, na czas, na jaki niezbędne jest świadczenie tych usług, w   zakresie ustalonym w   drodze wywiadu środowiskowego, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź za ich zgodą na wniosek innej osoby lub z   urzędu.  

6.   Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekuna, każdorazowo potwierdzaną przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny.  

7.   Świadczenia w   formie usług są odpłatne:  

1)   wysokość odpłatności za usługi określa Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w   drodze decyzji administracyjnej wg poniższej tabeli:  

 
Grupy  
odpłatności  

Dochód na osobę ustalony zgodnie z   ustawą o   pomocy społecznej  
( % kryterium dochodu )  


Wysokość odpłatności za 1   godzinę liczona od całkowitego  
kosztu 1   godziny usług (w procentach)  
 


Gospodarstwo domowe jednoosobowe  
 
Gospodarstwo domowe wieloosobowe  
 Osoba samotna  
 

Osoba posiadająca rodzinę /małżonek, wstępni lub zstępni/ w   Gminie Pawłowice  

Osoba posiadająca rodzinę /małżonek, wstępni lub zstępni/ poza Gminą Pawłowice  


I  


101 – 150  


-  


10  


5  


15  


II  


151 - 200  


5  


15  


10  


20  


III  


201 - 250  


15  


30  


20  


40  


IV  


251 - 300  


25  


40  


30  


50  


V  


301 - 350  


50  


70  


50  


80  


V  


Powyżej 350  


100  


100  


100  


100  

2)   godzinowy koszt usługi ustalany jest na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a   podmiotami realizującymi usługi opiekuńcze i   nie może przekroczyć równowartości 2% najniższej emerytury brutto ogłoszonej w   formie komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w   Monitorze Polskim,  

3)   należność za usługi świadczone w   dni wolne od pracy w   Ośrodku ustala się w   wysokości 200% podstawowej odpłatności określonej w   tabeli jak powyżej,  

4)   należności z   tytułu odpłatności za świadczone usługi osoby zobowiązane wnoszoną na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pawłowicach do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.  

8.   Nie ponoszą odpłatności:  

1)   osoby samotne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w   art.8 ust.1 ustawy o   pomocy społecznej,  

2)   osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, określonego w   art. 8   ust. 1   w/w ustawy.  

9.   W szczególnie uzasadnionych przypadkachosoba zainteresowana może być, na jej wniosek, wniosek przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego zwolniona częściowo lub całkowicie z   odpłatności, w   szczególności ze względu na:  

1)   konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w   domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej , ośrodku wsparcia lub placówce rehabilitacyjno- leczniczej,  

2)   konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w   tym samym  

gospodarstwie domowym, w   tym co najmniej nad jedną przewlekle chorą,  

3)   zdarzenie losowe.  

10.   Decyzję o   częściowym lub całkowitym zwolnieniu lub o   odmowie zwolnienia z   odpłatności za usługi wydaje Wójt Gminy.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy  

                                                        mgr Franciszek Dziendziel  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »