| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 01/2012 Prezydenta Miasta Gliwice; Starosty Gliwickiego

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie utworzenia i wykorzystywania - wspólnego dla Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego - Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA)

zawarte w   dniu   29 lutego 2012   w Gliwicach pomiędzy:  

Miastem Gliwice reprezentowanym przez:  

Prezydenta Miasta Gliwice - Szefa Obrony Cywilnej Miasta – Zygmunta Frankiewicza  

a Powiatem Gliwickim, reprezentowanym przez:  

Starostę Gliwickiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu – Michała Nieszporka  

zwanych w   dalszej części porozumienia   Stronami   .  

Na podstawie   art. 17 ust. 7   ustawy z   dnia 21 listopada 1967 r. o   powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z   2004 r. Nr 241, poz. 2416) oraz § 3   pkt 6   rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 25 czerwca 2002 r. w   sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i   gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), a   także w   związku z   wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z   dnia 17 grudnia 2010 r. w   sprawie w   sprawie ogólnych zasad przygotowania i   zapewnienia działania systemu wykrywania i   alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania o   zagrożeniach (SWO) w   województwach, powiatach i   gminach i   § 3   ust.2 pkt. 3   Zarządzenia Nr 2419/11 Wojewody Śląskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z   dnia 19 grudnia 2011 r. w   sprawie organizacji i   zasad działania systemu wykrywania i   alarmowania w   województwie - Strony porozumienia ustalają:  

§   1.  

Tworzy się   Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i   Alarmowania (POADA   ),wspólny dla Miasta Gliwice i   Powiatu Gliwickiego.  

§   2.  

Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i   Alarmowania przygotowuje się w   celu realizacji zadań związanychz informowaniem, ostrzeganiem oraz alarmowaniem ludności, w   sytuacji zagrożenia występującego na obszarze miasta i   powiatu.  

§   3.  

Właściwy Szef Obrony Cywilnej:  

1)   Prezydent Miasta Gliwice dla Miasta Gliwice,  

2)   Starosta Gliwicki dla Powiatu Gliwickiego  

-   może zarządzić uruchomienie i   rozwinięcie systemu, w   celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działań terrorystycznych, w   przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,w szczególności stanu klęski żywiołowej, a   także w   przypadku przeprowadzenia ćwiczeń i   treningów.  

§   4.  

Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i   Alarmowania, podlega organizacyjnie Prezydentowi Miasta Gliwice – Szefowi Obrony Cywilnej Miasta.  

§   5.  

Prezydent Miasta Gliwice – Szef Obrony Cywilnej Miasta określa zadania w   zakresie utworzenia, organizacji, wyposażenia i   nadzoru POADA oraz wyznaczy komendanta POADA.  

§   6.  

Obsadę etatową POADA stanowi: ośmiu pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice, pięciu pracowników Urzędu Miejskiego w   Gliwicach i   dwóch pracowników Starostwa Powiatowego w   Gliwicach.  

§   7.  

Koordynację współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym oraz Centrum Ratownictwa Gliwice powierza się Komendantowi Centrum Ratownictwa Gliwice.  

§   8.  

W przypadku utraty zdolności do wykonywania zadań przez POADA, jej zadania przejmuje drużyna wykrywania i   alarmowania (dwa) miasta Knurów.  

§   9.  

Wypowiedzenie lub zmiana treści Porozumienia, mogą być dokonywane wyłącznie w   formie pisemnej z   trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia lub w   każdym czasie, za zgodą Stron.  

§   10.  

Treść niniejszego Porozumienia opracowano w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

§   11.  

Traci moc porozumienie nr 06/0717/31/OC z   dnia 19.07.2006 r. w   sprawie utworzenia i   wykorzystywania - wspólnego dla Miasta Gliwice i   Powiatu Gliwickiego - Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i   Alarmowania (POADA).  

§   12.  

Porozumienie wchodzi w   życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Starosta - Szef Obrony Cywilnej Powiatu Gliwickiego  


Michał   Nieszporek

Prezydent - Szef Obrony Cywilnej Miasta Gliwice  


Zygmunt   Frankiewicz

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »