| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/137/12 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice

Na podstawie Na podstawie: art. 18 ust. 2   pkt. 14a i   art. 42 ustawy z   dnia 8marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 90t ust. 1   pkt 2   i ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr   XVII/126/12 Rady Gminy Gierałtowice z   dnia 28.02.2012r. w   sprawie: „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów” na wniosek Wójta Gminy  

Rada Gminy Gierałtowice uchwala:  

§   1.  

Przyjmuje się „Regulamin przyznawania i   wypłacania stypendiumWójta Gminy Gierałtowice za wyniki w   nauce i   wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice” – w   ramach „Gminnego Programu wspierania uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice”, stanowiący załącznik do uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.  

Traci moc uchwała Nr XXIX/163/04 Rady Gminy Gierałtowice z   dnia 30 grudnia 2004 r. w   sprawie: zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice zmieniona uchwałą Nr   XXI/160/08 Rady Gminy Gierałtowice z   dnia 20 maja 2008 r.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Błaszczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII/137/12    
Rady Gminy Gierałtowice    
z dnia 28 lutego 2012 r.  
 

Regulaminu przyznawania i   wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w   nauce i   wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice.  

1.   StypendiumWójta Gminy Gierałtowice przyznawane jest za wyniki w   nauce i   wysokie osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych od klasy czwartej, gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice.  

2.   Celem stypendium jest wspieranie edukacji uczniów osiągających wysokie wyniki w   nauce oraz posiadających znaczące osiągnięcia w   przeglądach i   konkursach artystycznych lub zawodach sportowych.  

3.   Stypendium może być przyznane uczniom spełniającym jeden z   niżej wymienionych warunków:  

a)   dla uczniów szkoły podstawowej od klasy IV za osiągnięcie wysokich wyników w   nauce ze średnią ocen co najmniej 5,7 i   oceną wzorową z   zachowania,  

b)   dla uczniów gimnazjum za osiągnięcie wysokich wyników w   nauce ze średnią ocen co najmniej 5,2 i   oceną bardzo dobrą z   zachowania,  

c)   dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za osiągnięcie wysokich wyników w   nauce ze średnią ocen co najmniej 4,90 i   oceną bardzo dobrą z   zachowania,  

d)   za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w   wojewódzkim konkursie przedmiotowym,  

e)   zdobycie czołowego miejsca lub wyróżnienia w   konkursie przedmiotowym lub artystycznym na szczeblu międzynarodowym,  

4.   Stypendium może być przyznane uczniom za:  

a)   zdobycie I, II, III miejsca w   zawodach sportowych lub przeglądach artystycznych na szczeblu wojewódzkim,  

b)   zdobycie I-X miejsca w   zawodach sportowych lub przeglądach artystycznych na szczeblu krajowym lub za granicą.  

5.   Stypendium, o   którym mowa w   ust. 4   może być przyznane drużynie sportowej lub zespołowi artystycznemu.  

§   2.  

1.   O stypendium mogą wnioskować:  

a)   dyrektorzy szkół i   zespołów szkolno-przedszkolnych,  

b)   radni Rady Gminy Gierałtowice,  

c)   Wójt Gminy.  

2.   Podstawą ubiegania się o   stypendium jest złożenie wniosku, którego wzór Wójt określi stosownym zarządzeniem.  

§   3.  

1.   Decyzję o   przyznaniu stypendium i   jego wysokości podejmuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z   opinią Komisji.  

2.   Komisję powołuje Wójt odrębnym zarządzeniem.  

3.   Decyzja Wójta jest ostateczna i   nie przysługuje od niej odwołanie  

§   4.  

1.   Wnioski składa się do 25 czerwca każdego roku w   Referacie Edukacji i   Zdrowia.  

2.   Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3.   Wójt przyznaje stypendium do 30 czerwca każdego roku.  

§   5.  

Wysokość stypendium ustalana jest corocznie i   nie może przekroczyć 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w   danym roku kalendarzowym.  

§   6.  

Przy wskazaniu we wniosku większej liczby osiągnięć wypłaca się jedno stypendium.  

§   7.  

1.   Stypendium wypłacane jest jednorazowo w   formie gotówki.  

2.   Uczniowie niepełnoletni odbierają stypendium w   obecności rodzica lub opiekuna prawnego.  

3.   Stypendium może być także wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »