| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/125/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 5 marca 2012r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośnicowicach

Na podstawie : art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r .o samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ). w   zw. z   art. 8   ust. 2   pkt 2   i art. 11 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach ( Dz. U. z   1997r. Nr 85, poz. 539 z   późn. zm. ).  

RADA MIEJSKA w   Sośnicowicach uchwala co następuje:  

§   1.   Nadać samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w   Sośnicowicach Statut w   brzmieniu określonym w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XXII/234/2009 z   dnia 9   czerwca 2009r. Rady Miejskiej w   Sośnicowicach w   sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w   Sośnicowicach.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Sośnicowicach  


Regina   Bargiel

 


Zał. Nr 1

do Uchwały Nr XIV/125/2012

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 05.03.2012 r.

 

 

 

Statut

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

w Sośnicowicach

 

I.    PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 

              Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej z dnia 15.01.1949r. i działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami );

2)      ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123  z późniejszymi zmianami );

3)      ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami );

       4). niniejszego statutu.

§ 2

 

Biblioteka jest samorządową  instytucją kultury.

 

§ 3

 

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 

§ 4

 

Siedzibą Biblioteki jest miasto Sośnicowice, a terenem jej działania  jest miasto i gmina Sośnicowice.

§ 5

 

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Sośnicowice, która zapewnia warunki  działalności i rozwoju odpowiadające jej zadaniom. Organizator ma obowiązek zapewnić bibliotece w szczególności : lokal, środki na : wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup zbiorów bibliotecznych i doskonalenie zawodowe pracowników.

 

§ 6

 

Biblioteka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

 

§ 7

 

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Sośnicowic.

 

§ 8

 

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje  Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej może bezpośrednio korzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej, pełniącej w woj. śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

§ 9

 

Biblioteka używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby, uzupełnioną numerem telefonu, numerem Regon, numerem NIP, oraz pieczątki okrągłej z nazwą Biblioteki w otoku i nazwą miejscowości pośrodku.

 

 

II.      CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 

 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności  miasta i gminy.

 

§ 10

 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 

1)      gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2)      pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie miasta i gminy,

3)      udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta i gminy, bez względu na ich wiek, wykształcenie czy status społeczny,

4)      tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,

5)      organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,

6)      współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,

7)      doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki,

8)      doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.

 

III.   ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

 

§ 11

 

1.       Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który nią zarządza i reprezentuje na zewnątrz.

2.       Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Sośnicowic w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§ 12

 

1.W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z jej działalnością.

2.Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

3.Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

§ 13

 

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny , nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora, oraz działających w Bibliotece związków zawodowych i stowarzyszeń zawodowych.

 

§ 14

 

1.       Siedziba Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się w Sośnicowicach przy ul. Kościuszki 22.

2.       W siedzibie Biblioteki znajduje się wypożyczalnia zbiorów bibliotecznych oraz czytelnia książek i prasy.

3.       Biblioteka może prowadzić inne formy udostępniania zbiorów.

 

§ 15

 

Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

IV.   GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 16

 

1.       Biblioteka prowadzi  gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2.       Przychodami Biblioteki są dotacje podmiotowe i celowe przyznane   przez organizatora, a także wpływy z innych źródeł  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.       Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

4.       Dyrektor corocznie, w terminie 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską.

 

V.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 17

 

1.       Statut nadaje Bibliotece Rada Miejska.

2.       Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Woźniakowski

Expert zajmujący się problematyką Zarządzania Zasobami Ludzkimi od ponad 20 lat. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, były wieloletni pracownik naukowy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. W przeszłości przez wiele lat pracował jako menedżer i konsultant takich międzynarodowych firm doradczych, jak Ernst & Young, Capgemini, Hay Group i Deloitte. Obecnie jest Partnerem w firmie doradczej WorkNet. Główna specjalizacja to projektowanie i wdrażanie systemów motywacji, Zarządzanie Zmianami Organizacyjnymi, zwiększanie potencjału innowacyjności firm i optymalizacja zatrudnienia. Entuzjasta metody Action Learning wykorzystywanej do zespołowego rozwiązywania problemów organizacyjnych i zarządzania wiedzą w organizacji. Autor wielu publikacji na tematy związane z HR, występował na licznych konferencjach i seminariach poświęconych problematyce HR. Wspiera firmy w zarządzaniu ryzykami personalnymi pokazując sprawdzone rozwiązania na przeciwdziałanie mobbingowi czy zagrożeniu szeroko rozumianą dyskryminacją.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »