| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/211/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Będzina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1.

Ilekroć w uchwale mowa o:

1) spółce – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której miasto Będzin posiada udziały lub akcje,

2) udziałach – należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością miasta Będzin.

§ 2.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Będzina do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały:

1) wkładów pieniężnych, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy,

2) wkładów niepieniężnych (aportów).

2. Miasto Będzin może obejmować udziały w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez miasto.

3. O wniesieniu udziałów do spółki Prezydent Miasta Będzina decyduje w formie zarządzenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej wyrażonej w formie uchwały.

§ 3.

Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa wieczystego użytkowania lub własności gruntów należących do miasta Będzin, w celu pokrycia udziałów w spółkach, wymaga wyceny wnoszonego mienia komunalnego. Wycena ta musi być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia w zakresie wyceny majątku, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.

§ 4.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Będzina do cofania udziałów w spółkach z udziałem miasta Będzin.

2. Cofanie udziałów przez miasto Będzin następuje w drodze ich umorzenia zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

3. Decyzję o cofaniu udziałów Prezydent Miasta Będzina podejmuje w formie zarządzenia.

§ 5.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Będzina do zbywania udziałów w spółkach. Wszczęcie procedury zbycia udziałów wymaga każdorazowo podjęcia uchwały Rady Miejskiej.

2. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w spółce, dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i ekonomicznej majątku spółki oraz stanu i perspektyw jej rozwoju.

3. Zbycie udziałów następuje w trybie określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z późniejszymi zmianami).

4. Decyzję o zbyciu udziałów Prezydent Miasta Będzina podejmuje w formie zarządzenia.

5. Zbycie udziałów powodujące wystąpienie miasta Będzin ze spółki wymaga uchwały Rady Miejskiej.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »