| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Tychy; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 1 lutego 2012r.

w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewodzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

Województwem Śląskim,   z siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w   osobach:  

Adama Matusiewicza                                                                                 Marszałka Województwa Śląskiego  

Mariusza Kleszczewskiego                                                               Wicemarszałka Województwa Śląskiego  

a  

Miastem Tychy   z siedzibą w   Tychach przy Al. Niepodległości 49, reprezentowanym przez:  

Andrzeja Dziubę                                                                                                   Prezydenta Miasta Tychy  

Mieczysława Podmokłego                                                                     Zastępcę Prezydenta Miasta Tychy ds. Infrastruktury  

§   1.  

1.   Celem porozumienia jest zapewnienie realizacji zadań własnych Województwa Śląskiego określonych w   art. 14 ust. 1   pkt 10 ustawy o   samorządzie województwa (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1590 z   późn. zm.) w   zakresie publicznego transportu zbiorowego, w   związku z   postanowieniami ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym, w   szczególności art. 7   ust. 4   pkt 6, zgodnie z   którym zadanie organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa wykonuje marszałek województwa.  

2.   Przedmiotem porozumienia jest organizowanie i   zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w   wojewódzkich przewozach pasażerskich, na liniach autobusowych o   nr 1, 4, 29, 33, 36, 45, 14, 400, 31, 82, E-1, 69, E-2, L, T.  

3.   Porozumienie dotyczy linii autobusowych wymienionych w   ust. 2, zgodnie z   Załącznikiem nr 1   do niniejszego porozumienia. Warunkiem wejścia w   życie porozumienia jest zawarcie umów z   Gminami: Tychy, Łaziska Górne, Orzesze, Mikołów i   Wyry o   udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania organizacji oraz zarzadzania publicznym transportem zbiorowym objętego porozumieniem.  

4.   Przewozy objęte niniejszym porozumieniem stanowią wojewódzkie przewozy pasażerskie w   rozumieniu art. 4   ust. 1   pkt 25 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm.).  

5.   Zadanie, o   którym mowa w   § 1   ust. 1-2 wykonywane będzie przez jednostkę budżetową Miasta Tychy - Miejski Zarząd Komunikacji w   Tychach.  

§   2.  

1.   Na podstawie art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie województwa (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1590 z   późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/16/27/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z   dnia 19 grudnia 2011 r. w   sprawie powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego, Województwo Śląskie powierza Miastu Tychy organizowanie i   zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, w   zakresie określonym w   § 1.  

2.   Niniejsze porozumienie obejmuje linie komunikacyjne organizowane przez Miasto Tychy i   oznaczone przez organizatora numerami: 1, 4, 29, 33, 36, 45, 14, 400, 31, 82, E-1, 69, E-2, L, T. Zestawienie tych linii wraz z   założoną na okres obowiązywania porozumienia pracą eksploatacyjną i   stawką dotacji jednostkowej do wozokilometra, stanowi Załącznik nr 1   do niniejszego porozumienia.  

3.   Poprzez zorganizowanie usług publicznego transportu zbiorowego, o   którym mowa w   ust. 1, Strony rozumieją w   szczególności:  

a.   wybór operatora publicznego transportu zbiorowego;  

b.   zawarcie z   operatorem umowy o   świadczenie usług w   zakresie publicznego transportu zbiorowego i   jej finansowanie z   uwzględnieniem warunków określonych niniejszym porozumieniem;  

c.   zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w   roku 2012 w   zakresie objętym niniejszym porozumieniem, z   uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i   osób o   ograniczonej zdolności ruchowej;  

d.   umieszczenie na przystankach znajdujących się na obszarze gmin, na których będą wykonywane wojewódzkie przewozy pasażerskie, rozkładów jazdy oraz ich aktualizacja;  

e.   zapewnienie funkcjonowania systemu informacji dla pasażera w   odniesieniu do linii objętych niniejszym porozumieniem;  

f.   udostępnianie i   przedkładanie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego dokumentacji związanej z   realizacją niniejszego porozumienia, znajdującej się w   posiadaniu Miasta Tychy.  

4.   Zmiana przez Miasto Tychy ilości pracy eksploatacyjnej na linii objętej niniejszym porozumieniem wymaga pisemnego powiadomienia, przy czym zmiana ta nie jest traktowana jako zmiana porozumienia, o   ile nie spowoduje wzrostu wartości organizowanych przewozów w   roku 2012.  

5.   Miasto Tychy ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z   realizacją powierzonego zadania.  

§   3.  

1.   W pojazdach realizujących usługi w   zakresie publicznego transportu zbiorowego w   wojewódzkich przewozach pasażerskich objętych niniejszym porozumieniem obowiązuje Taryfa przewozu osób i   bagażu w   komunikacji miejskiej Miejskiego Zarządu Komunikacji w   Tychach oraz Zasady porządkowe i   Regulamin przewozów określone odpowiednimi uchwałami Rady Miasta Tychy oraz obowiązują bilety emitowane przez Miejski Zarząd Komunikacji w   Tychach.  

2.   Zabronione jest stosowanie i   sprzedaż na liniach komunikacyjnych objętych niniejszym porozumieniem jakichkolwiek biletów lub ich substytutów, których wzór i   możliwość użycia nie zostały zatwierdzone w   drodze uchwały przez Radę Miasta Tychy.  

3.   Wpływy z   biletów będą stanowiły w   całości dochód Miasta Tychy.  

4.   Miejski Zarząd Komunikacji w   Tychach zobowiązuje się do właściwego informowania pasażerów (tj. jednoznacznego i   czytelnego), o   tym jaka Taryfa oraz Zasady porządkowe obowiązują w   pojeździe realizującym usługi w   zakresie publicznego transportu zbiorowego.  

5.   Kontrola biletowa w   pojazdach realizujących usługi w   zakresie publicznego transportu zbiorowego w   wojewódzkich przewozach pasażerskich objętych niniejszym porozumieniem będzie wykonywana przez kontrolerów Miejskiego Zarządu Komunikacji w   Tychach.  

6.   Upoważnieni przedstawiciele Marszałka Województwa Śląskiego mają prawo do dokonywania sprawdzania realizacji zapisów porozumienia.  

§   4.  

1.   Środki przekazywane Miastu Tychy w   ramach niniejszego porozumienia z   budżetu Województwa Śląskiego w   kwocie 16   670   581,84 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze) będą pochodziły w   całości z   budżetów Gmin: Tychy, Łaziska Górne, Orzesze, Wyry, Mikołów — na podstawie zawartych umów z   Gminą Tychy nr 348/TZ/2012 z   dnia 9   lutego 2012 r., Gminą Łaziska Górne nr 344/TZ/2012 z   dnia 9   lutego 2012 r., Gminą Orzesze nr 347/TZ/2012 z   dnia 9   lutego 2012 r., Gminą Wyry nr 346/TZ/2012 z   dnia 9   lutego 2012 r., Gminą Mikołów nr 345/TZ/2012 z   dnia 9   lutego 2012 r.,w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu.  

2.   Województwo Śląskie zobowiązuje się przekazać Miastu Tychy dotację celową na pokrycie wartości organizowania usług w   zakresie publicznego transportu zbiorowego objętych niniejszym porozumieniem, w   formie zaliczek miesięcznych w   wysokości stanowiącej 1/11 dotacji celowej wymienionej w   § 4   ust. 1, niezwłocznie po wpływie środków na rachunek Województwa Śląskiego.  

§   5.  

1.   Zapłata należności, o   której mowa w   § 4   następuje w   okresach miesięcznych, niezwłocznie po przekazaniu płatności przez Gminy: Tychy, Łaziska Górne, Orzesze, Wyry, Mikołów, dokonywanych przelewem w   formie zaliczek miesięcznych.  

2.   Warunkiem dokonania przez Województwo Śląskie zapłaty należności jest wcześniejsze przekazanie przez Gminy: Tychy, Łaziska Górne, Orzesze, Wyry, Mikołów pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania organizacji transportu zbiorowego. W   razie opóźnienia lub braku wpływu środków z   danej Gminy, płatność należności nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty na dany miesiąc przez tę Gminę.  

3.   Zapłata należności, o   której mowa w   ust. 1   zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Miasta Tychy o   numerze 06 1020 2528 0000 0102 0267 4968.  

4.   Strony Porozumienia ustalają następujący sposób rozliczeń:  

a.   Informacja dotycząca wykonanej pracy eksploatacyjnej i   wynikającego z   niej stopnia wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Województwo Śląskie na finansowanie zadania objętego porozumieniem następować będzie w   terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, z   zastrzeżeniem punktu b.  

b.   Informacja dotycząca wykonanej pracy eksploatacyjnej i   wynikającego z   niej stopnia wykorzystania dotacji celowej za miesiąc grudzień 2012 r. zostanie przekazana w   terminie do dnia 7   stycznia 2013 r.  

c.   Dotacja przekazana przez Województwo Śląskie Miastu Tychy na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystana zostanie do dnia 31 grudnia 2012 r.  

d.   Rozliczenie roczne z   przekazanych środków dotacji celowej zostanie złożone przez Miasto Tychy Województwu Śląskiemu nie później niż do dnia 17 stycznia 2013 roku; niewykorzystana w   danym roku dotacja podlega zwrotowi na rachunek Województwa Śląskiego nr: 97156011112107023684920148 zgodnie z   art. 251 ustawy z   dnia 27.08.2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r., Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

5.   Województwo Śląskie zobowiązuje Miasto Tychy do umieszczania na oryginałach dokumentów rozliczeniowych dotyczących płatności z   dotacji, stosownej adnotacji o   treści: „Sfinansowano z   pomocy finansowej Gmin: Tychy, Łaziska Górne, Orzesze, Wyry, Mikołów w   kwocie ………….”  


§   6.  

1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 01.02.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.  

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o   finansach publicznych i   inne przepisy dotyczące przedmiotu porozumienia.  

3.   Strony będą dążyć do polubownego rozwiązywania sporów. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.  

4.   W przypadku rozwiązania umowy o   której mowa w   § 1   ust. 3   przez którąkolwiek z   Gmin, niniejsze Porozumienie podlega aneksowaniu przez strony w   zakresie dotyczącym tej Gminy.  

5.   W przypadku rozwiązania wszystkich umów o   których mowa w   § 1   ust. 3   przez Gminy, niniejsze Porozumienie ulega rozwiązaniu.  

6.   Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Porozumienia z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

§   7.  

W przypadku wystąpienia siły wyższej, strony zobowiązują się do podjęcia działań mających na celu zapewnienie komunikacji dla mieszkańców Województwa Śląskiego, jako nadrzędnego celu niniejszego porozumienia.  

§   8.  

Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.  

§   9.  

Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.  

                                                                                                                                                                                                                           

Województwo Śląskie                                                                                                                                                                                                                                                                   Miasto Tychy  

 

Marszałek Województwa  


Adam   Matusiewicz


Wicemarszałek Województwa  


Mariusz   Kleszczewski

Prezydent Miasta  


Andrzej   Dziuba


Z-ca Prezydenta Miasta ds. Infrastruktury  


Mieczysław   Podmokły


Załącznik do Porozumienia
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 1 lutego 2012 r.

Zestawienie linii objętych porozumieniem wraz z   pracą eksploatacyjną i   przyjętymi stawkami za usługi przewozowe  

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Owczarek

ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »