| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/211/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Będzina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1.

Ilekroć w uchwale mowa o:

1) spółce – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której miasto Będzin posiada udziały lub akcje,

2) udziałach – należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością miasta Będzin.

§ 2.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Będzina do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały:

1) wkładów pieniężnych, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy,

2) wkładów niepieniężnych (aportów).

2. Miasto Będzin może obejmować udziały w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez miasto.

3. O wniesieniu udziałów do spółki Prezydent Miasta Będzina decyduje w formie zarządzenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej wyrażonej w formie uchwały.

§ 3.

Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa wieczystego użytkowania lub własności gruntów należących do miasta Będzin, w celu pokrycia udziałów w spółkach, wymaga wyceny wnoszonego mienia komunalnego. Wycena ta musi być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia w zakresie wyceny majątku, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.

§ 4.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Będzina do cofania udziałów w spółkach z udziałem miasta Będzin.

2. Cofanie udziałów przez miasto Będzin następuje w drodze ich umorzenia zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

3. Decyzję o cofaniu udziałów Prezydent Miasta Będzina podejmuje w formie zarządzenia.

§ 5.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Będzina do zbywania udziałów w spółkach. Wszczęcie procedury zbycia udziałów wymaga każdorazowo podjęcia uchwały Rady Miejskiej.

2. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w spółce, dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i ekonomicznej majątku spółki oraz stanu i perspektyw jej rozwoju.

3. Zbycie udziałów następuje w trybie określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z późniejszymi zmianami).

4. Decyzję o zbyciu udziałów Prezydent Miasta Będzina podejmuje w formie zarządzenia.

5. Zbycie udziałów powodujące wystąpienie miasta Będzin ze spółki wymaga uchwały Rady Miejskiej.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Król

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »