| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ON-11/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu; Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 14 marca 2012r.

w sprawie przekazania przez Powiat Lubliniecki, Powiatowi Tarnogórskiemu do realizacji zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

1.   Lucynę Ekkert – Starostę Tarnogórskiego,  

2.   Aleksandrę Król – Skowron – Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, Kontrasygnata: Ewa Wachowiak – Skarbnik Powiatu Tarnogórskiego, a   Powiatem Lublinieckim, reprezentowanym przez:  

1.   Joachima Smyłę – Starostę Lublinieckiego,  

2.   Tadeusza Koninę – Wicestarostę Lublinieckiego, Kontrasygnata: Jacek Fokczyński – Skarbnik Powiatu Lublinieckiego.  

Na podstawie art. 5   ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) Powiat Lubliniecki przekazuje Powiatowi Tarnogórskiemu do realizacji zadania z   zakresu orzekania o   niepełnosprawnościi stopniu niepełnosprawności wynikające z   ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997 roku o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z   2011 roku, Nr 127, poz. 721 z   późn. zm.). Powiat Lubliniecki oświadcza, że na przekazanie zadań, o   których mowa powyżej uzyskał zgodę Rady Powiatu w   Lublińcu, wyrażoną w   uchwale nr 110/VIII/2011 z   dnia 5   października 2011 roku. Powiat Tarnogórski oświadcza, że na przyjęcie zadań, o   których mowa powyżej uzyskał zgodę Rady Powiatu Tarnogórskiego, wyrażoną w   uchwale nr XV/157/2011 z   dnia 29 listopada 2011 r. Mając na względzie powyższe Strony zawarły niniejsze porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   1.   Powiatowy Zespół ds. Orzekania o   Niepełnosprawności w   Tarnowskich Górach, zwany dalej „   Zespołem   ”, realizuje procedury orzecznicze zgodnie z   ustawą o   rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z   2011r. Nr 127, poz. 721 z   późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, a   w szczególności zgodnie z:  

-   rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej   z dnia 15 lipca 2003 roku w   sprawie orzekania o   niepełnosprawności i   stopniu niepełnoprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z   późn. zm.),  

-   rozporządzeniem Ministra Pracy i   Polityki Społecznej   z dnia 1   lutego 2002 rokuw sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u   osób w   wieku do 16-go roku życia(Dz. U. Nr 17, poz. 162 z   późn. zm.),  

-   rozporządzeniem   Ministra Pracy i   Polityki Społecznej   z dnia 18 grudnia 2007 roku w   sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o   niepełnosprawności i   stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz.1875),                

-   rozporządzeniem Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 28 listopada 2007 roku   w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i   usuwania danych w   ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o   Niepełnosprawności (Dz. U. Nr 228, poz. 1681).  

§   2.   1.   Zespół obejmuje swoją działalnością mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego i   Lublinieckiego w   zakresie:  

a)   przyjmowania wniosków o   wydanie:  

-   orzeczeń o   niepełnosprawności,  

-   orzeczeń o   stopniu niepełnosprawności,  

-   orzeczeń o   wskazaniach do ulg i   uprawnień,  

-   legitymacji osoby niepełnosprawnej,  

b)   rozpatrywania wniosków, zgodnie z   obowiązującymi przepisami,  

c)   wydawania orzeczeń:  

-   o niepełnosprawności,  

-   o stopniu niepełnosprawności,  

-   o wskazaniach do ulg i   uprawnień,  

d)   wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej,  

e)   przesyłania odwołań wraz z   aktami sprawy do organu drugiej instancji,  

f)   współdziałania z   organami administracji rządowej i   organami samorządu terytorialnego  
w sprawach pomocy społecznej i   rehabilitacji osób niepełnosprawnych.  

2.   Realizacja zadań, o   których mowa w   w/w ust. 1   porozumienia odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.  

3.   Zespół zobowiązuje się do archiwizacji teczek orzeczniczych i   wniosków o   wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, zgodnie z   obowiązującym prawem.  

§   3.   1.   Starosta Tarnogórski powołuje i   odwołuje Zespół, po uzyskaniu zgody wojewody  
i w   uzgodnieniu ze Starostą Lublinieckim.  

2.   Starosta Tarnogórski w   uzgodnieniu ze Starostą Lublinieckim powołuje i   odwołuje:  

a)   Przewodniczącego Zespołu,  

b)   członków Zespołu.  

3.   Starosta Tarnogórski w   porozumieniu ze Starostą Lublinieckim ustala ilość zatrudnionych osób oraz wysokość wynagrodzenia dla:  

a)   Przewodniczącego Składu Orzekającego,  

b)   Członków Składu Orzekającego,  

c)   protokolanta.  

4.   Informacja o   planowanych podwyżkach wynagrodzeń będzie przekazywana Powiatowi Lublinieckiemu corocznie - najpóźniej w   miesiącu sierpniu - celem zabezpieczenia ichw planie budżetu na następny rok.  

§   4.   Strukturę organizacyjną oraz finansowanie wydatków związanych z   funkcjonowaniem Zespołu określa Regulamin Organizacyjny Zespołu, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszego Porozumienia.  

§   5.   Strony – na pisemny wniosek - mają prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej działalności administracyjnej i   finansowej Zespołu.  

§   6.   1.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania, z   mocą obowiązującą od1 stycznia 2012 roku.  

2.   Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony z   możliwością jego wypowiedzenia przez każdą ze stron z   końcem roku budżetowego, z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

3.   Porozumienie zostanie przekazane przez Powiat Tarnogórski do publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   7.   Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   8.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o   finansach publicznych wraz z   przepisami wydanymi na jej podstawie oraz inne właściwe przepisy.  

§   9.   Porozumienie sporządzono w   5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2   egzemplarze dla każdego  
z Powiatów i   jeden egzemplarz przeznaczony dla celów publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   10.   Traci moc Porozumienie zawarte w   dniu 1   lipca 1999 roku w   Tarnowskich Górach pomiędzy Powiatem Tarnogórskim i   Powiatem Lublinieckim. Powiat Lublinieck Powiat Tarnogórski  

 

 

Starosta Lubliniecki  


Joachim   Smyła


Wicestarosta Lubliniecki  


Tadeusz   Konina

Starosta Tarnogórski  


Lucyna   Ekkert


Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego  


Aleksandra   Król - Skowron

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr ON -11 /2012    
Starosty Tarnogórskiego    
z dnia 14 marca 2012 r.  
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY  
POWIATOWEGO ZESPOŁU ds. ORZEKANIA O   NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
W TARNOWSKICH GÓRACH  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Regulamin organizacyjny określa zasady funkcjonowania, finansowania, tryb pracy, a   także inne postanowienia związane z   pracą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o   Niepełnosprawności w   Tarnowskich Górach.  

§   2.   Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1.   Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Tarnogórski i   Lubliniecki.  

2.   Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Tarnogórskiego.  

3.   Przewodniczącym Zespołu - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o   Niepełnosprawności.  

4.   Składzie Orzekającym - należy przez to rozumieć Komisję, w   skład której wchodzą osoby wymienione  
w   § 18 pkt. 1   Rozporządzenia Ministra Pracy i   polityki Społecznej z   dnia 15 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z   późn. zm.) w   sprawie orzekania o   niepełnosprawnościi stopniu niepełnosprawności.  

5.   Przewodniczącym Składu - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Składu Orzekającego, którym jest lekarz specjalista w   dziedzinie odpowiedniej do choroby zasadniczej dziecka lub osoby zainteresowanej.  

6.   Osobie zainteresowanej - należy przez to rozumieć osobę która ukończyła 16 rok życia.  

7.   Dziecku - należy przez to rozumieć osobę która nie ukończyła 16 roku życia.  

8.   Wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o   wydanie orzeczenia o   niepełnosprawności (dziecko), wniosek o   wydanie orzeczenia o   stopniu niepełnosprawności (osoba zainteresowana) lub wniosek o   wydanie orzeczenia o   wskazaniach do ulg i   uprawnień.  

9.   Legitymacji - należy przez to rozumieć legitymację osoby niepełnosprawnej.  

10.   Orzeczeniu - należy przez to rozumieć orzeczenie o   niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o   wskazaniach do ulg i   uprawnień.  

11.   Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o   rehabilitacji zawodowej i   społecznejoraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z   dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z   2011 roku, Nr 127 poz.721 z   późn. zm.).  

12.   Zespole – należy przez to rozumieć Powiatowy Zespół ds. Orzekania o   Niepełnosprawnościw Tarnowskich Górach,  

§   3.   1.   Zespół jest komórką organizacyjną działającą w   strukturze Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w   Tarnowskich Górach, powołaną do realizacji zadań z   zakresu administracji rządowej związanej z   orzekaniem o   niepełnosprawności i   stopniu niepełnosprawności.  

2.                 Zespół działa na podstawie:  

a)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997 r. o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z   2011 roku, Nr 127, poz. 721 z   późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,  

b)   zarządzenia Nr 52/2004 Starosty Powiatu z   dnia 28 czerwca 2004 roku w   sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności w   Tarnowskich Górach.  

3.                 Obszar działania Zespołu obejmuje swoim zasięgiem Powiat Tarnogórski i   Powiat Lubliniecki na podstawie zawartego porozumienia z   dnia 14 marca 2012 pomiędzy tymi powiatami.  

§   4.   1.   Zespół wykonuje zadania wynikające z   ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997 roku o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z   2011 roku,Nr 127, poz. 721 z   późn. zm).  

2.   Do zadań Zespołu należy w   szczególności:  

a)   przyjmowanie wniosków o   wydanie:  

-   orzeczeń o   niepełnosprawności,  

-   orzeczeń o   stopniu niepełnosprawności,  

-   orzeczeń o   wskazaniach do ulg i   uprawnień,  

-   legitymacji osoby niepełnosprawnej  

b)   rozpatrywanie wniosków, zgodnie z   obowiązującymi przepisami,  

c)   wydawanie orzeczeń:  

-   o niepełnosprawności,  

-   o stopniu niepełnosprawności,  

-   o wskazaniach do ulg i   uprawnień,  

d)   wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,  

e)   przesyłanie odwołań wraz z   aktami sprawy do organu drugiej instancji,  

f)   współdziałanie z   organami administracji rządowej i   organami samorządu terytorialnegow sprawach pomocy społecznej i   rehabilitacji osób niepełnosprawnych.  

§   5.   1.   Zespół jest administratorem danych Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o   Niepełnosprawności.  

2.   W systemie gromadzi się dane dotyczące osób, które złożyły wniosek o   ustalenie niepełnosprawności albo o   ustalenie stopnia niepełnosprawności i   ich przedstawicieli ustawowych, Członków Zespołów innych osób zatrudnionych w   Zespołach, kosztów funkcjonowania Zespołów.  

3.   Dane gromadzone w   systemie to:  

a)   dane dotyczące wnioskodawców i   ich przedstawicieli ustawowych: imię (imiona) i   nazwisko, datę i   miejsce urodzenia, płeć, adres miejsca zameldowania, adres miejsca pobytu,  

b)   cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, numer i   serię dokumentu, numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub obywatelstwo w   przypadku cudzoziemca nie posiadającego numeru PESEL,  

c)   dane dotyczące wykształcenia i   zawodu,  

d)   dane dotyczące formy zatrudnienia i   wymiaru czasu pracy,  

e)   dane dotyczące daty i   rodzaju wydanego orzeczenia, symbolu przyczyny niepełnosprawności, daty powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie, wskazań określonych w   orzeczeniu.  

§   6.   Nadzór nad Zespołem sprawuje Wojewoda. Polega on na:  

a)   kontroli orzeczeń, co do ich zgodności z   zebranymi dokumentami lub przepisami dotyczącymi orzekania o   niepełnosprawności i   stopniu niepełnosprawności,  

b)   kontroli prawidłowości i   jednolitości stosowania przepisów, standardów i   procedur postępowania w   sprawach dotyczących orzekania o   niepełnosprawności i   stopniu niepełnosprawności,  

c)   szkoleniu Członków Powiatowych Zespołów,  

d)   udzielaniu wyjaśnień w   zakresie stosowania przepisów regulujących postępowaniew sprawach dotyczących orzekania o   niepełnosprawności i   stopniu niepełnosprawności.  

§   7.   1.   Siedziba Zespołu mieści się w   Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16, pokój nr 6, 6a.  

§   8.   1.   Miejscem posiedzeń Składów Orzekających są Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 16, pokój  
nr 1   i 2.  

2.   Posiedzenia Składów Orzekających odbywają się w   dni robocze w   godzinach wyznaczonych na zawiadomieniu o   posiedzeniu Składu Orzekającego.  

§   9.   1.   Godziny otwarcia Zespołu w   Tarnowskich Górach:  

-   poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 – 15.30,  

-   wtorek od godz. 7.30- 17.00,  

-   piątek od godz. 7.30 – 14.00.  

2.   Godziny przyjmowania stron w   Tarnowskich Górach:  

-   poniedziałek, środa, czwartek od godz. 8.30 – 12.00; 14.00 – 15.30,  

-   wtorek od godz. 8.30- 12.00; 14.00 – 17.00,  

-   piątek od godz. 8.30 – 13.00.  

§   10.   Struktura organizacyjna Zespołu i   zakres wykonywanych zadań.  

1.   W skład Zespołu wchodzą:  

a)   Przewodniczący Zespołu,  

b)   Sekretarz,  

c)   pracownicy administracyjni w   Zespole,  

d)   członkowie Składów Orzekających: lekarze, pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, psycholodzy.  

2.   Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w   szczególności:  

a)   wnioskowanie do Starosty o   powołanie i   odwołanie Członków Składów Orzekających,  

b)   wnioskowanie do Wojewody o   skierowanie specjalistów – Członków Składu Orzekającego na szkolenie kończące się wydaniem zaświadczenia uprawniającego do orzekaniao niepełnosprawności i   stopniu niepełnosprawności,  

c)   reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,  

d)   organizowanie i   kierowanie działalnością Zespołu,  

e)   wyznaczanie Składów Orzekających, w   tym Przewodniczącego Składu,  

f)   planowanie pracy i   koordynowanie działalności Składów Orzekających,  

g)   nadzorowanie postępowania nad wydawanymi orzeczeniami,  

h)   zapewnienie prawidłowego i   terminowego wykonywania zadań w   sprawach należących do właściwości Zespołu,  

i)   wydawanie wraz z   Sekretarzem lub innym członkiem Zespołu:  

-   orzeczenia o   umorzeniu postępowania,  

-   zawiadomienia o   nie załatwieniu sprawy w   terminie,  

j)   wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej na podstawie upoważnienia Starosty,  

k)   przygotowywanie sprawozdań z   realizacji zadań,  

l)   współdziałanie z   organami administracji rządowej i   samorządowej,  

m)   udzielanie informacji o   trybie postępowania petentom i   osobom zainteresowanym,  

n)   przesyłanie odwołań, sprawozdań i   innych wymaganych wykazów oraz zestawień do Wojewódzkiego Zespołu  
ds. Orzekania o   Niepełnosprawności lub innych organów,  

o)   kontrolowanie wykonywanych zadań przez podległych pracowników pod względem rzetelności, legalności, celowości, terminowości oraz gospodarności,  

p)   ocena stopnia wykonywanych zadań, prawidłowości i   legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i   środków,  

q)   podpisywanie pism związanych z   bieżącym funkcjonowaniem Zespołu i   realizacją jego zadań.  

3.   Do zadań Sekretarza należy:  

a)   prowadzenie obsługi administracyjno – biurowej Zespołu,  

b)   współdziałanie w   organizacji pracy Składów Orzekających,  

c)   kierowanie bieżącą pracą Zespołu pod nieobecność Przewodniczącego Zespołu,  

d)   współpraca z   instytucjami zewnętrznymi w   zakresie obszaru związanego z   orzekaniemo niepełnosprawności i   stopniu niepełnosprawności, zwłaszcza z   Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności, Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Ośrodkami Pomocy Społecznej,  

e)   prowadzenie ewidencji wydatków Zespołu, przygotowywanie planów wydatkówi dochodów, przygotowywanie sprawozdań finansowych dla Wydziału Budżetu i   Finansów Starostwa Powiatowego w   Tarnowskich Górach oraz sprawozdań kwartalnychz wykonywania zadań,  

f)   nadzór merytoryczny nad procesem orzekania.  

4.   Do zadań pracowników administracyjnych w   Zespole należy w   szczególności:  

a)   rejestrowanie wniosków w   sprawie wydania orzeczeń o   niepełnosprawności oraz o   stopniu niepełnosprawności,  

b)   kompletowanie i   uzupełnianie dokumentacji medycznej,  

c)   opracowywanie akt orzeczniczych,  

d)   przygotowywanie projektów pism w   sprawach działalności Zespołu,  

e)   sporządzanie, uzupełnianie rejestrów prowadzonych przez Zespół,  

f)   przygotowywanie druków i   dokumentacji na posiedzenia Składów Orzekających,  

g)   udzielanie informacji na żądanie petentów w   sprawach dotyczących działania Zespołu oraz informacji na temat postępowania w   sprawie uzyskania orzeczenia o   niepełnosprawności lub o   stopniu niepełnosprawności,  

h)   rejestrowanie wniosków o   wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,  

i)   zapewnianie obsługi administracyjno - biurowej Zespołu,  

j)   opracowywanie akt orzeczniczych,  

k)   obsługa posiedzeń składu orzekającego,  

l)   wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekaniao Niepełnosprawności,  

m)   gromadzenie i   przechowywanie dokumentacji związanej z   orzekaniem,  

n)   dbałość o   powierzone mienie,  

o)   wykonywanie dodatkowych służbowych poleceń wydanych przez przełożonego.  

5.   Do zadań członków Składów Orzekających należy w   szczególności:  

a)   do lekarzy:  

-   przewodniczenie składowi orzekającemu,  

-   weryfikowanie pod względem merytorycznym i   formalnym przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji medycznej,  

-   sporządzanie orzeczenia o   stanie zdrowia wnioskodawcy wraz z   uzasadnieniemi ponoszenie odpowiedzialności za jego treść,  

-   bezpośrednie badanie wnioskodawcy,  

-   rozpatrywanie odwołań.  

b)   do pedagogów:  

-   sporządzanie oceny pedagogicznej dla potrzeb orzekania o   niepełnosprawności pod kątem przebiegu dotychczasowego kształcenia występowania dysfunkcji psychofizycznych utrudniających proces wychowania,  

-   przeprowadzanie bezpośrednich rozmów z   wnioskodawcami lub jego przedstawicielami ustawowymi,  

-   uzyskiwanie i   przekazywanie wnioskodawcom informacji z   placówek zajmujących się problematyką opiekuńczo  
– wychowawczą, diagnostyczną, terapeutyczną dzieci i   młodzieży, w   tym o   możliwościach korzystania  
ze świadczeń, usług i   ulg,  

-   zapoznawanie się z   przedłożoną dokumentacją oraz oceną pozostałych specjalistów,  

-   rozpatrywanie odwołań.  

c)   do doradców zawodowych:  

-   sporządzanie oceny zawodowej wnioskodawców dla potrzeb orzekaniao stopniu niepełnosprawności i   rehabilitacji zawodowej pod kątem posiadanych kwalifikacji i   predyspozycji zawodowych, indywidualnych przeciwwskazań do wykonywania zatrudnienia wynikających z   psychofizycznych ograniczeń, warunki, w   jakich osoba zainteresowana może podjąć zatrudnieniez uwzględnieniem jej możliwości,  

-   przeprowadzanie bezpośrednich rozmów z   wnioskodawcami,  

-   zapoznawanie się z   przedłożoną dokumentacją oraz oceną pozostałych specjalistów,  

-   rozpatrywanie odwołań.  

d)   do pracowników socjalnych:  

-   sporządzanie oceny sytuacji społecznej wnioskodawców dla potrzeb rehabilitacji społecznej, korzystania  
ze świadczeń, usług i   ulg pomocy społecznej w   aspekcie występowania ograniczeń w   zdolności do samodzielnej egzystencji, stopnia uzależnienia od innych osób, zakresu koniecznej opieki i   pomocy innych osób oraz systemu środowiskowego wsparcia w   samodzielnej egzystencji,  

-   przeprowadzanie bezpośrednich rozmów z   wnioskodawcami lub jego przedstawicielami ustawowymi,  

-   uzyskiwanie i   przekazywanie wnioskodawcom informacji z   placówek pomocy społecznej,  

-   zapoznawanie się z   przedłożoną dokumentacją oraz oceną pozostałych specjalistów,  

-   rozpatrywanie odwołań.  

e)                 do psychologów:  

-   sporządzanie oceny psychologicznej w   aspekcie występowania dysfunkcji psychicznych warunkujących trudności w   samodzielnym funkcjonowaniuz uwzględnieniem zaburzeń w   zakresie procesów poznawczych oraz emocjonalno motywacyjnych, poziomu inteligencji, zaburzenia zachowania werbalnego oraz ruchowego, zaburzenia w   interakcjach interpersonalnych, poziomu krytycyzmu i   samokrytycyzmu, występowanie ograniczeń, odpowiednio do wieku, w   zakresie umiejętności przystosowawczych,z uwzględnieniem: zdolności  
do samoobsługi, samodzielnego zaspokajania własnych potrzeb i   uspołecznienia,  

-   przeprowadzanie bezpośrednich rozmów z   wnioskodawcami lub ich przedstawicielami ustawowymi, zapoznawanie się z   przedłożoną dokumentacją oraz oceną pozostałych specjalistów rozpatrywanie odwołań.  

f)   do protokolantów:  

-   sporządzanie protokołów z   posiedzeń Składów Orzekających o   stopniu niepełnosprawności,  

-   sporządzanie protokołów z   posiedzeń Składów Orzekającycho niepełnosprawności,  

-   zapoznawanie się z   przedłożoną dokumentacją oraz oceną pozostałych specjalistów,  

-   wypełnianie formularza – zbiorczego zestawienia osób zakwalifikowanych do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, z   uwzględnieniem podziałów wg symbolów, wieku, płci, wykształcenia i   innych,  

-   sporządzanie protokołów do rozpatrywanych odwołań.  

Rozdział 2.
Rozliczenia wydatków Zespołu  

§   11.   Wydatki związane z   działalnością Zespołu są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa oraz ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.  

§   12.   1.   Następujące koszty utrzymania Zespołu będą ponoszone w   równych częściach przez Powiat Tarnogórski i   Lubliniecki:  

a)   energia elektryczna liczona w   sposób proporcjonalny do zajmowanych pomieszczeń przez Zespół,  

b)   woda i   ścieki liczone w   sposób proporcjonalny do zużycia (średnie zużycie na jedną  
osobę/ miesiąc to 0,45 m3 x liczba pracowników x 12 miesięcy wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia  
14 stycznia 2002 r. w   sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody Dz. U. Nr 8. poz. 70),  

c)   usługi portierskie liczone w   przeliczeniu na m 2 zajmowanych pomieszczeń przez Zespół,  

d)   sprzątanie liczone w   przeliczeniu na m 2 zajmowanych pomieszczeń przez Zespół,  

e)   odpady komunalne liczone w   przeliczeniu na m 2 zajmowanych pomieszczeń przez Zespół,  

f)   ogrzewanie liczone w   przeliczeniu na m 2 zajmowanych pomieszczeń przez Zespół,  

g)   połączenia telefoniczne liczone według bilingu za telefony znajdujące się w   Zespole,  

h)   internet liczony w   sposób proporcjonalny (ogólny koszt podzielić na ilość stanowisk, otrzymany wynik pomnożyć przez ilość stanowisk przypadających na pracowników Zespołu),  

i)   utrzymanie systemów: Lex, Doc Man, programy antywirusowe liczone w   sposób proporcjonalny (ogólny koszt podzielić na ilość stanowisk, otrzymany wynik pomnożyć przez ilość stanowisk przypadających na pracowników Powiatowego Zespołu),  

j)   konserwacje (w tym sprzętu biurowego),  

k)   wynagrodzenia pracowników Zespołu rozumiane jako wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z   pochodnymi pracowników (ZUS, ZFSŚ, FP, podatki, dodatkowe wynagrodzenie roczne),  

l)   zakup pieczątek,  

2.   Pozostałe koszty utrzymania Zespołu rozliczane będą w   następujący sposób:  

a)   wynagrodzenia Członków Składów Orzekających (lekarzy, psychologów, doradców zawodowych, pracowników socjalnych) oraz protokolantów rozliczane będą proporcjonalnie do ilości rozpatrywanych wniosków,  

b)   zakup materiałów biurowych, rozliczany pomiędzy Powiatami proporcjonalnie do ilości rozpatrywanych wniosków,  

c)   opłaty za przesyłki pocztowe, rozliczane według prowadzonego rejestru wysyłki od1 stycznia 2012 roku,  

d)   zakup tuszy i   tonerów, rozliczany pomiędzy Powiatami proporcjonalnie do ilości rozpatrywanych wniosków.  

§   13.   Ilość rozpatrywanych wniosków nie jest jednoznaczna z   ilością wydanych orzeczeń.  

§   14.   Rozliczenie kosztów utrzymania, wyposażenia i   wynagrodzenia Zespołu następować będzie  
od  
1 stycznia 2012 roku w   okresach trzymiesięcznych, na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Powiat Tarnogórski na rzecz Powiatu Lublinieckiego.  

Rozdział 3.
Szczegółowe zasady orzekania o   niepełnosprawności i   stopniu niepełnosprawności  

§   15.   1.   Zespół rozpatruje wnioski o   ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności oraz o   wskazaniach do ulg i   uprawnień i   wydaje następujące orzeczenia:  

a)   o niepełnosprawności, osobie, która nie ukończyła 16 roku życia, na wniosek wniesiony przez przedstawiciela ustawowego dziecka,  

b)   o stopniu niepełnosprawności, osobie, która ukończyła 16 rok życia, na wniosek wniesiony przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego,  

c)   o wskazaniach do ulg i   uprawnień osobie, która ukończyła 16 rok życia i   posiada jedno z   następujących orzeczeń:  

-   ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:  

całkowitej niezdolności do pracy i   niezdolności do samodzielnej egzystencji,  

całkowitej niezdolności do pracy,  

częściowej niezdolności do pracy,  

-   ważne orzeczenie organu rentowego (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i   Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej), wydane przed dniem 1   stycznia 1998r. o   zaliczeniu do jednej z   grup inwalidów,  

-   ważne, wydane przed dniem 1   stycznia 1998r. orzeczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o   niezdolności do pracy w   gospodarstwie rolnym.  

2.   Przy orzekaniu o   niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, bierze się pod uwagę:  

a)   zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności,  

b)   ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - Przewodniczącego Składu Orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczeniai rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i   chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby, a   także ograniczenia w   funkcjonowaniu występujące w   życiu codziennym w   porównaniu do dzieci z   pełną sprawnością psychiczną i   fizyczną właściwą dla wieku dziecka,  

c)   możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie w   przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze lub inne działania.  

3.   Przy orzekaniu o   stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia, bierze się pod uwagę:  

a)   zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej  
i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności,  

b)   ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - Przewodniczącego Składu Orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczeniai rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i   chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby,  

c)   wiek, płeć, wykształcenie, zawód i   posiadane kwalifikacje,  

d)   możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia - poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe,  

e)   ograniczenia występujące w   samodzielnej egzystencji i   uczestnictwie w   życiu społecznym,  

f)   możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w   samodzielnej egzystencji oraz w   pełnieniu ról społecznych - poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzeniew przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.  

4.   Przy orzekaniu o   wskazaniach do ulg i   uprawnień bierze się pod uwagę:  

a)   orzeczenie o   inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadaną dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na określanie wskazań, o   których mowa w   art. 6b ust. 3   ustawy, oraz zakresu i   rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg i   uprawnień,  

b)   ocenę aktualnego stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - Członka Zespołu,  

c)   zakres i   rodzaj ograniczeń spowodowany naruszoną sprawnością organizmu.  

5.   Naruszenie sprawności organizmu uważa się za:  

a)   trwałe - jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy,  

b)   okresowe - jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia.  

6.                 Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe.  

7.                 Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.  

8.                 Orzeczenie o   wskazaniach do ulg i   uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o   inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o   których mowa w   art. 5   i 62 ustawy.  

§   16.   1.   Przy ocenie zdolności do wykonywania zatrudnienia osoby zainteresowanej, która nie była dotychczas zatrudniona, bierze się pod uwagę, czy i   jakie zatrudnienie mogłaby podjąć przy uwzględnieniu jej wykształcenia, zawodu i   posiadanych kwalifikacji.  

2.                 Przy ocenie zdolności osoby zainteresowanej do zatrudnienia na stanowisku pracy,o którym mowa w   art. 2   pkt 8   ustawy, bierze się pod uwagę, czy osoba ta może być zatrudniona tylko w   tych warunkach.  

3.                 Przy ocenie zdolności do kontynuowania zatrudnienia osoby zainteresowanej, która utraciła zdolność  
do zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku, bierze się pod uwagę zachowane przez tę osobę, mimo naruszonej sprawności organizmu, możliwości do zatrudnienia po przekwalifikowaniu lub przeszkoleniu zawodowym.  

§   17.   3.   Przy ocenie konieczności korzystania przez osobę zainteresowaną:  

a)   z systemu środowiskowego wsparcia w   samodzielnej egzystencji - bierze się pod uwagę, czy występuje ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności stosownie do wieku, płci i   środowiska, które uniemożliwia osiągnięcie niezależności ekonomicznej lub fizycznej,  

b)   z ulg i   uprawnień - bierze się pod uwagę, czy naruszenie sprawności organizmu stanowi utrudnienie w   funkcjonowaniu osoby, które uzasadnia korzystanie z   odpowiedniego zakresu i   rodzaju ulg i   uprawnień przysługujących na podstawie odrębnych przepisów,  

c)   z uczestnictwa w   terapii zajęciowej, przez co rozumie się rehabilitację w   warsztacie terapii zajęciowej - bierze się pod uwagę, czy upośledzenie organizmu uniemożliwia podjęcie zatrudnienia, z   tym że w   przypadku osób upośledzonych umysłowoi psychicznie chorych przyjmuje się, że taki stan odpowiada orzeczeniu o   co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  

d)   z prawa do zamieszkiwania w   oddzielnym pokoju - bierze się pod uwagę rodzaj niepełnosprawności, w   szczególności, czy osoba porusza się na wózku inwalidzkim, jest leżąca, ma znaczne ograniczenia w   przyjmowaniu pokarmów i   innych czynnościach fizjologicznych.  

4.   Przy ocenie obniżonej sprawności ruchowej, o   której mowa w   art. 6b ust. 3   pkt 9   ustawy, bierze się pod uwagę, czy niepełnosprawność powoduje ograniczenia w   samodzielnym poruszaniu się i   przemieszczaniu.  

Rozdział 4.
Tryb postępowania przy orzekaniu o   niepełnosprawności lup stopniu niepełnosprawności  

§   18.   1.   Wniosek o   wydanie:  

a)   orzeczenia o   niepełnosprawności,  

b)   orzeczenia o   stopniu niepełnosprawności,  

c)   orzeczenia o   wskazaniach do ulg i   uprawnień,  

d)   legitymacji osoby niepełnosprawnej  

składa osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy do Zespołu  

2.   Za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, wniosek może złożyć Ośrodek Pomocy Społecznej.  

5.   Ośrodki Pomocy Społecznej mogą uczestniczyć na prawach strony w   sprawach,w których orzekają zespoły.  

§   19.   1.   Wniosek o   wydanie orzeczenia o   niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lubo wskazaniach  
do ulg i   uprawnień składany do Zespołu zawiera w   szczególności:  

a)   imię i   nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego dziecka lub osoby zainteresowanej, datę i   miejsce urodzenia dziecka lub osoby zainteresowanej;  

b)   adres zamieszkania lub pobytu dziecka albo osoby zainteresowanej, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość;  

c)   określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia;  

d)   dane dotyczące sytuacji społecznej i   zawodowej dziecka lub osoby zainteresowanej,  
w przypadku wniosku o   orzeczenie o   niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;  

e)   oświadczenie osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dzieckao prawdziwości danych zawartych we wniosku.  

f)   do wniosku załącza się zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza pod którego opieka lekarską znajduje się dziecko lub osoba zainteresowana oraz inną dokumentacje medyczną, umożliwiającą ocenę niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.  

2.   Jeżeli przedłożona wraz z   wnioskiem dokumentacja, jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o   niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o   wskazaniach do ulgi uprawnień, Przewodniczący Zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o   konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z   pouczeniem, że nie uzupełnienie jej w   określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.  

3.   Wniosek złożony do Zespołu Przewodniczący kieruje do rozpatrzenia na posiedzeniu Składu Orzekającego. Wniosek rozpatruje co najmniej dwuosobowy Skład Orzekający.  

4.   O terminie rozpatrzenia wniosku, nie później niż 7   dni przed dniem jego rozpatrzenia, zawiadamia się:  

a)   osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego, w   przypadku orzekania o   stopniu niepełnosprawności lub orzekania o   wskazaniach do ulg i   uprawnień,  

b)   przedstawiciela ustawowego dziecka, w   przypadku orzekania o   niepełnosprawności.  

5.   Z posiedzenia w   sprawie wydania orzeczenia sporządza się protokół.  

6.   Niestawienie się w   wyznaczonym terminie na posiedzeniu o   wydanie orzeczenia powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.  

7.   W przypadku, gdy niestawienie się, zostało usprawiedliwione ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi w   terminie 14 dni od dnia posiedzenia, przewodniczący powiatowego zespołu wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy. O   powtórnym terminie posiedzenia Składu Orzekającego Przewodniczący Zespołu zawiadamia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

§   20.   1.   W celu wydania orzeczenia o   niepełnosprawności lub o   stopniu niepełnosprawności, lekarz - Przewodniczący Składu Orzekającego sporządza, na podstawie badania, ocenę stanu zdrowia dziecka lub osoby zainteresowanej, zwaną dalej "   oceną   ".  

2.   W celu wydania orzeczenia o   wskazaniach do ulg i   uprawnień, ocenę sporządza lekarz - Członek Zespołu,  
na podstawie badania.  

3.   W przypadku gdy lekarz - Przewodniczący Składu Orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną  
za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, może być ona wydana bez badania.  

§   21.   1.                 W przypadku niezgodności ocen w   Składzie Orzekającym, co do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, rozstrzyga ocena przewodniczącego składu orzekającego.  

2.                 Członek Składu Orzekającego, w   razie odmiennej oceny, co do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, zgłasza na piśmie zdanie odrębne wraz z   uzasadnieniem. Zgłoszenie zdania odrębnego odnotowuje się w   protokole.  

§   22.   1.                 Przewodniczący Składu Orzekającego ogłasza na posiedzeniu treść orzeczeniao niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, podpisanego przez wszystkich Członków Składu.  

2.                 Orzeczenie o   wskazaniach do ulg i   uprawnień podpisuje lekarz - Członek Zespołu wydający orzeczenie.  

§   23.   Powiatowy Zespół wydaje orzeczenie o   umorzeniu postępowania w   przypadku:  

-   zgonu osoby zainteresowanej lub dziecka,  

-   wycofania wniosku.  

§   24.   1.   Orzeczenie o   niepełnosprawności zawiera:  

a)   oznaczenie Zespołu, który wydał orzeczenie,  

b)   datę wydania orzeczenia,  

c)   datę złożenia wniosku,  

d)   podstawę prawną wydania orzeczenia,  

e)   imię i   nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu,  

f)   numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka,  

g)   ustalenie lub odmowę ustalenia niepełnosprawności,  

h)   symbol przyczyny niepełnosprawności,  

i)   datę lub okres powstania niepełnosprawności,  

j)   okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność,  

k)   wskazania, o   których mowa w   art. 6b ust. 3   ustawy, określone przez Skład Orzekający,  

l)   uzasadnienie,  

m)   pouczenie o   przysługującym odwołaniu,  

n)   podpis z   podaniem imienia i   nazwiska Przewodniczącego Składu Orzekającego oraz pozostałych Członków tego składu.  

2.                 Orzeczenie o   stopniu niepełnosprawności zawiera:  

a)   oznaczenie Zespołu, który wydał orzeczenie,  

b)   datę wydania orzeczenia,  

c)   datę złożenia wniosku,  

d)   podstawę prawną wydania orzeczenia,  

e)   imię i   nazwisko osoby zainteresowanej,  

f)   datę i   miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu,  

g)   numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,  

h)   ustalenie lub odmowę ustalenia stopnia niepełnosprawności,  

i)   symbol przyczyny niepełnosprawności,  

j)   okres, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności,  

k)   datę lub okres powstania niepełnosprawności,  

l)   datę lub okres powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności,  

m)   wskazania, o   których mowa w   art. 6b ust. 3   ustawy, określone przez Skład Orzekający,  

n)   uzasadnienie,  

o)   pouczenie o   przysługującym odwołaniu,  

p)   podpis z   podaniem imienia i   nazwiska Przewodniczącego Składu Orzekającego oraz pozostałych Członków tego składu.  

3.                 Orzeczenie o   wskazaniach do ulg i   uprawnień zawiera:  

a)   oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie,  

b)   datę wydania orzeczenia,  

c)   datę złożenia wniosku,  

d)   podstawę prawną wydania orzeczenia,  

e)   imię i   nazwisko osoby zainteresowanej,  

f)   datę i   miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu,  

g)   numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,  

h)   stopień niepełnosprawności,  

i)   symbol przyczyny niepełnosprawności,  

j)   datę lub okres powstania niepełnosprawności,  

k)   okres, na jaki wydano orzeczenie,  

l)   wskazania, o   których mowa w   art. 6b ust. 3   ustawy, określone przez Skład Orzekający,  

m)   uzasadnienie,  

n)   pouczenie o   nieprzysługującym odwołaniu,  

o)   podpis z   podaniem imienia i   nazwiska lekarza - Członka Zespołu Orzekającego.  

4.                 Uzasadnienie orzeczenia o   ustaleniu lub odmowie ustalenia niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności lub o   wskazaniach do ulg i   uprawnień powinno zawierać w   szczególności wskazanie faktów, które uznano za istotne w   sprawie i   udowodnione, dokumentów potwierdzających ustalenie lub odmowę ustalenia niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności lub wskazań do ulg i   uprawnień.  

5.                 Orzeczenie o   niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o   wskazaniach do ulg  
i uprawnień doręcza się na piśmie osobom, o   których mowa w   § 14 ust. 1, nie później niżw terminie 14 dni od dnia posiedzenia w   sprawie wydania orzeczenia.  

§   25.   1.                 Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o   niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z   wnioskiem, o   którym mowaw § 15 ust. 1, o   wydanie orzeczenia o   ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia.  

2.                 W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie  
o niepełnosprawności lub o   stopniu niepełnosprawności może wystąpić z   wnioskiem,o którym mowa w   § 15 ust. 1, o   wydanie orzeczenia o   ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.  

3.                 W przypadku, gdy załączona dokumentacja medyczna oraz badanie osoby, przez lekarza - Przewodniczącego Składu Orzekającego, nie wskazują na zmianę stanu zdrowia tej osoby, Skład Orzekający wydaje orzeczenie o   odmowie wydania orzeczenia o   niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,  

§   26.   1.   Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w   terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o   niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie od tego orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o   Niepełnosprawności, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie.  

2.                 Zespół, który wydał orzeczenie, zobowiązany jest przesłać odwołanie wrazz aktami sprawy  
do Wojewódzkiego Zespołu, w   terminie 7   dni od dnia otrzymania odwołania.  

3.                 Jeżeli Zespół uzna, że odwołanie zasługuje w   całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie  
w którym zmienia zaskarżone orzeczenie.  

Rozdział 5.
Przepisy końcowe  

§   27.   Wszyscy pracownicy zatrudnieni w   Zespole oraz wykonujący pracę na rzecz Zespołu zobowiązani  
sądo przestrzegania przepisów ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997roku o   ochronie danych osobowych.  
(tekst jednolity Dz. U. z   2002r Nr 101, poz. 926 z   póź. zm.).  

§   28.   Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   29.   Regulamin wchodzi w   życie z   dniem podpisania porozumienia pomiędzy Powiatami  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »