| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/389/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 1   i art. 40 ust. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.).  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   W załączniku nr 3   do Statutu miasta Katowice „Regulamin Rady Miasta Katowice” stanowiącym załącznik do uchwały nr XX/340/04 Rady Miejskiej Katowic z   dnia 9   lutego 2004 r. w   sprawie uchwalenia Statutu miasta Katowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr14, poz. 539 z   późn. zm.) wprowadzić następujące zmiany:  

1)   w   § 4   ust. 2   i 3   otrzymuje brzmienie:  

2.   O   terminie, miejscu i   porządku obrad sesji Przewodniczący zawiadamia radnych, co najmniej 5   dni przed dniem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienia, projekty uchwał i   inne materiały związane z   wykonywaniem mandatu radnego przekazuje się radnym drogą elektroniczną z   wykorzystaniem Internetu. Zawiadomienie za pomocą poczty elektronicznej uznaje się za skuteczne pod warunkiem potwierdzenia otrzymania takiego zawiadomienia. Uznaje się, że materiały przesłane drogą elektroniczną są dostarczone z   dniem, w   którym wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w   taki sposób, że radny mógł zapoznać się z   ich treścią. Istnieje możliwość alternatywnego dostarczania materiałów poprzez doręczenie ich do wyznaczonych i   imiennie oznaczonych skrytek radnych, ale tylko tym radnym, którzy wcześniej złożą takie oświadczenie woli.  

3.   O   zwołaniu sesji, na której uchwala się główne kierunki pracy i   sposoby realizacji zadań Rady, programy gospodarcze, budżet oraz sprawozdanie z   jego wykonania, zawiadamia się radnych, na co najmniej 14 dni przed terminem. ;

2)   w   § 10   ust. 5   otrzymuje brzmienie:  

5.   Zmianę porządku obrad uchwala Rada bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. ;

3)   w   § 21 ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

1.   Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:  

a)   Prezydentowi,  

b)   komisjom Rady,  

c)   klubom radnych,  

d)   grupie co najmniej 3   radnych,  

e)   przewodniczącemu Rady,  

f)   grupie co najmniej 500 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów miasta, na zasadach i   w trybie określonych przez Radę. ,


§   2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »