| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/160/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

Na podstawie art. 9   ust.1, art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h i   art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:  

§   1.  

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Wodzisławiu Śląskim nadaje się Statut w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały.  

§   2.  

Traci moc uchwała Nr VI/41/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 24 lutego 2011 roku w   sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Wodzisławiu Śląskim.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego i   Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Wodzisławiu Śląskim.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/160/12    
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego    
z dnia 29 lutego 2012 r.  
 

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Wodzisławiu Śląskim  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w   Wodzisławiu Śląskim zwany dalej "Ośrodkiem" został utworzony na mocy uchwały Nr X/60/90 Miejskiej Rady Narodowej w   Wodzisławiu Śląskim z   dnia 1   marca 1990 roku.  

§   2.  

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a   w szczególności:  

1)   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz 1362 z   późn. zm.);  

2)   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst Dz. U. z   2006 r. Nr 139, poz 992 z   późn. zm.);  

3)   ustawy z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jednolity tekst Dz. U. z   2009 r. Nr 1, poz 7   z późn. zm.);  

4)   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z   późn. zm.);  

5)   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.);  

6)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z   późn. zm.);  

7)   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.);  

8)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jednolity tekst Dz. U. z   2008 r. Dz. U. Nr 164, poz 1027 z   późn. zm.);  

9)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.);  

10)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.);  

11)   innych obowiazujących aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej;  

12)   niniejszego Statutu.  

§   3.  

1)   Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną.  

2)   Siedzibą Ośrodka jest miasto Wodzisław Śląski.  

3)   Obszar działania Ośrodka obejmuje teren miasta Wodzisław Śląski.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania Ośrodka  

§   4.  

1)   Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i   rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w   stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i   możliwości oraz wspieranie osób i   rodzin w   wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i   umożliwienia im życia w   warunkach odpowiadających godności człowieka.  

2)   Ośrodek jest realizatorem zadań zleconych przez administrację rządową i   zadań własnych gminy z   zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej dla uczniów, przeciwdziałania przemocy w   rodzinie, wsparcia rodziny przeżywającej trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, potwierdzania prawa do świadczeń z   opieki zdrowotnej oraz podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i   rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

§   5.  

1)   Przy wykonywaniu zadań własnych gminy Ośrodek kieruje się ustaleniami Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   6.  

Zadania Ośrodka obejmują w   szczególności:  

1)   przyznawanie i   wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o   pomocy społecznej;  

2)   przyznawanie i   wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawami: o   świadczeniach rodzinnych, o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o   systemie oświaty w   zakresie pomocy materialnej oraz o   dodatkach mieszkaniowych;  

3)   prowadzenie pracy socjalnej;  

4)   analizę i   ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z   pomocy społecznej;  

5)   realizację zadań wynikających z   rozeznanych potrzeb społecznych;  

6)   realizację rządowych programów pomocy społecznej i   gminnych programów osłonowych;  

7)   realizację programów systemowych współfinansowanych z   Europejskiego Funduszu Społecznego;  

8)   realizację innych zadań wynikających z   przepisów prawa, a   w szczególności ustawy o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie, ustawy o   wspieraniu rodziny i   pieczy zastępczej oraz ustawy o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

Rozdział 3.
Organizacja i   zarządzanie  

§   7.  

1)   Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor.  

2)   Czynności w   sprawach z   zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Ośrodka dokonuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, który jest również jego zwierzchnikiem służbowym.  

3)   Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Ośrodka i   reprezentuje go na zewnątrz.  

4)   Pod nieobecność Dyrektora jego funkcję sprawuje Zastępca Dyrektora.  

§   8.  

1)   Szczegółową strukturę organizacyjną, wewnętrzny podział zadań i   odpowiedzialności oraz schemat organizacyjny Ośrodka określa ustalony przez Dyrektora Regulamin Organizacyjny.  

§   9.  

1)   Ośrodek jest pracodawcą w   rozumieniu kodeksu pracy w   stosunku do osób w   nim zatrudnionych.  

2)   Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, a   ich prawa i   obowiązki określają przepisy ustawy o   pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.  

3)   Organizację pracy jak również zakresy czynności pracowników ustala Dyrektor Ośrodka, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w   Ośrodku.  

Rozdział 4.
Majątek i   gospodarka finansowa Ośrodka  

§   10.  

1)   Majątek Ośrodka stanowi własność gminy Wodzisław Śląski.  

2)   Majątek Ośrodka stanowią środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe stanowiące wyposażenie Ośrodka.  

3)   Ośrodek zarządza powierzonym mu majątkiem, zapewnia jego ochronę i   należyte wykorzystanie.  

§   11.  

1)   Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i   prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w   ustawach o   finansach publicznych i   o rachunkowości.  

2)   Działalność Ośrodka finansowana jest:  

a)   ze środków budżetu Gminy;  

b)   z dotacji celowych z   budżetu Państwa;  

c)   z innych prawem dopuszczalnych źródeł.  

3)   Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i   wydatki, opracowany i   zatwierdzony przez Dyrektora na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.  

4)   Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi Dyrektor oraz w   zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy Ośrodka.  

5)   Ośrodek posiada własne rachunki bankowe.  

§   12.  

1)   Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego coroczne sprawozdanie z   działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w   zakresie pomocy społecznej.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   13.  

1)   Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego.  

2)   Zmiany w   niniejszym Statucie mogą być dokonywane w   trybie określonym dla jego nadania.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »