| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WES/2/2012 Burmistrza Miasta Pyskowice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach

w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Pyskowicach  

zawarte pomiędzy Powiatem Gliwickim zwanym dalej w   treści porozumienia Powiatem, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego w   osobach:  

1.   Michał Nieszporek – Starosta Gliwicki  

2.   Sławomir Adamczyk – Członek Zarządu  

działającym na podstawie Uchwały Nr XVII/95/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z   dnia 22 grudnia 2011 r. w   sprawie zawarcia porozumień z   Gminami Knurów i   Pyskowice dotyczących finansowania Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Knurowie i   Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Pyskowicach oraz art.46 i   48 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z   2010 r. Nr 80, poz. 526 z   późn.zm.) w   związku z   art. 89 ustawy z   dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z   1998 r. Nr 133 poz. 872 z   późn.zm.)  

a  

Gminą Pyskowice zwaną dalej w   treści porozumienia Gminą, w   imieniu, której działa:  

Wacław Kęska – Burmistrz Miasta Pyskowice  

na podstawie Uchwały Nr XVI/120/2012 Rady Miejskiej w   Pyskowicach z   dnia 25 stycznia 2012r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z   Powiatem Gliwickim dotyczącego finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   2012 roku przez Powiat Gliwicki o   następującej treści:  

§   1.   1.   Zgodnie z   §2 ust.2 porozumienia z   dnia 16 listopada 1990 r. zawartego pomiędzy Kuratorem Oświaty i   Wychowania w   Katowicach a   Zarządem Gminy w   Pyskowicach, Powiat zobowiązuje się do przekazywania Gminie w   2012 r. środków finansowych w   postaci dotacji na prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Pyskowicach, w   terminie do 28-go każdego miesiąca (za miesiąc bieżący) w   wysokości 1/13 kwoty określonej w   ust. 2, a   w   miesiącu marcu 2/13.  

2.   Ustala się kwotę dotacji na 2012 rok w   wysokości 85.000 zł zgodnie z   Uchwałą Nr XVII/95/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z   dnia 22 grudnia 2011 r. w   sprawie zawarcia porozumień z   Gminami Knurów i   Pyskowice dotyczących finansowania Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Knurowie i   Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Pyskowicach.  

§   2.   Ognisko Pracy Pozaszkolnej w   Pyskowicach prowadzi zajęcia pozaszkolne dla uczniów szkół podstawowych (w tym specjalnych), gimnazjów (w tym specjalnych), szkół ponadgimnazjalnych z   terenu Miasta Pyskowice.  

§   3.   Gmina zobowiązuje się do:  

1)   wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z   przeznaczeniem;  

2)   udostępniania danych z   baz oświatowych prowadzonych przez Gminę dotyczących liczby uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyskowice objętych działaniem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Pyskowicach;  

3)   rozliczania przekazanej dotacji kwartalnie w   terminie do dnia 15-go następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, w   szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej, o   których mowa w   rozporządzeniu Ministra Finansów z   dnia 2   marca 2010 r. w   sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i   rozchodów oraz pochodzących ze środków zagranicznych (Dz.U. Nr 38 poz.207), łącznie z   częścią opisową dotyczącą wykonywanych zadań.  

§   4.   Środki finansowe przekazane w   postaci dotacji pokrywają wszystkie roszczenia Gminy z   tytułu prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Pyskowicach.  

§   5.   Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

§   6.   Porozumienie sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w   celu publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   7.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Za Gminę Pyskowice:  


 


Burmistrz Miasta Pyskowice  


Wacław   Kęska

Za Powiat Gliwicki:  


 


Starosta Gliwicki  


Michał   Nieszporek


Członek Zarządu  


Sławomir   Adamczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »