| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/125/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 5 marca 2012r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośnicowicach

Na podstawie : art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r .o samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ). w   zw. z   art. 8   ust. 2   pkt 2   i art. 11 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach ( Dz. U. z   1997r. Nr 85, poz. 539 z   późn. zm. ).  

RADA MIEJSKA w   Sośnicowicach uchwala co następuje:  

§   1.   Nadać samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w   Sośnicowicach Statut w   brzmieniu określonym w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XXII/234/2009 z   dnia 9   czerwca 2009r. Rady Miejskiej w   Sośnicowicach w   sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w   Sośnicowicach.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Sośnicowicach  


Regina   Bargiel

 


Zał. Nr 1

do Uchwały Nr XIV/125/2012

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 05.03.2012 r.

 

 

 

Statut

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

w Sośnicowicach

 

I.    PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 

              Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej z dnia 15.01.1949r. i działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami );

2)      ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123  z późniejszymi zmianami );

3)      ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami );

       4). niniejszego statutu.

§ 2

 

Biblioteka jest samorządową  instytucją kultury.

 

§ 3

 

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 

§ 4

 

Siedzibą Biblioteki jest miasto Sośnicowice, a terenem jej działania  jest miasto i gmina Sośnicowice.

§ 5

 

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Sośnicowice, która zapewnia warunki  działalności i rozwoju odpowiadające jej zadaniom. Organizator ma obowiązek zapewnić bibliotece w szczególności : lokal, środki na : wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup zbiorów bibliotecznych i doskonalenie zawodowe pracowników.

 

§ 6

 

Biblioteka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

 

§ 7

 

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Sośnicowic.

 

§ 8

 

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje  Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej może bezpośrednio korzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej, pełniącej w woj. śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

§ 9

 

Biblioteka używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby, uzupełnioną numerem telefonu, numerem Regon, numerem NIP, oraz pieczątki okrągłej z nazwą Biblioteki w otoku i nazwą miejscowości pośrodku.

 

 

II.      CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 

 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności  miasta i gminy.

 

§ 10

 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 

1)      gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2)      pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie miasta i gminy,

3)      udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta i gminy, bez względu na ich wiek, wykształcenie czy status społeczny,

4)      tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,

5)      organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,

6)      współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,

7)      doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki,

8)      doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.

 

III.   ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

 

§ 11

 

1.       Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który nią zarządza i reprezentuje na zewnątrz.

2.       Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Sośnicowic w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§ 12

 

1.W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z jej działalnością.

2.Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

3.Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

§ 13

 

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny , nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora, oraz działających w Bibliotece związków zawodowych i stowarzyszeń zawodowych.

 

§ 14

 

1.       Siedziba Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się w Sośnicowicach przy ul. Kościuszki 22.

2.       W siedzibie Biblioteki znajduje się wypożyczalnia zbiorów bibliotecznych oraz czytelnia książek i prasy.

3.       Biblioteka może prowadzić inne formy udostępniania zbiorów.

 

§ 15

 

Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

IV.   GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 16

 

1.       Biblioteka prowadzi  gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2.       Przychodami Biblioteki są dotacje podmiotowe i celowe przyznane   przez organizatora, a także wpływy z innych źródeł  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.       Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

4.       Dyrektor corocznie, w terminie 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską.

 

V.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 17

 

1.       Statut nadaje Bibliotece Rada Miejska.

2.       Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »