| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 14.110.2011 Rady Gminy Panki

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U.nr 157, poz. 1241) oraz art. 26, ust. 2   ustawy z   dnia 26.04.2007r. o   zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590)  

Rada Gminy  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala się budżet na okres roku kalendarzowego 2012.  

§   2.   1.   Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w   wysokości 14   268   026,02 zł, zgodnie  
z   załącznikiem nr 1   .  

2.   Dochody, o   których mowa w   ust. 1   obejmują:  

a)   dochody bieżące w   kwocie                 12   437   891,00 zł  

b)   dochody majątkowe w   kwocie                 1   830   135,02 zł  

§   3.   1.   Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w   wysokości 13   327   649,00 zł, zgodnie  
z   załącznikiem nr 2   .  

2.   Wydatki, o   których mowa w   ust. 1   obejmują:  

a)   wydatki bieżące w   wysokości                 11   094678,00 zł  
w tym na:  

-   wynagrodzenia i   pochodne od wynagrodzeń6   622 205,00 zł  

-   związane z   realizacją zadań statutowych                 2   485 428,00 zł  

-   dotacje na zadania bieżące                 395 000,00 zł  

-   świadczenia na rzecz osób fizycznych                 1   439 045,00 zł  

-   wydatki na obsługę długu                 153 000,00 zł w   tym w   wydatkach bieżących: programy finansowane z   udziałem środków,  
o których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 350 628,00 zł  

b)   wydatki majątkowe w   wysokości                 2   232971,00 zł  
w tym na:  

-   programy finansowane z   udziałem środków,  
o których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3                 245   700,00 zł zgodnie z   załącznikiem nr 2, 5, 7   i 9   .  

§   4.   Ustala się:  

a)   dochody i   wydatki budżetu związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w   kwocie:  

-   dochody                 1   246 968,00 zł  

-   wydatki                 1   246 968,00 zł zgodnie z   załącznikiem nr 4   ,  

b)   dochody budżetu państwa związane z   realizacją zadań zleconych w   kwocie 3   900 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 6   .  

§   5.   Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w   wysokości 940   377,02 zł, który zostanie przekazana na spłatę planowanych pożyczek i   kredytów.  

§   6.   Ustala się plan przychodów i   rozchodów budżetu w   kwocie:  

a)   przychody                 1   258   000,00 zł  

b)   rozchody                 2   198   377,02 zł zgodnie z   załącznikiem nr 3   .  

§   7.   Ustala się:  

a)   dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie 78 000 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 1   ,  

b)   wydatki na realizację zadań określonych w   programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   wysokości 78 000 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 2   .  

§   8.                 Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w   wysokości 2   000 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 2   .  

§   9.                 Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w   wysokości 2   210   991,00 zł, zgodnie  
z   załącznikiem nr 7   .  

§   10.   Ustala się Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków, o   których mowa  
w art. 5   ust. 1   pkt. 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych, w   części związanej z   realizacją zadań gminy w   kwocie 296 328,00 zł zgodnie z   załącznikiem nr 9   .  

§   11.   Ustala się plan wydatków w   kwocie 139   287,00 zł na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu Sołeckiego w   podziale na sołectwa, zgodnie z   załącznikiem nr 11   .  

§   12.   Ustala się wydatki na zadania realizowane wspólnie z   innymi jednostkami samorządu terytorialnego w   wysokości 13   073,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 5   .  

§   13.   Ustala się wydatki budżetu Gminy z   tytułu dotacji udzielonych w   2012 roku z   budżetu gminy w   wysokości 395   000,00 zł, w   tym:  

a)   podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w   kwocie 315 000 zł,  

b)   podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w   kwocie 80 000 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 8.  

§   14.   Ustala się plan dochodów i   wydatków wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z   załącznikiem nr 10   .  

§   15.   Tworzy się rezerwy w   kwocie łącznej 74 781,00 zł, z   tego:  

a)   ogólną w   wysokości                 49 781,00 zł,  

b)   celową na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego 25   000,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 2   .  

§   16.   1.   Ustala się:  

a)   limit zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w   kwocie 500   000 zł,  

b)   limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek w   kwocie 1   258   000,00 zł  

c)   limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   kwocie 2   198   377,02 zł.  

§   17.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

a)   zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,  

b)   dokonywania zmian w   budżecie polegających na przeniesieniach w   planie wydatków między paragrafami i   rozdziałami w   ramach działu,  

c)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,  

§   18.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   19.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 r.  
i podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Panki  


mgr inż.   Dominik   Mirek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu gmin y w   2012 roku  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy w   2012 roku  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2012 r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i   wydatki zwiazane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012 r.  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na zadania realizowane wspólnie z   innymi jednostkami samorządu terytorialnego w   2012 r.  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z   realizacją zadań zleconych na rok 2012  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Zadania inwestycyjne w   2012 r.  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje udzielone w   2012 roku z   budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt.2 i   3 ustawy o   finansach publicznych, w   części związanej z   realizacją zadań gminy - plan na 2012 rok  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów i   wydatkow wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych na rok 2012  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu Sołeckiego  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »