| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.4.2012 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 marca 2012r.

w przedmiocie powierzenia do realizacji Gminie Pawłowice prowadzenia zadania p.n: Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zjednoczenia na odcinku od ul. Pszczyńskiej do DK81 w Pawłowicach

 

zawarte pomiędzy:  
Powiatem Pszczyńskim   , zwanym w   dalszej treści porozumienia „Powiatem”, reprezentowanym przez   Zarząd Powiatu Pszczyńskiego   z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul.   3   Maja 10, w   osobach:  
1.   Pawła Sadzy                                               Starosty Powiatu Pszczyńskiego  
2.   Witolda Wiktorczyka                                 Członka Zarządu Powiatu Pszczyńskiego  
działającym w   oparciu o   uchwałę Nr XV/126/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 29 lutego 2012r. w   sprawie powierzenia Gminie Pawłowice zadań z   zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego  
a  
Gminą Pawłowice   , zwaną w   dalszej treści porozumienia „Gminą”, z   siedzibą 43-250 Pawłowice,  
ul. Zjednoczenia 60, którą reprezentuje:  
Damian Galusek                                               Wójt Gminy Pawłowice  
działającą w   oparciu o   uchwałę nr XIV/175/2012 Rady Gminy Pawłowice z   dnia 24 stycznia 2012r.  
łącznie zwanymi w   dalszej treści „stronami”  
 

§ 1.  

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie do realizacji Gminie Pawłowice prowadzenia zadania p.n:   Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zjednoczenia na odcinku od ul. Pszczyńskiej do DK81 w   Pawłowicach   .  

§ 2.  

1.   Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).  

2.   Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania o   udzielenie zamówienia publicznego w   celu określenia ostatecznego kosztu zadania. O   wynikach postępowania Gmina poinformuje Powiat.  

3.   Jeżeli w   wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczny koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia przekroczy kwotę o   której mowa w   ust. 1   strony uzgodnią dalszy tryb postępowania.  

4.   Powiat udzieli Gminie dotacji celowej na wykonanie zadania w   wysokości określonej po ustaleniu ostatecznego kosztu zadania, jednak nie większej niż 250.000,00 zł, chyba   że   zgodnie z   zapisami ust. 3   strony ustalą inaczej.  

5.   Środki finansowe Powiat przekaże na rachunek bankowy Gminy nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 na pisemny wniosek Wójta Gminy Pawłowice w   terminie do 14 dni od daty jego złożenia.  

§ 3.  

1.   Ostateczne rozliczenie dotacji celowej Gmina przedłoży do Powiatu w   ciągu miesiąca od dnia zakończenia zadania, jednak nie później niż do 30 listopada 2012r.  

2.   Poprzez ostateczne rozliczenie rozumie się przedłożenie: kopii faktur dokumentujących poniesione wydatki, opatrzonych adnotacją „opłacono z   dotacji Powiatu Pszczyńskiego w   zakresie kwoty ...… przeznaczonej na finansowanie zadania ….”, „zapłacono przelewem dnia ….”, kopii dowodów zapłat faktur oraz protokołów odbioru robót.  

3.   Niewykorzystane środki z   realizacji zadania zostaną zwrócone na rachunek Powiatu w   terminie 15 dni od złożenia ostatecznego rozliczenia.  

§ 4.  

W sprawach rozliczenia i   wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.) w   szczególności art. 250 cytowanej ustawy.  

§ 5.  

1.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.  

2.   Niniejsze porozumienie spisano w   5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2   dla każdej ze stron oraz 1   dla celów publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                                                          
 

POWIAT                                                                                                                   GMINA  

 

 

STAROSTA  


Paweł   Sadza


CZŁONEK ZARZĄDU  


Witold   Wiktorczyk

WÓJT  


mgr inż.   Damian   Galusek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »