| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED-0331/5/2012/ Burmistrza Miasta i Gminy Sośnicowice; Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 20 marca 2012r.

w sprawie powierzenia Miastu Gliwice objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnicowice oraz finansowania przez Gminę Sośnicowice tego zadania w formie dotacji celowej

pomiędzy Miastem Gliwice  

reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, w   imieniu którego działa  

Krystian Tomala – Zastępca Prezydenta Miasta  

a Gminą Sośnicowice  

reprezentowaną przez  

Marcina Stronczka – Burmistrza Gminy Sośnicowice  

Podstawą zawarcia porozumienia jest Uchwała Nr XI/99/2011 Rady Miejskiej w   Sośnicowicach z   dnia 5   grudnia 2011 r. w   sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Sośnicowice a   Miastem Gliwice w   sprawie powierzenia przez Gminę Sośnicowice Miastu Gliwice prowadzenia doradztwa metodycznego nauczycieli ze szkół i   placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnicowice oraz finansowania tego zadania w   formie dotacji celowej oraz Uchwała Nr XXI/671/2008 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 18 grudnia 2008 roku w   sprawie przekształcenia Gliwickiego Ośrodka Metodycznego z   siedzibą w   Gliwicach ul. Stefana Okrzei 20.  

§   1.  

Miasto Gliwice zobowiązuje się do objęcia doradztwem metodycznym, zwanym w   dalszej części porozumienia doradztwem, nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnicowice.  

§   2.  

1.   Doradztwo metodyczne, o   którym mowa w   § 1   organizowane będzie przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice i   realizowane będzie w   siedzibie ośrodka lub w   szkole macierzystej doradcy metodycznego.  

2.   Miasto Gliwice zapewnia, że doradcy metodyczni, którym zadania powierzył Prezydent Miasta Gliwice, spełniają wymagania określone w   Rozporządzeniu MEN z   dnia 19 listopada 2009 r. w   sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z   2009 r. Nr 200 poz. 1537).  

3.   Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy w   szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:  

1)   planowaniu, organizowaniu i   badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,  

2)   doborze i   adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i   materiałów dydaktycznych,  

3)   rozwijaniu umiejętności metodycznych,  

4)   podejmowaniu działań innowacyjnych.  

4.   Doradca metodyczny realizuje zadania wymienione w   ust. 3   poprzez:  

1)   udzielanie indywidualnych konsultacji,  

2)   prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych,  

3)   organizowanie innych form doskonalenia wspomagającego pracę dydaktyczno-wychowaczą nauczycieli.  

§   3.  

1.   Gmina Sośnicowice zobowiązuje się do przekazania Miastu Gliwice w   2012 roku środków finansowych w   postaci dotacji celowej za objęcie doradztwem nauczycieli, o   których mowa w   § 1   według faktycznej liczby nauczycieli objętych doradztwem oraz kosztów objęcia doradztwem jednego nauczyciela określonych w   ust. 2   niniejszego paragrafu.  

2.   Ustala się następujący koszt doradztwa metodycznego:  

1)   objęcie doradztwem jednego nauczyciela w   formach wskazanych w   § 2   ust 4   – 8,00 zł miesięcznie,  

2)   hospitację jednej godziny wraz z   wypełnieniem arkusza hospitacji – 120   zł.  

3.   Miasto Gliwice przedstawi Gminie Sośnicowice do 10 dnia każdego miesiąca imienną listę nauczycieli, którzy skorzystali z   doradztwa metodycznego w   poprzednim miesiącu. Lista nauczycieli, którzy skorzystają z   doradztwa metodycznego w   grudniu – przedstawiona zostanie do 15 grudnia 2012 r. Lista nauczycieli podpisana przez dyrektora Gliwickiego Ośrodka Metodycznego oraz przedstawiciela Miasta Gliwice zawierać będzie dodatkowo informację o   formach doradztwa metodycznego, z   którego skorzystali poszczególni nauczyciele.  

4.   Gmina Sośnicowice przekaże Miastu Gliwice należną dotację w   ciągu 14 dni od przedstawienia listy nauczycieli.  

5.   Dotacja przekazana zostanie przelewem na konto:  

Miasto GLIWICE ING Bank Śląski 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252  

6.   Planowany koszt zadania, o   którym mowa w   ust. 1   niniejszego paragrafu ustala się na kwotę do 960 zł.  

§   4.  

1.   Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na okres od 1   kwietnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.  

2.   Przedłużenie porozumienia na kolejne okresy następuje w   formie pisemnej.  

3.   Porozumienie może zostać rozwiązane za miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym przez jedną ze stron w   formie pisemnej.  

§   5.  

Miasto Gliwice zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z   przeznaczeniem.  

§   6.  

              Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny.  

§   7.  

              W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   8.  

              Porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.  


§   9.  

              Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego przez Gminę Sośnicowice.  

Zastępca Prezydenta Miasta  


Krystian   Tomala


Skarbnik Miasta Gliwice  


Ryszard   Reszke

Burmistrz Sośnicowic  


Marcin   Stronczek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »