| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/403/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6, art. 62 ust. 1 i 3, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami).

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. Z dniem 1 września 2012 r. utworzyć Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Mysłowicach przy ul. Gen. J. Ziętka 116, w którego skład wchodzą:

1. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Mysłowicach, ul. Gen. J. Ziętka 116.

2. Przedszkole nr 6 w Mysłowicach, ul. Gen. J. Ziętka 116.

§ 2. Z dniem 1 września 2012 r. siedzibą Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Mysłowicach jest budynek przy ul. Gen. J. Ziętka 116.

§ 3. Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 6: ulice: Bławatków, Brzęczkowicka, Dziewanny, Gen. J. Ziętka, Franciszka Kawy, Kolejki Konnej, Kolejowa parzyste od numeru 4 wzwyż i nieparzyste od numeru 17 wzwyż, Mielęckiego, Miła, Nad Przemszą, Podgórska, Polna, Rumiankowa, Saperów Śląskich, Stoińskiego, Wiśniowa, Żytnia.

§ 4. Z dniem utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Mysłowicach, tj. 1 września 2012 r. prawa i obowiązki, w tym wynikające ze stosunków pracy pracowników oraz mienie Szkoły Podstawowej nr 6 i Przedszkola nr 6 przejmuje Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Mysłowicach.

§ 5. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 jest jednostką budżetową Gminy Miasta Mysłowice.

§ 6. Organizację Zespołu określa statut stanowiący załącznik do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/403/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 23 lutego 2012 r.

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Mysłowicach.

Podstawa prawna:

1. Art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm./.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Gen. J. Ziętka 116 w Mysłowicach

2. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Gen. J. Ziętka 116 w Mysłowicach

3. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 6 przy ul. Gen. J. Ziętka 116 w Mysłowicach

4. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm./.

5. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu.

§ 2. 1. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mysłowicach

2. Siedzibą Zespołu jest budynek położony przy ul. Gen. J. Ziętka 116 w Mysłowicach.

3. W skład Zespołu wchodzą:

1)Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Gen. J. Ziętka 116 w Mysłowicach.

2)Przedszkole nr 6 w Mysłowicach.

§ 3. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Miasto Mysłowice.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

§ 4. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Szczegółowe cele i zadania Szkoły i Przedszkola określają ich statuty.


ORGANY ZESPOŁU ORAZ ICH KOMPETENCJE

§ 5. 1. Zachowuje się odrębność Rad Pedagogicznych oraz Rad Rodziców Przedszkola nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 6.

2. Organami zespołu są:

1)Dyrektor Zespołu

2)Rada Pedagogiczna Przedszkola

3)Rada Pedagogiczna Szkoły

4)Rada Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola

5)Rada Rodziców uczniów Szkoły

6)Samorząd uczniowski.

3. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu określają statuty szkoły i przedszkola wchodzących w skład Zespołu.

4. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy organami Zespołu w I instancji prowadzi dyrektor Zespołu. W przypadkach spornych organom przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu prowadzącego szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 6. 1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły i Przedszkola.

2. Zespołem kieruje Dyrektor oraz wicedyrektorzy jeżeli zostali powołani zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Dyrektor Zespołu realizuje zadania wynikające z art. 39 ustawy oraz z innych przepisów a szczególności:

1)kieruje bieżącą działalnością Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz;

2)sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)odpowiada za działalność dydaktyczną, wychowawczą, profilaktyczną, terapeutyczną i opiekuńczą Zespołu;

4)przewodniczy Radzie Pedagogicznej Przedszkola i Radzie Pedagogicznej Szkoły;

5)realizuje uchwały Rad Pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji;

6)wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny;

7)powierza stanowiska wicedyrektorów i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rad Pedagogicznych;

8)przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe zatrudnionym pracownikom;

9)występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników;

10)dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu, zaopiniowanym przez Rady Pedagogiczne oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

11)zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników administracyjno - obsługowych;

12)organizuje administracyjną obsługę Zespołu

13)dba o powierzone mienie:

14)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

4. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza i odwołuje z niego Prezydent Miasta Mysłowice.

§ 7. 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, szczegółowy zakres ich zadań określają statuty szkoły i przedszkola.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. 1. Szkoła i przedszkole wchodzące w skład Zespołu posiadają odrębne statuty.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki Przedszkola i Szkoły w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany na dany rok szkolny zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Dyrektora Zespołu.

3. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły i dzieci do przedszkola oraz ich prawa i obowiązki określają ich własne statuty.

§ 9. Zespół używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 10. 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.

3. Obsługę finansową księgową Zespołu zapewnia Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach.

§ 11. Organem właściwym do dokonania zmian w statucie Zespołu jest zespół złożony z Rady Pedagogicznej Przedszkola i Rady Pedagogicznej Szkoły.

§ 12. Sprawy nie uregulowane w niniejszym statucie reguluje statut Szkoły i statut Przedszkola.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »