| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.4.2012 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 marca 2012r.

w przedmiocie powierzenia do realizacji Gminie Pawłowice prowadzenia zadania p.n: Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zjednoczenia na odcinku od ul. Pszczyńskiej do DK81 w Pawłowicach

 

zawarte pomiędzy:  
Powiatem Pszczyńskim   , zwanym w   dalszej treści porozumienia „Powiatem”, reprezentowanym przez   Zarząd Powiatu Pszczyńskiego   z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul.   3   Maja 10, w   osobach:  
1.   Pawła Sadzy                                               Starosty Powiatu Pszczyńskiego  
2.   Witolda Wiktorczyka                                 Członka Zarządu Powiatu Pszczyńskiego  
działającym w   oparciu o   uchwałę Nr XV/126/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 29 lutego 2012r. w   sprawie powierzenia Gminie Pawłowice zadań z   zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego  
a  
Gminą Pawłowice   , zwaną w   dalszej treści porozumienia „Gminą”, z   siedzibą 43-250 Pawłowice,  
ul. Zjednoczenia 60, którą reprezentuje:  
Damian Galusek                                               Wójt Gminy Pawłowice  
działającą w   oparciu o   uchwałę nr XIV/175/2012 Rady Gminy Pawłowice z   dnia 24 stycznia 2012r.  
łącznie zwanymi w   dalszej treści „stronami”  
 

§ 1.  

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie do realizacji Gminie Pawłowice prowadzenia zadania p.n:   Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zjednoczenia na odcinku od ul. Pszczyńskiej do DK81 w   Pawłowicach   .  

§ 2.  

1.   Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).  

2.   Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania o   udzielenie zamówienia publicznego w   celu określenia ostatecznego kosztu zadania. O   wynikach postępowania Gmina poinformuje Powiat.  

3.   Jeżeli w   wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczny koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia przekroczy kwotę o   której mowa w   ust. 1   strony uzgodnią dalszy tryb postępowania.  

4.   Powiat udzieli Gminie dotacji celowej na wykonanie zadania w   wysokości określonej po ustaleniu ostatecznego kosztu zadania, jednak nie większej niż 250.000,00 zł, chyba   że   zgodnie z   zapisami ust. 3   strony ustalą inaczej.  

5.   Środki finansowe Powiat przekaże na rachunek bankowy Gminy nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 na pisemny wniosek Wójta Gminy Pawłowice w   terminie do 14 dni od daty jego złożenia.  

§ 3.  

1.   Ostateczne rozliczenie dotacji celowej Gmina przedłoży do Powiatu w   ciągu miesiąca od dnia zakończenia zadania, jednak nie później niż do 30 listopada 2012r.  

2.   Poprzez ostateczne rozliczenie rozumie się przedłożenie: kopii faktur dokumentujących poniesione wydatki, opatrzonych adnotacją „opłacono z   dotacji Powiatu Pszczyńskiego w   zakresie kwoty ...… przeznaczonej na finansowanie zadania ….”, „zapłacono przelewem dnia ….”, kopii dowodów zapłat faktur oraz protokołów odbioru robót.  

3.   Niewykorzystane środki z   realizacji zadania zostaną zwrócone na rachunek Powiatu w   terminie 15 dni od złożenia ostatecznego rozliczenia.  

§ 4.  

W sprawach rozliczenia i   wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.) w   szczególności art. 250 cytowanej ustawy.  

§ 5.  

1.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.  

2.   Niniejsze porozumienie spisano w   5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2   dla każdej ze stron oraz 1   dla celów publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                                                          
 

POWIAT                                                                                                                   GMINA  

 

 

STAROSTA  


Paweł   Sadza


CZŁONEK ZARZĄDU  


Witold   Wiktorczyk

WÓJT  


mgr inż.   Damian   Galusek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ABC-ksiegowe

ABC-ksiegowe.pl - najnowsze informacje dotyczące obszaru księgowości, rachunkowości i prawa oraz praktyczne wskazówki, ułatwiające samodzielne prowadzenie księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »