| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/128/12 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach

Na podstawie art.18 ust 2   pkt. 15, art. 40 ust 2   pkt 2   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 11 ust 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.),   Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:  

§   1.   W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Zebrzydowicach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIII/314/09 Rady Gminy Zebrzydowice z   dnia 29 października 2009r. wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 2   po ust. 3   dodaje się ust. 4   w brzmieniu:  

4.   W   ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Zebrzydowicach działa Świetlica Środowiskowa przy ul. Morcinka 17c w   Kaczycach. ;

2)   w § 5:  

a)   pkt 2   otrzymuje brzmienie:  

2)   sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w   oparciu o   analizę lokalnej sytuacji społecznej i   demograficznej; ,

b)   po pkt 30 dodaje się pkt 31-33 w   brzmieniu:  

31)   organizowanie opieki oraz terapii indywidualnej i   grupowej dzieci z   rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo i   ubogich; .

32)   ustanawianie rodzin wpierających oraz zawieranie i   rozwiązywanie umów określających zasady zwrotu kosztów związanych z   udzielaniem pomocy w   prowadzeniu gospodarstwa domowego dla rodzin z   rodzin z   problemami wychowawczymi; .

33)   prowadzenie postępowań w   sprawach z   zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w   tych sprawach decyzji. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Zebrzydowicach.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego za wyjątkiem § 1   pkt 1   który wchodzi w   życie z   dniem 1   kwietnia 2012r.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice  


Bogdan   Szuścik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »