| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 14.110.2011 Rady Gminy Panki

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U.nr 157, poz. 1241) oraz art. 26, ust. 2   ustawy z   dnia 26.04.2007r. o   zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590)  

Rada Gminy  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala się budżet na okres roku kalendarzowego 2012.  

§   2.   1.   Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w   wysokości 14   268   026,02 zł, zgodnie  
z   załącznikiem nr 1   .  

2.   Dochody, o   których mowa w   ust. 1   obejmują:  

a)   dochody bieżące w   kwocie                 12   437   891,00 zł  

b)   dochody majątkowe w   kwocie                 1   830   135,02 zł  

§   3.   1.   Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w   wysokości 13   327   649,00 zł, zgodnie  
z   załącznikiem nr 2   .  

2.   Wydatki, o   których mowa w   ust. 1   obejmują:  

a)   wydatki bieżące w   wysokości                 11   094678,00 zł  
w tym na:  

-   wynagrodzenia i   pochodne od wynagrodzeń6   622 205,00 zł  

-   związane z   realizacją zadań statutowych                 2   485 428,00 zł  

-   dotacje na zadania bieżące                 395 000,00 zł  

-   świadczenia na rzecz osób fizycznych                 1   439 045,00 zł  

-   wydatki na obsługę długu                 153 000,00 zł w   tym w   wydatkach bieżących: programy finansowane z   udziałem środków,  
o których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 350 628,00 zł  

b)   wydatki majątkowe w   wysokości                 2   232971,00 zł  
w tym na:  

-   programy finansowane z   udziałem środków,  
o których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3                 245   700,00 zł zgodnie z   załącznikiem nr 2, 5, 7   i 9   .  

§   4.   Ustala się:  

a)   dochody i   wydatki budżetu związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w   kwocie:  

-   dochody                 1   246 968,00 zł  

-   wydatki                 1   246 968,00 zł zgodnie z   załącznikiem nr 4   ,  

b)   dochody budżetu państwa związane z   realizacją zadań zleconych w   kwocie 3   900 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 6   .  

§   5.   Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w   wysokości 940   377,02 zł, który zostanie przekazana na spłatę planowanych pożyczek i   kredytów.  

§   6.   Ustala się plan przychodów i   rozchodów budżetu w   kwocie:  

a)   przychody                 1   258   000,00 zł  

b)   rozchody                 2   198   377,02 zł zgodnie z   załącznikiem nr 3   .  

§   7.   Ustala się:  

a)   dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie 78 000 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 1   ,  

b)   wydatki na realizację zadań określonych w   programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   wysokości 78 000 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 2   .  

§   8.                 Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w   wysokości 2   000 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 2   .  

§   9.                 Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w   wysokości 2   210   991,00 zł, zgodnie  
z   załącznikiem nr 7   .  

§   10.   Ustala się Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków, o   których mowa  
w art. 5   ust. 1   pkt. 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych, w   części związanej z   realizacją zadań gminy w   kwocie 296 328,00 zł zgodnie z   załącznikiem nr 9   .  

§   11.   Ustala się plan wydatków w   kwocie 139   287,00 zł na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu Sołeckiego w   podziale na sołectwa, zgodnie z   załącznikiem nr 11   .  

§   12.   Ustala się wydatki na zadania realizowane wspólnie z   innymi jednostkami samorządu terytorialnego w   wysokości 13   073,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 5   .  

§   13.   Ustala się wydatki budżetu Gminy z   tytułu dotacji udzielonych w   2012 roku z   budżetu gminy w   wysokości 395   000,00 zł, w   tym:  

a)   podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w   kwocie 315 000 zł,  

b)   podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w   kwocie 80 000 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 8.  

§   14.   Ustala się plan dochodów i   wydatków wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z   załącznikiem nr 10   .  

§   15.   Tworzy się rezerwy w   kwocie łącznej 74 781,00 zł, z   tego:  

a)   ogólną w   wysokości                 49 781,00 zł,  

b)   celową na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego 25   000,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 2   .  

§   16.   1.   Ustala się:  

a)   limit zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w   kwocie 500   000 zł,  

b)   limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek w   kwocie 1   258   000,00 zł  

c)   limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   kwocie 2   198   377,02 zł.  

§   17.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

a)   zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,  

b)   dokonywania zmian w   budżecie polegających na przeniesieniach w   planie wydatków między paragrafami i   rozdziałami w   ramach działu,  

c)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,  

§   18.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   19.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 r.  
i podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Panki  


mgr inż.   Dominik   Mirek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu gmin y w   2012 roku  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy w   2012 roku  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2012 r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i   wydatki zwiazane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012 r.  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na zadania realizowane wspólnie z   innymi jednostkami samorządu terytorialnego w   2012 r.  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z   realizacją zadań zleconych na rok 2012  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Zadania inwestycyjne w   2012 r.  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje udzielone w   2012 roku z   budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt.2 i   3 ustawy o   finansach publicznych, w   części związanej z   realizacją zadań gminy - plan na 2012 rok  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów i   wydatkow wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych na rok 2012  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 14.110.2011
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu Sołeckiego  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »