| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/96/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzanowicach

Na podstawie art. 18 ust. 1   i art. 40 ust. 2   pkt.2 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami), art. 110 ust. 1   – 3   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zmianami) Rada Miejska w   Krzanowicach uchwala:  

§   1.   Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Krzanowicach nadaje się Statut , w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała XVII/127/2008 Rady Miejskiej w   Krzanowicach z   dnia 22 kwietnia 2008 roku w   sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Krzanowicach.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic i   Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w   Krzanowicach.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Henryk   Tumulka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIII/96/2012    
Rady Miejskiej w   Krzanowicach    
z dnia 22 lutego 2012 r.  
 

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w   Krzanowicach  

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   GminnyOśrodek Pomocy Społecznej w   Krzanowicach – zwany dalej „Ośrodkiem” został utworzony na mocy uchwały Gminnej Rady Narodowej Nr XIV/74/90 w   Krzanowicach dnia 30 marca 1990 roku.  

§   2.   Ośrodek działa na podstawie i   w granicach prawa, a   w szczególności:  

1)   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z   2009 roku Nr 175, poz. 1362 z   późn. zmianami),  

2)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zmianami),  

3)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zmianami),  

4)   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst Dz. U. z   2006 r. Nr 139, poz.992 z   późn. zmianami),  

5)   ustawy z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jednolity tekst Dz. U. z   2009r. Nr 1, poz. 7   z późn. zmianami),  

6)   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),  

7)   Innych aktów prawnych i   uchwał niezbędnych dla funkcjonowania Ośrodka i   realizacji zadań niniejszego Statutu.  

§   3.   1.   Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną.  

2.   Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Krzanowice.  

3.   Siedziba Ośrodka znajduje się w   Krzanowicach przy ulicy Zawadzkiego 5.  

Rozdział 2.
CELE I   ZADANIA OŚRODKA  

§   4.   1.   Podstawowym celem Ośrodka jest wspieranie osób i   rodzin w   wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i   umożliwienie im życia w   warunkach odpowiadających godności człowieka.  

2.   Ośrodek realizuje zadania własne gminy i   zadania zlecone w   zakresie pomocy społecznej.  

3.   Ośrodek wykonuje również inne powierzone mu do realizacji zadania, w   szczególności z   zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspierania rodziny i   systemie pieczy zastępczej.  

4.   Ośrodek realizuje również projekty systemowe i   inne współfinansowane z   funduszy Unii Europejskiej.  

§   5.   1.   Ośrodek przy wykonywaniu zadań własnych gminy w   zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Burmistrza Krzanowic, a   przy wykonywaniu zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Śląskiego.  

2.   W wykonywaniu zadań, o   których mowa w   ust. 1   Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa, z   organizacjami społecznymi i   pozarządowymi, Kościołem Katolickim i   innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i   prawnymi.  

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I   ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM  

§   6.   1.   Pracą Ośrodka kieruje Kierownik.  

2.   Kierownik ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Ośrodka i   reprezentuje go na zewnątrz.  

3.   Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw i   upoważnień udzielonych mu przez Burmistrza Krzanowic.  

§   7.   Szczegółową strukturę organizacyjną, wewnętrzny podział zadań oraz schemat organizacyjny Ośrodka określa ustalony przez Kierownika Regulamin Organizacyjny.  

§   8.   1.   Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w   Ośrodku  

2.   Kierownik Ośrodka ustala organizację pracy jak również zakresy czynności pracowników.  

Rozdział 4.
MIENIE I   GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA  

§   9.   Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Krzanowice.  

§   10.   Mienie Ośrodka stanowi własność Gminy powierzoną w   użyczenie Ośrodkowi.  

§   11.   Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych w   przepisach o   finansach publicznych i   o rachunkowości.  

§   12.   Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i   wydatków (plan finansowy).  

§   13.   Finansowanie zadań Ośrodka następuje:  

1)   ze środków budżetu Gminy Krzanowice,  

2)   z dotacji celowych z   budżetu państwa,  

3)   z innych prawem dopuszczalnych źródeł.  

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   14.   1.   Statut Ośrodka jest nadawany przez Radę Miejską w   Krzanowicach.  

2.   Zmiany i   uchylenie Statutu dokonywane są na zasadach i   w trybie przewidzianym do jego nadania.  

3.   Reorganizacja lub likwidacja Ośrodka następuje na mocy stosowanej Uchwały Rady Miejskiej .  

§   15.   W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu obowiązują przepisy ustawy o   samorządzie gminy, ustawy o   finansach publicznych oraz inne przepisy prawa  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniel Kotyras

Dyrektor ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »