| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 135/XV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. .U. z 2009r, Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) oraz art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1.

Uchwala się statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 198/XXV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 02 grudnia 2008r.w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach


inż. Eugeniusz Ptak


Załącznik do Uchwały Nr 135/XV/2012
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2012 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach, zwany dalej „Ośrodkiem” jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2.

Ośrodek działa w oparciu o:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami. )

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

- ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami )

- ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami )

- ustawę z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 z późniejszymi zmianami)

- ustawę z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887 z późniejszymi zmianami)

- uchwałę Nr 47/XV/90 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach.

- innych przepisów dotyczących pomocy społecznej.

§ 3.

1. Nadzór merytoryczny nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Miasta Kalety.

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Kalety.

3. Terenem działania ośrodka jest Gmina Kalety.

Rozdział 2
Cele i zadania

§ 4.

1. Celem działalności Ośrodka jest:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej w szczególności poprzez:

1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

2) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;

3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

4) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

5) realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

6) realizację projektów społecznych finansowanych z różnych źródeł, w tym projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

7) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego, w szczególności polegających na przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym;

8) opracowywanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

9) podejmowanie interwencji kryzysowej rozumianej jako zespół działań skierowanych na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji;

10) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

§ 5.

1. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, nałożone przepisami prawa oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami.

2. Ośrodek wykonuje zadania wynikające z innych aktów prawnych, a w szczególności:

1) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 6.

W realizacji swoich zadań Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3
Struktura organizacyjna

§ 7.

1. W Ośrodku tworzy się następujące stanowiska pracy i działy:

1) kierownik;

2) dział finansowo-księgowy;

3) dział pomocy środowiskowej;

4) dział świadczeń rodzinnych ;

5) dział europejskiego funduszu społecznego.

2. Kierownik stosownie do potrzeb może tworzyć inne stanowiska pracy i działy.

3. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Ośrodka określają indywidualne zakresy czynności.

4. Szczegółową organizację określa Regulamin organizacyjny Ośrodka.

5. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy oraz regulamin wynagradzania.

§ 8.

Ośrodkiem kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta Kalety.

§ 9.

1. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

2) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym;

3) gospodarowanie składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Ośrodka, zapewnienie jego ochrony i należytego wykorzystania;

4) opracowywanie planów działania Ośrodka i przekładanie sprawozdań z ich wykonania;

5) przekazywanie Radzie Miejskiej informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Ośrodka.

2. W stosunkach z innymi podmiotami Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa, udzielonego przez Burmistrza Miasta Kalety.

3. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kalety. Upoważnienie takie może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

4. Kierownik wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.

5. W celu realizacji zadań Kierownik wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 10.

Ośrodek sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

§ 11.

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

§ 12.

Działalność Ośrodka finansowana jest:

1) ze środków budżetu państwa;

2) ze środków budżetu Gminy miejskiej Kalety;

3) z innych źródeł.

§ 13.

Ośrodek wykonuje obsługę finansowo – księgową we własnym zakresie.

§ 14.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ponosi Kierownik Ośrodka i w zakresie mu powierzonym - Główny księgowy.

Rozdział 5
Postanowienie końcowe

§ 15.

Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej w Kaletach.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »