| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZOW.0719/2-3-1/AP Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 marca 2012r.

w przedmiocie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36

Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, że:  

1)   Pani M.W. PESEL 77110908960 zam. gmina Mstów, zwróciła się z   prośbą o   pomoc w   formie rehabilitacji w   Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i   Jego Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36, zwanym dalej „Ośrodkiem”, dla swojego niepełnosprawnego dziecka –E.W PESEL 00262008121,  

2)   dokumentacja medyczna potwierdza zasadność i   potrzebę rehabilitacji dziecka w   Ośrodku,  

3)   kierownik Ośrodka wyraził zgodę i   określił ilość godzin rehabilitacji w   wymiarze dwóch godzin tygodniowo w   okresie od 1   lutego 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.,  

4)   pobyt w   Ośrodku w   następnych okresach będzie wynikał z   kolejnych decyzji wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Mstowie a   ilość godzin rehabilitacji będzie określona przez Kierownika Ośrodka.  

§ 2.  

Gmina zobowiązuje się do pokrywania kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Ośrodek, w   wysokości określonej Zarządzeniem Nr 86/11 z   dnia 2   grudnia 2011 r., Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w   Częstochowie, a   Miasto do niezwłocznego informowania o   każdym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość tych wydatków, w   szczególności o   opuszczeniu przez dziecko Ośrodka przed terminem wygaśnięcia Porozumienia.  

§ 3.  

1.   Wysokość odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnejw Ośrodku, wynosi w   dacie zawarcia niniejszego Porozumienia – 29,10 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 10/100).  

2.   O zmianie wysokości odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w   Ośrodku, ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie, Miasto zobowiązane jest pisemnie poinformować Gminę w   terminie 7   dni od daty jego ogłoszenia.  

3.   Rozliczenie możliwej nadpłaty lub niedopłaty powstałej w   wyniku zmiany odpłatności następować będzie w   terminie jednego miesiąca od wejścia w   życie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie. W   tym przypadku stronom umowy nie przysługują odsetki ustawowe.  

§ 4.  

1.   Strony ustalają, iż ponoszenie wydatków objętych Porozumieniem następować będziew drodze miesięcznych płatności dokonywanych na rzecz Miasta, w   terminie14 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejw Częstochowie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Mstowie, na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie ING Bank Śląski S.A. Katowice o/Częstochowa 78 1050 1142 1000 0022 7232 0124.  

2.   Za datę przekazania należności uważa się datę przyjęcia przez bank polecenia przelewu środków.  

§ 5.  

Niedotrzymanie terminów zapłaty należności, o   których mowa w   § 4   Porozumienia, uprawnia Miasto do naliczania i   żądania od Gminy zapłaty odsetek ustawowych.  

§ 6.  

W przypadku nieregulowania przez Gminę zobowiązań wynikających z   Porozumienia przez okres dwóch miesięcy, Miasto po   uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, dochodzić będzie zapłaty długu na drodze sądowej.  

§ 7.  

Porozumienie obowiązuje nie dłużej niż do ukończenia przez E.W. PESEL 00262008121 18. roku życia.  

§ 8.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o   pomocy społecznej i   aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz kodeksu cywilnego.  

§ 9.  

Spory związane z   realizacją Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Miasta.  

§ 10.  

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.  


§ 11.  

Porozumienie zostanie opublikowane w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  


Przemysław   Koperski

Wójt Gminy Mstów  


Adam   Jakubczak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »