| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 01/2012 Prezydenta Miasta Gliwice; Starosty Gliwickiego

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie utworzenia i wykorzystywania - wspólnego dla Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego - Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA)

zawarte w   dniu   29 lutego 2012   w Gliwicach pomiędzy:  

Miastem Gliwice reprezentowanym przez:  

Prezydenta Miasta Gliwice - Szefa Obrony Cywilnej Miasta – Zygmunta Frankiewicza  

a Powiatem Gliwickim, reprezentowanym przez:  

Starostę Gliwickiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu – Michała Nieszporka  

zwanych w   dalszej części porozumienia   Stronami   .  

Na podstawie   art. 17 ust. 7   ustawy z   dnia 21 listopada 1967 r. o   powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z   2004 r. Nr 241, poz. 2416) oraz § 3   pkt 6   rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 25 czerwca 2002 r. w   sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i   gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), a   także w   związku z   wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z   dnia 17 grudnia 2010 r. w   sprawie w   sprawie ogólnych zasad przygotowania i   zapewnienia działania systemu wykrywania i   alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania o   zagrożeniach (SWO) w   województwach, powiatach i   gminach i   § 3   ust.2 pkt. 3   Zarządzenia Nr 2419/11 Wojewody Śląskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z   dnia 19 grudnia 2011 r. w   sprawie organizacji i   zasad działania systemu wykrywania i   alarmowania w   województwie - Strony porozumienia ustalają:  

§   1.  

Tworzy się   Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i   Alarmowania (POADA   ),wspólny dla Miasta Gliwice i   Powiatu Gliwickiego.  

§   2.  

Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i   Alarmowania przygotowuje się w   celu realizacji zadań związanychz informowaniem, ostrzeganiem oraz alarmowaniem ludności, w   sytuacji zagrożenia występującego na obszarze miasta i   powiatu.  

§   3.  

Właściwy Szef Obrony Cywilnej:  

1)   Prezydent Miasta Gliwice dla Miasta Gliwice,  

2)   Starosta Gliwicki dla Powiatu Gliwickiego  

-   może zarządzić uruchomienie i   rozwinięcie systemu, w   celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działań terrorystycznych, w   przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,w szczególności stanu klęski żywiołowej, a   także w   przypadku przeprowadzenia ćwiczeń i   treningów.  

§   4.  

Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i   Alarmowania, podlega organizacyjnie Prezydentowi Miasta Gliwice – Szefowi Obrony Cywilnej Miasta.  

§   5.  

Prezydent Miasta Gliwice – Szef Obrony Cywilnej Miasta określa zadania w   zakresie utworzenia, organizacji, wyposażenia i   nadzoru POADA oraz wyznaczy komendanta POADA.  

§   6.  

Obsadę etatową POADA stanowi: ośmiu pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice, pięciu pracowników Urzędu Miejskiego w   Gliwicach i   dwóch pracowników Starostwa Powiatowego w   Gliwicach.  

§   7.  

Koordynację współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym oraz Centrum Ratownictwa Gliwice powierza się Komendantowi Centrum Ratownictwa Gliwice.  

§   8.  

W przypadku utraty zdolności do wykonywania zadań przez POADA, jej zadania przejmuje drużyna wykrywania i   alarmowania (dwa) miasta Knurów.  

§   9.  

Wypowiedzenie lub zmiana treści Porozumienia, mogą być dokonywane wyłącznie w   formie pisemnej z   trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia lub w   każdym czasie, za zgodą Stron.  

§   10.  

Treść niniejszego Porozumienia opracowano w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

§   11.  

Traci moc porozumienie nr 06/0717/31/OC z   dnia 19.07.2006 r. w   sprawie utworzenia i   wykorzystywania - wspólnego dla Miasta Gliwice i   Powiatu Gliwickiego - Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i   Alarmowania (POADA).  

§   12.  

Porozumienie wchodzi w   życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Starosta - Szef Obrony Cywilnej Powiatu Gliwickiego  


Michał   Nieszporek

Prezydent - Szef Obrony Cywilnej Miasta Gliwice  


Zygmunt   Frankiewicz

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »