| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 08 marca  
1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001roku Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 19 pkt 1   lit. a, pkt 2   i pkt 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z   2010 roku Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z   2005 roku, Nr 8, poz. 60 z   póżn. zmianami) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tj. z   2011 roku, Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm)  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  

uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

2.   Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennej stawki maksymalnej określonej w   ustawie.  

3.   Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w   którym dokonywana jest sprzedaż.  

§   2.  

1.   Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w   odrębnych przepisach za korzystanie z   urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.  

2.   Jeżeli zajmowana przez podmiot dokonujący sprzedaży powierzchnia jest mniejsza niż 1m 2   , to zaokrągla się ją do 1m 2   . Powierzchnię zajmowaną przez podmiot dokonujący sprzedaży powyżej 1m 2   liczy się w   pełnych metrach kwadratowych zaokrąglając w   ten sposób, że końcówkę powierzchni wynoszącą mniej niż 0,50m 2   pomija się, natomiast końcówkę powierzchni wynoszącą 0,50m 2   i więcej podwyższa się do pełnego m 2   .  

3.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

a)   Zajmowanej powierzchni - rozumie się przez to jednolity obszar służący podmiotowi dokonującemu sprzedaży do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, a   w szczególności do ustawienia straganu, stolika lub innego przedmiotu pełniącego rolę lady dla celów sprzedaży, magazynowania towarów i   składowania opakowań po towarach jak również dla potrzeb bytowych samego sprzedającego.  

b)   Ulicach przyległych do Rynku - należy przez to rozumieć ulice: Targową, Kubsza, Park Miejski, Głowackiego, Plac Gladbeck, Powstańców.  

c)   Imprezach – rozumie się przez to imprezy organizowane lub współorganizowane przez Miasto Wodzisław Śląski, w   szczególności „Dni Wodzisławia”, „Pożegnanie Lata”, „Sylwester”, itp.  

4.   Jeżeli sprzedaż dokonywana jest z   środka transportu, a   podmiot dokonujący sprzedaży zajmuje dodatkową powierzchnię powyższej 2m 2   powierzchnię te zalicza do zajmowanej powierzchni zgodnie z   zasadami określonym w   pkt 3   lit. a.  

5.   W przypadku dokonywania sprzedaży na płycie Rynku oraz ulicach przyległych w   czasie trwania imprez, a   także w   miejscach co do których właściwy organ wydał decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego w   celu prowadzenia sprzedaży lub co do których została zawarta przez właściwy organ lub jednostkę organizacyjną umowa której przedmiotem jest oddanie terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego w   posiadanie zależne w   celu prowadzenia sprzedaży, pod pojęciem zajmowanej powierzchni o   której mowa w   pkt 3   lit. a   rozumie się także obszar zajęty pod środek transportu z   którego dokonywana jest sprzedaż, oraz obszar zajęty przez osobę dokonującą sprzedaży obnośnej z   ręki, kosza lub innego pojemnika.  

§   3.  

1.   Zarządza się pobór opłaty targowej w   drodze inkasa.  

2.   Na inkasentów wyznacza się:  

a)   Pana Bogdana Sitkiewicz zam. Wodzisław Śląski, Osiedle XXX-lecia 73/9 na terenie targowiska położonego przy ulicy Wyszyńskiego (cześć działek Nr 1772/138, 1920/138, 1907/138 o   pow. 0,2887ha zapisanych w   KW 6173-W, 10038-W, 8576), oraz obszaru bezpośrednio przyległego do tego targowiska, tj. ulicy Wyszyńskiego oraz terenu przyległego do byłego pawilonu "PLUS" i   "SUPERSAM" przy ulicy 26 Marca,  

b)   Służby Komunalne Miasta na terenie:  

-   Targowiska Nr 1   przy ulicy Targowej.  

-   Obszaru bezpośrednio przylegającego do Targowiska Nr 1, tj. ulicy Targowej, terenu obok Hali Targowej i   dworca PKS.  

-   Targowiska przy ulicy Bogumińskiej.  

-   Obszarów na których dokonuje się sprzedaży w   związku z   imprezami.  

c)   Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego na terenie:  

-   Rynku  

-   Ulicy Kubsza  

-   Osiedla XXX-lecia  

-   Ulicy Bogumińskiej na obszarze przyległym do stacji paliw firmy „KLOCKIEWICZ”  

-   Obszarów, na których dokonuje się sprzedaży w   związku z   odpustami, okresami przedświątecznymi, itp.  

-   targowisk o   których mowa w   lit. a.  

-   pozostałych obszarów miasta.  

§   4.  

1.   Na każdą przyjętą wpłatę inkasent wydaje wpłacającemu pokwitowanie z   przydzielonego mu kwitariusza. Pokwitowanie powinno zawierać wpisaną aktualną datę oraz nazwisko (nazwę) podmiotu dokonującego sprzedaży.  

2.   Inkasent jest odpowiedzialny za prawidłowe przechowywanie i   zabezpieczenie pobranej gotówki oraz kwitariuszy, które są drukami ścisłego zarachowania.  

§   5.  

1.   Określa się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej dla inkasenta, o   którym mowa w   § 3   pkt 2   lit. a   w wysokości 15%zainkasowanych i   wpłaconych w   terminie kwot.  

2.   Inkasenci, o   których mowa w   § 3   pkt 2   wpłacają niezwłocznie pobraną opłatę targową na rachunek bankowy Urzędu Miasta lub w   kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, nie później jednak niż w   pierwszy dzień roboczy po tygodniu w   którym opłata targowa została pobrana.  

3.   Wypłata wynagrodzenia dla inkasenta, o   którym mowa w   § 3   pkt 2   lit. a   nastąpi w   terminie do 30 dni od dnia przedłożenia do Urzędu Miasta rozliczenia pobranej opłaty targowej za dany miesiąc – pod warunkiem dokonania terminowej wpłaty pobranej opłaty targowej.  

§   6.  

Zwalnia się z   opłaty targowej dokonywanie sprzedaży na Rynku w   Wodzisławiu Śląskim w   czasie organizowanych przez Miasto Wodzisław Śląski jarmarków – w   tym Wielkanocnego, Franciszkańskiego oraz Bożonarodzeniowego oraz dokonywanie sprzedaży na Rynku w   Wodzisławiu Śląskim w   czasie współorganizowanego przez Miasto Wodzisław Śląski Wodzisławskiego Jarmarku Staroci.  

§   7.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   8.  

Traci moc Uchwała Nr LI/496/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 28 października 2010 roku w   sprawie określenia zasad ustalania i   poboru, terminu płatności i   wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w   drodze inkasa, określenia inkasentów i   wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z   opłaty targowej.  

§   9.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie   od dnia 1   kwietnia 2012 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/156/12
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik.pdf

Dzienne stawki opłaty targowej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »