| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/403/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6, art. 62 ust. 1 i 3, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami).

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. Z dniem 1 września 2012 r. utworzyć Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Mysłowicach przy ul. Gen. J. Ziętka 116, w którego skład wchodzą:

1. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Mysłowicach, ul. Gen. J. Ziętka 116.

2. Przedszkole nr 6 w Mysłowicach, ul. Gen. J. Ziętka 116.

§ 2. Z dniem 1 września 2012 r. siedzibą Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Mysłowicach jest budynek przy ul. Gen. J. Ziętka 116.

§ 3. Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 6: ulice: Bławatków, Brzęczkowicka, Dziewanny, Gen. J. Ziętka, Franciszka Kawy, Kolejki Konnej, Kolejowa parzyste od numeru 4 wzwyż i nieparzyste od numeru 17 wzwyż, Mielęckiego, Miła, Nad Przemszą, Podgórska, Polna, Rumiankowa, Saperów Śląskich, Stoińskiego, Wiśniowa, Żytnia.

§ 4. Z dniem utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Mysłowicach, tj. 1 września 2012 r. prawa i obowiązki, w tym wynikające ze stosunków pracy pracowników oraz mienie Szkoły Podstawowej nr 6 i Przedszkola nr 6 przejmuje Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Mysłowicach.

§ 5. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 jest jednostką budżetową Gminy Miasta Mysłowice.

§ 6. Organizację Zespołu określa statut stanowiący załącznik do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/403/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 23 lutego 2012 r.

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Mysłowicach.

Podstawa prawna:

1. Art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm./.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Gen. J. Ziętka 116 w Mysłowicach

2. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Gen. J. Ziętka 116 w Mysłowicach

3. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 6 przy ul. Gen. J. Ziętka 116 w Mysłowicach

4. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm./.

5. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu.

§ 2. 1. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mysłowicach

2. Siedzibą Zespołu jest budynek położony przy ul. Gen. J. Ziętka 116 w Mysłowicach.

3. W skład Zespołu wchodzą:

1)Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Gen. J. Ziętka 116 w Mysłowicach.

2)Przedszkole nr 6 w Mysłowicach.

§ 3. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Miasto Mysłowice.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

§ 4. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Szczegółowe cele i zadania Szkoły i Przedszkola określają ich statuty.


ORGANY ZESPOŁU ORAZ ICH KOMPETENCJE

§ 5. 1. Zachowuje się odrębność Rad Pedagogicznych oraz Rad Rodziców Przedszkola nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 6.

2. Organami zespołu są:

1)Dyrektor Zespołu

2)Rada Pedagogiczna Przedszkola

3)Rada Pedagogiczna Szkoły

4)Rada Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola

5)Rada Rodziców uczniów Szkoły

6)Samorząd uczniowski.

3. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu określają statuty szkoły i przedszkola wchodzących w skład Zespołu.

4. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy organami Zespołu w I instancji prowadzi dyrektor Zespołu. W przypadkach spornych organom przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu prowadzącego szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 6. 1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły i Przedszkola.

2. Zespołem kieruje Dyrektor oraz wicedyrektorzy jeżeli zostali powołani zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Dyrektor Zespołu realizuje zadania wynikające z art. 39 ustawy oraz z innych przepisów a szczególności:

1)kieruje bieżącą działalnością Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz;

2)sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)odpowiada za działalność dydaktyczną, wychowawczą, profilaktyczną, terapeutyczną i opiekuńczą Zespołu;

4)przewodniczy Radzie Pedagogicznej Przedszkola i Radzie Pedagogicznej Szkoły;

5)realizuje uchwały Rad Pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji;

6)wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny;

7)powierza stanowiska wicedyrektorów i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rad Pedagogicznych;

8)przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe zatrudnionym pracownikom;

9)występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników;

10)dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu, zaopiniowanym przez Rady Pedagogiczne oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

11)zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników administracyjno - obsługowych;

12)organizuje administracyjną obsługę Zespołu

13)dba o powierzone mienie:

14)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

4. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza i odwołuje z niego Prezydent Miasta Mysłowice.

§ 7. 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, szczegółowy zakres ich zadań określają statuty szkoły i przedszkola.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. 1. Szkoła i przedszkole wchodzące w skład Zespołu posiadają odrębne statuty.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki Przedszkola i Szkoły w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany na dany rok szkolny zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Dyrektora Zespołu.

3. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły i dzieci do przedszkola oraz ich prawa i obowiązki określają ich własne statuty.

§ 9. Zespół używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 10. 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.

3. Obsługę finansową księgową Zespołu zapewnia Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach.

§ 11. Organem właściwym do dokonania zmian w statucie Zespołu jest zespół złożony z Rady Pedagogicznej Przedszkola i Rady Pedagogicznej Szkoły.

§ 12. Sprawy nie uregulowane w niniejszym statucie reguluje statut Szkoły i statut Przedszkola.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »