| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/96/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzanowicach

Na podstawie art. 18 ust. 1   i art. 40 ust. 2   pkt.2 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami), art. 110 ust. 1   – 3   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zmianami) Rada Miejska w   Krzanowicach uchwala:  

§   1.   Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Krzanowicach nadaje się Statut , w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała XVII/127/2008 Rady Miejskiej w   Krzanowicach z   dnia 22 kwietnia 2008 roku w   sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Krzanowicach.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic i   Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w   Krzanowicach.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Henryk   Tumulka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIII/96/2012    
Rady Miejskiej w   Krzanowicach    
z dnia 22 lutego 2012 r.  
 

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w   Krzanowicach  

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   GminnyOśrodek Pomocy Społecznej w   Krzanowicach – zwany dalej „Ośrodkiem” został utworzony na mocy uchwały Gminnej Rady Narodowej Nr XIV/74/90 w   Krzanowicach dnia 30 marca 1990 roku.  

§   2.   Ośrodek działa na podstawie i   w granicach prawa, a   w szczególności:  

1)   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z   2009 roku Nr 175, poz. 1362 z   późn. zmianami),  

2)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zmianami),  

3)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zmianami),  

4)   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst Dz. U. z   2006 r. Nr 139, poz.992 z   późn. zmianami),  

5)   ustawy z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jednolity tekst Dz. U. z   2009r. Nr 1, poz. 7   z późn. zmianami),  

6)   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),  

7)   Innych aktów prawnych i   uchwał niezbędnych dla funkcjonowania Ośrodka i   realizacji zadań niniejszego Statutu.  

§   3.   1.   Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną.  

2.   Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Krzanowice.  

3.   Siedziba Ośrodka znajduje się w   Krzanowicach przy ulicy Zawadzkiego 5.  

Rozdział 2.
CELE I   ZADANIA OŚRODKA  

§   4.   1.   Podstawowym celem Ośrodka jest wspieranie osób i   rodzin w   wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i   umożliwienie im życia w   warunkach odpowiadających godności człowieka.  

2.   Ośrodek realizuje zadania własne gminy i   zadania zlecone w   zakresie pomocy społecznej.  

3.   Ośrodek wykonuje również inne powierzone mu do realizacji zadania, w   szczególności z   zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspierania rodziny i   systemie pieczy zastępczej.  

4.   Ośrodek realizuje również projekty systemowe i   inne współfinansowane z   funduszy Unii Europejskiej.  

§   5.   1.   Ośrodek przy wykonywaniu zadań własnych gminy w   zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Burmistrza Krzanowic, a   przy wykonywaniu zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Śląskiego.  

2.   W wykonywaniu zadań, o   których mowa w   ust. 1   Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa, z   organizacjami społecznymi i   pozarządowymi, Kościołem Katolickim i   innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i   prawnymi.  

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I   ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM  

§   6.   1.   Pracą Ośrodka kieruje Kierownik.  

2.   Kierownik ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Ośrodka i   reprezentuje go na zewnątrz.  

3.   Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw i   upoważnień udzielonych mu przez Burmistrza Krzanowic.  

§   7.   Szczegółową strukturę organizacyjną, wewnętrzny podział zadań oraz schemat organizacyjny Ośrodka określa ustalony przez Kierownika Regulamin Organizacyjny.  

§   8.   1.   Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w   Ośrodku  

2.   Kierownik Ośrodka ustala organizację pracy jak również zakresy czynności pracowników.  

Rozdział 4.
MIENIE I   GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA  

§   9.   Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Krzanowice.  

§   10.   Mienie Ośrodka stanowi własność Gminy powierzoną w   użyczenie Ośrodkowi.  

§   11.   Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych w   przepisach o   finansach publicznych i   o rachunkowości.  

§   12.   Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i   wydatków (plan finansowy).  

§   13.   Finansowanie zadań Ośrodka następuje:  

1)   ze środków budżetu Gminy Krzanowice,  

2)   z dotacji celowych z   budżetu państwa,  

3)   z innych prawem dopuszczalnych źródeł.  

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   14.   1.   Statut Ośrodka jest nadawany przez Radę Miejską w   Krzanowicach.  

2.   Zmiany i   uchylenie Statutu dokonywane są na zasadach i   w trybie przewidzianym do jego nadania.  

3.   Reorganizacja lub likwidacja Ośrodka następuje na mocy stosowanej Uchwały Rady Miejskiej .  

§   15.   W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu obowiązują przepisy ustawy o   samorządzie gminy, ustawy o   finansach publicznych oraz inne przepisy prawa  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria RK Legal

Od 10 lat wspieramy biznes naszych klientów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »