| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/348/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 91 i   art. 92 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.   U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po   zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i   Spraw Społecznych,  

Rada Miasta Tychy uchwala:  

§   1  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1.   ustawie – rozumie się przez to ustawę z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm),  

2.   szkole – rozumie się przez to przedszkola, szkoły, zespoły szkół i   placówki oświatowo – wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy,  

3.   dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora jednostki wymienionej w   pkt. 2.  

§   2  

1.   Dyrektorom, wicedyrektorom szkoły oraz innym nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w   art. 42 ust. 3   ustawy o   liczbę godzin zajęć stanowiącą iloczyn tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, tj. „pensum” i   wskaźnika obniżki określonego w   poniższej tabeli, z   zaokrągleniem uzyskanego wyniku do liczby całkowitej:  

 

Lp.  

Stanowisko kierownicze  

Wskaźnik obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

1  

Dyrektor przedszkola liczącego:  
- do 4   oddziałów  
- 5   i więcej oddziałów  


0,70  
0,75  

2  

Wicedyrektor przedszkola  

0,60  

3  

Dyrektor szkoły liczącej:  
- do 9   oddziałów  
- 10 i   więcej oddziałów  


0,70  
0,85  

4  

Wicedyrektor szkoły  

0,65  

5  

Dyrektor młodzieżowego domu kultury  

0,75  

6  

Wicedyrektor młodzieżowego domu kultury  

0,50  

6  

Dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej  

0,70  

7  

Wicedyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej  

0,30  

9  

Kierownik świetlicy  

0,20  

10  

Kierownik warsztatu szkolnego  

0,50  

11  

Kierownik szkolenia praktycznego  

0,50  

12  

Kierownik sekcji, grup instrumentalnych w   szkole muzycznej  

0,20  

2.   Wymiar zajęć ustalony w   ust. 1   dotyczy również nauczycieli, którym stanowisko kierownicze powierzono w   zastępstwie i   stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a   ustaje z   końcem miesiąca, w   którym nauczyciel zaprzestał pełnić funkcję kierowniczą.  

§   3  

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, Rada Miasta może zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych.  

§   4  

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z   uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez zatrudnionych w   pełnym wymiarze zajęć:  

1)   pedagogów, psychologów, logopedów wynosi 25 godzin tygodniowo,  

2)   doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z   wyborem kierunku kształcenia i   zawodu w   celu wspomagania uczniów w   podejmowaniu decyzji edukacyjnych i   zawodowych wynosi 25 godzin tygodniowo,  

3)   innych nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i   resocjalizacyjne wynosi 25 godzin tygodniowo.  

§   5  

Dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się tzw. uśredniony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dzieląc sumę przydzielonych nauczycielowi godzin przez sumę przydzielonych mu części etatów z   poszczególnych wymiarów i   zaokrąglając uzyskany wynik do liczby całkowitej. Wszystkie godziny ponad tak ustalony wymiar stanowią dla nauczyciela godziny ponadwymiarowe.  

§   6  

Dla nauczycieli szkół i   placówek oświatowych, dla których ustalony plan zajęć wynikający z   planów nauczania lub organizacji pracy jest różny w   poszczególnych okresach roku szkolnego na skutek między innymi odbywania przez uczniów praktyk zawodowych, wcześniejszego zakończenia zajęć w   ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych stosuje się następujące zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć:  

1)   nauczyciele zatrudnieni w   pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, w   pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, zobowiązani są do realizowania w   innych okresach roku szkolnego zwiększonej tygodniowej liczby godzin zajęć tak, aby średni ich wymiar w   okresie całego roku szkolnego odpowiadał co najmniej obowiązkowemu wymiarowi zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych;  

2)   informację o   średniej tygodniowej liczbie godzin ustalonej według zasad określonych w   pkt 1   dla poszczególnych nauczycieli, dyrektor szkoły lub placówki zawiera w   arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny i   podaje do wiadomości każdemu nauczycielowi;  

3)   dla nauczycieli, którym przydzielona średnia tygodniowa liczba godzin zajęć obliczona według zasad określonych w   pkt 1   przekracza obowiązkowy tygodniowy wymiar, różnica pomiędzy średnią liczbą godzin przydzieloną nauczycielowi a   obowiązkowym pensum stanowi godziny ponadwymiarowe;  

4)   nauczyciel w   okresie całego roku szkolnego ma prawo do wynagrodzenia w   stałej wysokości odpowiedniej do uśrednionego wymiaru zajęć;  

5)   nauczycielom zatrudnionym w   niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny wymiar w   poszczególnych okresach roku szkolnego, należy określić w   umowie o   pracę średni wymiar godzin zajęć całego okresu zatrudnienia;  

6)   przydzielone w   arkuszu organizacyjnym godziny zajęć, nie zrealizowane przez nauczyciela z   powodu choroby lub z   przyczyn leżących po stronie pracodawcy, traktuje się do rocznego rozliczenia godzin jak godziny zrealizowane;  

7)   w przypadku rozwiązania z   nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z   godzin przydzielonych w   arkuszu organizacyjnym następuje z   datą ustania stosunku pracy,z tym że za wszystkie przepracowane miesiące przysługuje nauczycielowi prawodo wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, a   także za przepracowane w   tym czasie godziny ponadwymiarowe.  

§   7  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   8  

Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały traci moc:  

Uchwała Nr 0150/XXXII/712/09 Rady Miasta Tychy z   dnia 25 czerwca 2009 r. w   sprawie zasad udzielania i   rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z   realizacji tego obowiązku, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.  

§   9  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i   obowiązuje od dnia 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy  


mgr   Zygmunt   Marczuk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »