| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr I/POW/2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 27 stycznia 2012r.

zawarte w dniu 27 styczeń 2012 r. w Wodzisławiu Śląskim

Powiatem Wodzisławskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 22,  
44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-21-75-218 Regon 276285000 reprezentowanym przez:  
Starostę Powiatu Wodzisławskiego – mgr inż. Tadeusza Skatułę, Członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego – mgr inż. Zbigniewa Seemanna zwanym w   dalszej części Powiatem Wodzisławskim, Stroną, lub łącznie Stronami,  
a  

Miastem Jastrzębie-Zdrój z   siedzibą w   Jastrzębiu-Zdroju, Al. Piłsudskiego 60,  
NIP633-221-66-15, REGON 000523689, reprezentowanym przez: Mariana Janeckiego – Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,  
działającym równocześnie, jako miasto na prawach powiatu ( art. 91 ustawy o   samorządzie powiatowym),  
zwanym w   dalszej części Miastem Jastrzębie-Zdrój, Stroną, lub łącznie Stronami,  
w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dla osób z   terenu miasta Jastrzębie-Zdrój Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w   Wodzisławiu Śląskim,  

§   1.   Strony, działające na podstawie art. 18 ust. 1   pkt 5   i art. 20 ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej ( Dz. U. z   2009r., Nr 175, poz. 1362, z   poźn. zm) oraz odpowiednio Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XV.108.2011 z   dnia 22 września 2011r. w   sprawie powierzenia Powiatowi Wodzisławskiemu do prowadzenia zadania zleconego z   zakresu administracji, polegającego na prowadzeniu Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z   zaburzeniami psychicznymi oraz Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/149/2011 z   dnia 22 grudnia 2011 r. w   wyrażenia zgodna zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój, działającym na prawach powiatu a   Powiatem Wodzisławskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim na przyjęcie i   realizację zadania publicznego z   zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu dla osób z   terenu miasta Jastrzębie Zdrój Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z   zaburzeniami psychicznymi oraz §7 ust. 3   i ust. 4   Rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 9   grudnia 2010r. w   sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z   2010r. Nr 238, poz. 1586) postanawiają, zawrzeć niniejsze porozumienie.  

§   2.   1.   Miasto Jastrzębie-Zdrój jest uprawnione do kierowania do Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w   Wodzisławiu Śląskim osób z   terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój, które z   powodu zaburzeń psychicznych mają poważne trudności w   życiu rodzinnym celem aktywizacji psychicznej.  

2.   W pierwszej kolejności do Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w   Wodzisławiu Śląskim są kierowani mieszkańcy Powiatu Wodzisławskiego.  

§   3.   Dokumenty niezbędne do wydania skierowania do Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w   Wodzisławiu Śląskim gromadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w   Jastrzębiu-Zdroju i   przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w   Wodzisławiu Śląskim w   celu wydania skierowania na pobyt dzienny i   ustalenia odpłatności za korzystanie z   usług w   Powiatowym Ośrodku Wsparcia PERŁA.  

§   4.   Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w   Wodzisławiu śląskim zapewnia usługi zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 9   grudnia 2010r. w   sprawie środowiskowych domów samopomocy.  

§   5.   Miasto Jastrzębie-Zdrój nie ponosi kosztów finansowych z   tytułu pobytu osób skierowanych z   jego terenu do Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w   Wodzisławiu Śląskim. Koszty pobytu osób z   zaburzeniami psychicznymi pokrywane są z   dotacji z   budżetu państwa.  

§   6.   Współpracę merytoryczną w   zakresie realizacji porozumienia ze strony Miasta Jastrzębie-Zdrój prowadzić będzie pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w   Jastrzębiu-Zdroju w   Dziale Pomocy Rodzinie, Osobom Niepełnosprawnym i   Bezdomnym.  

§   7.   1.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

2.   Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony.  

3.   Strony mogą rozwiązać niniejsze porozumienie poprzez zgodne oświadczenie woli, bądź za jednostronnym, uprzednim 1   miesięcznym wypowiedzeniem, którego termin upływa na koniec miesiąca kalendarzowego.  

§   8.   1.   W sprawach nieuregulowanych w   porozumieniu odpowiednie zastosowanie mają w   szczególności przepisy ustawy o   pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze do ustawy.  

2.   Wszelkie zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej  

§   9.   Porozumienie zostało sporządzone w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

§   10.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Starosta Powiatu Wodzisławkiego  


mgr inż.   Tadeusz   Skatuła


Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  


mgr inż.   Zbigniew   Seemann

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój  


mgr   Marian   Janecki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »