| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 103/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 8 lutego 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 175/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia , nagród i dodatków socjalnych

Na podstawie: art.30 ust. 6, art.49 ust. 2   i art. 54 ust.7 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela /Dz.U. z   2006r. Nr 97 poz. 674 z   późniejszymi zmianami/ w   związku z   art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym /Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami/, po uzgodnieniu w   dniu 1.02.2012r. ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,  

Rada Gminy Kłomnice,  

uchwala co następuje:  

§   1.   Dokonuje się zmian w   Regulaminie określającym niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w   oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i   dodatków socjalnych, i   tak:  

1)   § 7   otrzymuje brzmienie:  

1.   Nauczycielom, którym powierzono stanowiska lub funkcje określone w   rozporządzeniu przysługuje dodatek funkcyjny w   wysokości określonej w   ust. 2   i § 8   regulaminu.  

2.   Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny w   wysokości:  

a)   dyrektorowi szkoły liczącej do 6   oddziałów od 300zł do 600zł  

b)   dyrektorowi szkoły liczącej od 7   i więcej oddziałów od 350zł do 800zł  

c)   dyrektorowi przedszkola czynnego ponad 5   godzin dziennie od 300zł do 500zł  

d)   dyrektorowi przedszkola czynnego ponad 5   godzin dziennie z   oddziałami zamiejscowymi od 400zł do 700zł  

e)   wicedyrektorowi – od 10% do 50% stawki dodatku funkcyjnego dyrektora danej szkoły. ;

2)   § 8   otrzymuje brzmienie:  

Nauczycielowi przysługuje również dodatek funkcyjny z   tytułu wykonywania zadań:  

1)   opiekuna stażu – w   wysokości 50zł miesięcznie za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece,  

2)   wychowawcy w   szkołach i   przedszkolach – w   wysokości:  

a)   50zł miesięcznie - w   oddziałach do 10 uczniów/przedszkolaków  

b)   70zł miesięcznie – w   oddziałach od 11 do 20 uczniów/przedszkolaków  

c)   100zł miesięcznie – w   oddziałach powyżej 20 uczniów/przedszkolaków. ;

3)   § 11 ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

Nauczycielowi zatrudnionemu w   wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w   szkołach gminy Kłomnice i   posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, w   wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w   wysokości:  

a)   przy jednej osobie w   rodzinie – 1zł  

b)   przy dwóch osobach w   rodzinie – 2zł  

c)   przy trzech osobach w   rodzinie – 3zł,  

d)   przy czterech i   więcej osobach w   rodzinie – 4zł .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice  


mgr inż.   Jarosław   Łapeta

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Pasierbek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »