| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/175/12 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie określenia statutu sołectwa Wilcza

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.7, art.35 ust 1, art.40 ust 2   pkt 1, art. 41 i   42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 Nr.142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami).po przeprowadzeniu konsultacji z   mieszkańcami  

Rada Gminy Pilchowice uchwala: STATUT SOŁECTWA WILCZA  

Rozdział 1.
NAZWA I   OBSZAR SOŁECTWA  

§   1.   1.   Mieszkańcy wsi Wilcza tworzą sołectwo Wilcza.  

2.   Sołectwo Wilcza jest jednostką pomocniczą Gminy Pilchowice, zwanej dalej Gminą.  

§   2.   1.   Terenem działania Sołectwa jest wieś Wilcza o   obszarze 14,7 km².  

2.   Granice terytorialne Sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1   do niniejszego statutu.  

3.   Zasady tworzenia, znoszenia lub zmiany granic sołectwa określa Statut Gminy.  

4.   W sołectwie nie tworzy się jednostek niższego rzędu.  

5.   Organizację i   zakres działania sołectwa określa niniejszy statut zwany dalej „statutem”.  

Rozdział 2.
ZASADY I   TRYB WYBORÓW ORGANÓW SOŁECTWA  

§   3.   Organami sołectwa są :  

1.   Zebranie Wiejskie.  

2.   Sołtys  

§   4.   Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa, w   skład, którego wchodzą wszystkie osoby stale zamieszkujące na obszarze Sołectwa, które ukończyły 18 lat i   posiadają czynne prawo wyborcze w   wyborach do Rady Gminy.  

§   5.   1.   Sołtys jest organem pełniącym w   Sołectwie funkcje wykonawcze.  

2.   Sołtys działa, jako organ wykonawczy w   zakresie uchwałodawczych kompetencji Zebrania Wiejskiego oraz jako samodzielny organ wykonawczy w   sprawach, które zgodnie z   przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub niniejszego statutu należą do jego kompetencji.  

3.   Sołtysa wybiera Zebranie Wiejskie.  

§   6.   1.   Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.  

2.   Rada Sołecka liczy od 4   do 6   osób.  

3.   Członków Rady Sołeckiej wybiera Zebranie Wiejskie.  

§   7.   1.   Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór, bądź odwołanie Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt.  

2.   Zarządzenie Wójta o   zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru bądź odwołania Sołtysa i   Rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa w   sposób zwyczajowo przyjęty, określając miejsce, dzień i   godzinę jego przeprowadzenia najpóźniej w   terminie 14 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.  

§   8.   1.   Dla dokonania wyboru bądź odwołania Sołtysa i   Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.  

2.   Jeśli w   wyznaczonym terminie na zebraniu wiejskim zwołanym w   celu dokonania wyboru bądź odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej będzie mniej niż 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybory bądź odwołanie Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu. Zebranie to odbywa się w   tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania. Wybór bądź odwołanie Sołtysa i   Rady Sołeckiej na tym zebraniu odbywa się bez względu na liczbę osób uczestniczących.  

§   9.   1.   Kandydatów na sołtysa i   członków Rady Sołeckiej zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpośrednio w   trakcie obrad zebrania ustnie albo przed zebraniem na piśmie do Wójta Gminy.  

2.   Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w   czasie obrad zebrania lub na piśmie w   razie nieobecności kandydata.  

3.   Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.  

§   10.   1.   Wyboru Sołtysa i   Rady Sołeckiej dokonuje się w   głosowaniu tajnym.  

2.   W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa , a   następnie składu osobowego członków Rady Sołeckiej.  

§   11.   1.   Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w   składzie trzyosobowym wybrana w   głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.  

2.   Członkiem komisji nie może by osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.  

§   12.   1.   Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania odrębnie do wyborów Sołtysa i   do wyborów Rady Sołeckiej, umieszczając na nich nazwiska i   imiona kandydatów w   kolejności alfabetycznej.  

2.   Karty do głosowania wydaje się osobom obecnym na zebraniu, za okazaniem dokumentu tożsamości (ze zdjęciem) zgodnie z   listą obecności. Głos oddaje się do jednej urny.  

3.   Głosuje się przez postawienie znaku „x” obok nazwiska kandydata, na którego oddaje się głos. Przy wyborze Sołtysa dla ważności głosów stawia się tylko jeden znak „x”, a   przy wyborze Rady Sołeckiej maksimum tyle znaków „x” ilu wybiera się członków Rady.  

4.   Komisja sporządza protokół z   głosowania.  

§   13.   1.   Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. W   sytuacji gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie/a ponowne z   ograniczeniem do tychże kandydatów.  

2.   Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W   przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, a   przekroczony zostanie limit składu Rady, głosowanie powtarza się z   ograniczeniem do tychże kandydatów.  

§   14.   1.   Kadencja Sołtysa i   Rady Sołeckiej trwa 4   lata.  

2.   Sołtys oraz Rada Sołecka rozpoczynają swoją kadencję z   chwilą ich wyboru, a   kończą z   chwila wyboru Sołtysa i   Rady Sołeckiej na nową kadencję.  

3.   Wybory Sołtysa i   Rady Sołeckiej należy przeprowadzić w   terminie 3   miesięcy od daty wyborów do Rady Gminy.  

§   15.   1.   Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, może nastąpić przed upływem kadencji na pisemny wniosek co najmniej 30 osób uprawnionych do wzięcia udziału w   Zebraniu Wiejskim, zawierający uzasadnienie odwołania.  

2.   Wniosek, o   którym mowa w   pkt. 1   składa się do Wójta Gminy.  

3.   Odwołanie Sołtysa może nastąpić w   głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów osób obecnych na Zebraniu Wiejskim. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków wymaga uzyskania także opinii Sołtysa i   może nastąpić w   głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów osób obecnych na Zebraniu.  

§   16.   1.   Sołtys i   członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację ze sprawowanych funkcji.  

2.   Sołtys składa rezygnację wyłącznie na piśmie do Wójta, a   członkowie Rady składają ją na piśmie Sołtysowi.  

§   17.   1.   Mandat Sołtysa bądź członka Rady wygasa w   następujących przypadkach:  

a)   utraty biernego prawa wyborczego,  

b)   skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z   oskarżenia publicznego,  

c)   śmierci.  

2.   Wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie w   głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.  

3.   Inicjatywa zwołania Zebrania Wiejskiego, o   którym mowa w   § 17 pkt 2   należy do Sołtysa lub Wójta.  

§   18.   Nowe wybory w   przypadkach opisanych w   § 15 - 17, winne być przeprowadzone do 30 dni od odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia jego mandatu i   do 60 dni od odwołania Rady Sołeckiej lub któregoś z   jej członków.  

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I   ZADANIA SOŁECTWA  

§   19.   1.   Sołectwo wykonuje zadania za pomocą swoich organów.  

2.   Sołtys zwołuje Zebranie wiejskie z   własnej inicjatywy, na wniosek Wójta, Rady Gminy, Rady Sołeckiej lub na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w   Zebraniu Wiejskim.  

3.   W przypadku nieobecności Sołtysa, Zebranie Wiejskie zwołuje członek Rady Sołeckiej przez nią upoważniony.  

4.   Termin Zebrania Wiejskiego zwołanego na wniosek Wójta ustala Wójt w   porozumieniu z   Sołtysem.  

5.   W przypadku złożenia wniosku przez mieszkańców Sołectwa, Rady Gminy, Rady Sołeckiej zebranie wiejskie zwołuje się w   terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku. Tak zwołane zebranie powinno odbyć się najpóźniej w   terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.  

6.   Wniosek , o   którym mowa w   pkt. 5   powinien być złożony do Sołtysa i   wskazywać sprawy , które mają być przedmiotem zebrania.  

§   20.   1.   Zebranie Wiejskie zwoływane jest w   miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w   roku.  

2.   Z obrad Zebrania wiejskiego sporządza się protokół.  

3.   Osoby uprawnione do udziału w   Zebraniu Wiejskim odnotowują swoja obecność na liście obecności.  

4.   Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Zebrania Wiejskiego.  

§   21.   1.   Termin i   miejsce obrad Zebrania Wiejskiego podaje do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty Sołtys, a   w razie jego nieobecności członek Rady Sołeckiej co najmniej 7   dni przed datą Zebrania Wiejskiego.  

2.   Zebranie jest ważne jeśli zostali o   nim zawiadomieni mieszkańcy sołectwa w   sposób określony w   pkt.1.  

§   22.   1.   Zebranie otwiera Sołtys a   w razie jego nieobecności członek Rady Sołeckiej przez nią upoważniony i   zarządza wybór przewodniczącego zebrania.  

2.   Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy osoba wybrana przez Zebranie wiejskie.  

§   23.   1.   Przewodniczący zebrania przedstawia projekt porządku obrad.  

2.   Zebranie wiejskie może wprowadzić zmiany w   porządku obrad na wniosek osoby uprawnionej określonej w   § 4   w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu mieszkańców Sołectwa.  

§   24.   1.   Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy w   szczególności:  

a)   wybór i   odwołanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej,  

b)   stanowienie o   kierunkach działania Sołtysa oraz sprawowanie kontroli tych działań,  

c)   rozpatrywanie rocznych sprawozdań z   prac Sołtysa i   Rady Sołeckiej,  

d)   uchwalanie programów działania w   zakresie wspólnych spraw Sołectwa,  

e)   określanie sposobu wykorzystywania środków finansowych przydzielonych w   budżecie Gminy do dyspozycji Sołectwa,  

f)   podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach wynikających z   przepisów obowiązującego prawa w   tym z   aktów prawa miejscowego organów Gminy.  

§   25.   Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów.  

§   26.   1.   Do zakresu działań Sołtysa należy w   szczególności:  

a)   zwoływanie Zebrania Wiejskiego,  

b)   zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,  

c)   zawiadamianie Radnych danego Sołectwa o   terminie posiedzeń Rady Sołeckiej,  

d)   realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  

e)   wykonywanie zarządzeń i   decyzji Wójta dotyczących mieszkańców Sołectwa,  

f)   uczestniczenie w   naradach sołtysów,  

g)   udział w   Sesjach Rady Gminy,  

h)   informowanie mieszkańców Sołectwa o   uchwałach Rady Gminy oraz decyzjach Wójta odnoszących się do Sołectwa,  

i)   przedkładanie wniosków dotyczących potrzeb Sołectwa i   jego mieszkańców,  

j)   wykonywanie zadań określonych w   obowiązujących przepisach m. in. w   zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, inkasa i   opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków,  

k)   przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu informacji o   swojej działalności,  

l)   sporządzanie rozliczeń z   finansowej i   gospodarczej działalności Sołectwa,  

m)   reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady Gminy i   Wójta,  

n)   reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz.  

2.   Sołtysowi przysługuje prawo występowania z   głosem doradczym oraz prawo wyrażania opinii w   imieniu mieszkańców Sołectwa.  

Rozdział 4.
ZAKRES ZADAŃ PRZEKAZYWANYCH SOŁECTWU PRZEZ GMINĘ ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI  

§   27.   1.   Zakres zadań przekazanych Sołectwu przez Gminę obejmuje w   szczególności sprawy dotyczące :  

a)   administrowania i   używania mienia przekazanego do dyspozycji Sołectwa,  

b)   gospodarowania środkami przydzielonymi do dyspozycji Sołectwa w   budżecie gminy,  

c)   organizowania na terenie Sołectwa tradycyjnych świąt, dni, obchodów, rocznic, kultywowanych obrzędów i   tradycji,  

d)   współpracy z   organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Sołectwa i   wspierania ich projektów w   zakresie kultury fizycznej i   rekreacji.  

2.   Zadania wymienione w   pkt. 1. Sołectwo realizuje w   szczególności poprzez:  

a)   podejmowanie uchwał  

b)   uczestniczenie w   organizowaniu i   przeprowadzaniu konsultacji społecznych,  

c)   zgłaszanie wniosków organom gminy,  

d)   współpracę z   innymi jednostkami pomocniczymi gminy.  

Rozdział 5.
ZAKRES I   FORMY KONTROLI ORAZ NADZÓR ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA  

§   28.   1.   Organami kontroli i   nadzoru nad działalnością organów Sołectwa są Rada Gminy i   Wójt.  

2.   Kontrola i   nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z   prawem, celowości, rzetelności i   gospodarności.  

§   29.   1.   Rada Gminy kontroluje działalność organów Sołectwa w   zakresie bieżącej działalności sołectwa.  

2.   Kontrola, o   której mowa w   ust.1 jest sprawowana przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy.  

3.   Kontrola może być prowadzona w   formie doraźnych i   okresowych kontroli przeprowadzanych zgodnie z   planem kontroli zatwierdzonym przez Radę Gminy.  

§   30.   1.   Wójt kontroluje działalność Sołectwa w   zakresie wykorzystania mienia przekazanego Sołectwu do zarządzania.  

2.   Kontrola, o   której mowa w   ust.1 jest sprawowana przez Urząd Gminy.  

§   31.   Organy Gminy mają prawo żądania informacji i   danych dotyczących organizacji i   funkcjonowania Sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień kontrolnych i   nadzorczych.  

§   32.   1.   Sołectwo przedkłada Wójtowi dokumentację dotyczącą działalności Sołectwa, w   tym protokoły z   Zebrania Wiejskiego, podjęte uchwały, sprawozdania w   terminie 7   dni od daty ich powstania.  

2.   Dokumentacja ta jest prowadzona przez pracownika do spraw obsługi sekretariatu.  

3.   Wójt wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania wiejskiego sprzecznej z   prawem i   przekazuje Radzie Gminy do uchylenia.  

4.   Rada Gminy w   ciągu 30 dni od daty otrzymania uchyla niezgodną z   prawem uchwałę organów Sołectwa.  

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   33.   Niniejszy Statut uchwala Rada Gminy i   może dokonywać w   nim zmian z   inicjatywy własnej, na wniosek Wójta lub Zebrania Wiejskiego.  

§   34.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XV/95/99 z   dnia 16 grudnia 1999 r. w   sprawie określenia statutu sołectwa Wilcza.  

§   35.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   36.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice  


Andrzej   Ogórek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXI/175/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik1.JPG

załącznik do Uchwały Nr XXI/175/12  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »