| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/348/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 91 i   art. 92 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.   U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po   zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i   Spraw Społecznych,  

Rada Miasta Tychy uchwala:  

§   1  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1.   ustawie – rozumie się przez to ustawę z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm),  

2.   szkole – rozumie się przez to przedszkola, szkoły, zespoły szkół i   placówki oświatowo – wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy,  

3.   dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora jednostki wymienionej w   pkt. 2.  

§   2  

1.   Dyrektorom, wicedyrektorom szkoły oraz innym nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w   art. 42 ust. 3   ustawy o   liczbę godzin zajęć stanowiącą iloczyn tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, tj. „pensum” i   wskaźnika obniżki określonego w   poniższej tabeli, z   zaokrągleniem uzyskanego wyniku do liczby całkowitej:  

 

Lp.  

Stanowisko kierownicze  

Wskaźnik obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

1  

Dyrektor przedszkola liczącego:  
- do 4   oddziałów  
- 5   i więcej oddziałów  


0,70  
0,75  

2  

Wicedyrektor przedszkola  

0,60  

3  

Dyrektor szkoły liczącej:  
- do 9   oddziałów  
- 10 i   więcej oddziałów  


0,70  
0,85  

4  

Wicedyrektor szkoły  

0,65  

5  

Dyrektor młodzieżowego domu kultury  

0,75  

6  

Wicedyrektor młodzieżowego domu kultury  

0,50  

6  

Dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej  

0,70  

7  

Wicedyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej  

0,30  

9  

Kierownik świetlicy  

0,20  

10  

Kierownik warsztatu szkolnego  

0,50  

11  

Kierownik szkolenia praktycznego  

0,50  

12  

Kierownik sekcji, grup instrumentalnych w   szkole muzycznej  

0,20  

2.   Wymiar zajęć ustalony w   ust. 1   dotyczy również nauczycieli, którym stanowisko kierownicze powierzono w   zastępstwie i   stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a   ustaje z   końcem miesiąca, w   którym nauczyciel zaprzestał pełnić funkcję kierowniczą.  

§   3  

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, Rada Miasta może zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych.  

§   4  

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z   uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez zatrudnionych w   pełnym wymiarze zajęć:  

1)   pedagogów, psychologów, logopedów wynosi 25 godzin tygodniowo,  

2)   doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z   wyborem kierunku kształcenia i   zawodu w   celu wspomagania uczniów w   podejmowaniu decyzji edukacyjnych i   zawodowych wynosi 25 godzin tygodniowo,  

3)   innych nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i   resocjalizacyjne wynosi 25 godzin tygodniowo.  

§   5  

Dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się tzw. uśredniony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dzieląc sumę przydzielonych nauczycielowi godzin przez sumę przydzielonych mu części etatów z   poszczególnych wymiarów i   zaokrąglając uzyskany wynik do liczby całkowitej. Wszystkie godziny ponad tak ustalony wymiar stanowią dla nauczyciela godziny ponadwymiarowe.  

§   6  

Dla nauczycieli szkół i   placówek oświatowych, dla których ustalony plan zajęć wynikający z   planów nauczania lub organizacji pracy jest różny w   poszczególnych okresach roku szkolnego na skutek między innymi odbywania przez uczniów praktyk zawodowych, wcześniejszego zakończenia zajęć w   ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych stosuje się następujące zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć:  

1)   nauczyciele zatrudnieni w   pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, w   pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, zobowiązani są do realizowania w   innych okresach roku szkolnego zwiększonej tygodniowej liczby godzin zajęć tak, aby średni ich wymiar w   okresie całego roku szkolnego odpowiadał co najmniej obowiązkowemu wymiarowi zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych;  

2)   informację o   średniej tygodniowej liczbie godzin ustalonej według zasad określonych w   pkt 1   dla poszczególnych nauczycieli, dyrektor szkoły lub placówki zawiera w   arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny i   podaje do wiadomości każdemu nauczycielowi;  

3)   dla nauczycieli, którym przydzielona średnia tygodniowa liczba godzin zajęć obliczona według zasad określonych w   pkt 1   przekracza obowiązkowy tygodniowy wymiar, różnica pomiędzy średnią liczbą godzin przydzieloną nauczycielowi a   obowiązkowym pensum stanowi godziny ponadwymiarowe;  

4)   nauczyciel w   okresie całego roku szkolnego ma prawo do wynagrodzenia w   stałej wysokości odpowiedniej do uśrednionego wymiaru zajęć;  

5)   nauczycielom zatrudnionym w   niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny wymiar w   poszczególnych okresach roku szkolnego, należy określić w   umowie o   pracę średni wymiar godzin zajęć całego okresu zatrudnienia;  

6)   przydzielone w   arkuszu organizacyjnym godziny zajęć, nie zrealizowane przez nauczyciela z   powodu choroby lub z   przyczyn leżących po stronie pracodawcy, traktuje się do rocznego rozliczenia godzin jak godziny zrealizowane;  

7)   w przypadku rozwiązania z   nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z   godzin przydzielonych w   arkuszu organizacyjnym następuje z   datą ustania stosunku pracy,z tym że za wszystkie przepracowane miesiące przysługuje nauczycielowi prawodo wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, a   także za przepracowane w   tym czasie godziny ponadwymiarowe.  

§   7  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   8  

Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały traci moc:  

Uchwała Nr 0150/XXXII/712/09 Rady Miasta Tychy z   dnia 25 czerwca 2009 r. w   sprawie zasad udzielania i   rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z   realizacji tego obowiązku, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.  

§   9  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i   obowiązuje od dnia 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy  


mgr   Zygmunt   Marczuk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »