| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/389/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 1   i art. 40 ust. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.).  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   W załączniku nr 3   do Statutu miasta Katowice „Regulamin Rady Miasta Katowice” stanowiącym załącznik do uchwały nr XX/340/04 Rady Miejskiej Katowic z   dnia 9   lutego 2004 r. w   sprawie uchwalenia Statutu miasta Katowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr14, poz. 539 z   późn. zm.) wprowadzić następujące zmiany:  

1)   w   § 4   ust. 2   i 3   otrzymuje brzmienie:  

2.   O   terminie, miejscu i   porządku obrad sesji Przewodniczący zawiadamia radnych, co najmniej 5   dni przed dniem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienia, projekty uchwał i   inne materiały związane z   wykonywaniem mandatu radnego przekazuje się radnym drogą elektroniczną z   wykorzystaniem Internetu. Zawiadomienie za pomocą poczty elektronicznej uznaje się za skuteczne pod warunkiem potwierdzenia otrzymania takiego zawiadomienia. Uznaje się, że materiały przesłane drogą elektroniczną są dostarczone z   dniem, w   którym wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w   taki sposób, że radny mógł zapoznać się z   ich treścią. Istnieje możliwość alternatywnego dostarczania materiałów poprzez doręczenie ich do wyznaczonych i   imiennie oznaczonych skrytek radnych, ale tylko tym radnym, którzy wcześniej złożą takie oświadczenie woli.  

3.   O   zwołaniu sesji, na której uchwala się główne kierunki pracy i   sposoby realizacji zadań Rady, programy gospodarcze, budżet oraz sprawozdanie z   jego wykonania, zawiadamia się radnych, na co najmniej 14 dni przed terminem. ;

2)   w   § 10   ust. 5   otrzymuje brzmienie:  

5.   Zmianę porządku obrad uchwala Rada bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. ;

3)   w   § 21 ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

1.   Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:  

a)   Prezydentowi,  

b)   komisjom Rady,  

c)   klubom radnych,  

d)   grupie co najmniej 3   radnych,  

e)   przewodniczącemu Rady,  

f)   grupie co najmniej 500 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów miasta, na zasadach i   w trybie określonych przez Radę. ,


§   2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »