| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.5.2012 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 marca 2012r.

w przedmiocie powierzenia Gminie Pawłowice prowadzenia letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy dróg

 

zawarte pomiędzy:  
Powiatem Pszczyńskim   reprezentowanym przez   Zarząd Powiatu Pszczyńskiego   z siedzibą  43-200 Pszczyna, ul. 3   Maja 10, w   osobach:  
1. Pawła Sadzy                                             - Starosty Powiatu Pszczyńskiego  
2. Witolda Wiktorczyka                               - Członka Zarządu Powiatu Pszczyńskiego  
działającym w   oparciu o   uchwałę Nr XV/127/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 29 lutego 2012 r.  
w sprawie zawarcia porozumienia z   gminą Pawłowice w   zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych  
zwanym w   dalszej treści „Powiatem”  
a  
Gminą Pawłowice   reprezentowaną przez   Wójta Gminy Pawłowice   z siedzibą   43-250 Pawłowice,  
ul. Zjednoczenia 60 w   osobie:  
Damiana Galusek                                             – Wójta Gminy Pawłowice  
działający w   oparciu o   uchwałę Nr XIV/172/2012  Rady Gminy Pawłowice z   dnia 24 stycznia 2012r.  zwanym w   dalszej treści „Gminą”,  
łącznie zwanymi w   dalszej treści „stronami”  
 

§ 1.  

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Pawłowice prowadzenia letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice w   zakresie koszenia poboczy dróg.  

§ 2.  

1.   Termin realizacji zadania ustala się na okres od   01.05.2012r. do 15.11.2012r   .  

2.   Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi   115   000 zł   (sto piętnaście tysięcy złotych).  

§ 3.  

1.   Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania wymienionego w   § 1   z zachowaniem Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2.   Jeżeli w   wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczny koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia przekroczy kwotę o   której mowa w   § 4   pkt. 1   uzgodniony zostanie z   Powiatem tryb dalszego postępowania.  

3.   Jeżeli w   wyniku przeprowadzonego postępowania o   udzielenie zamówienia publicznego kwota wymieniona w   § 2   ust.2 ulegnie zmniejszeniu to udział finansowy stron w   tak określonej wartości również ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.  

§ 4.  

1.   Na poczet realizacji niniejszego porozumienia Powiat zobowiązuje się przekazać dotację Gminie w   kwocie   115 000,00     /słownie: sto piętnaście  tysięcy  złotych/   w dwóch ratach w   następujących terminach:  

1)   I  rata w   kwocie   75.000,00 zł   płatna do 08.06.2012 r.,  

2)   II rata w   kwocie   40.000,00 zł   płatna do 07.09.2012 r.  

2.   Dotacja zostanie przekazana na rachunek:  

49 8447 0005 0000 0013 2000 0001  

§ 5.  

1.   Gmina zobowiązuje się przedstawić Powiatowi rozliczenie z   wykorzystanych środków w   terminie   do 14.12.2012r.  

2.   Gmina zwróci Powiatowi środki finansowe, które nie zostaną wykorzystane w   ramach wykonania zadania wymienionego w   § 1   niniejszego porozumienia w   terminie do 15 dni od dnia złożenia rozliczenia, o   którym mowa w   pkt.1.  

§ 6.  

Podstawę do przekazania środków stanowi niniejsze porozumienie.  

§ 7.  

W sprawach rozliczenia i   wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.) w   szczególności art. 250.  

§ 8.  

1.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Niniejsze porozumienie spisano w   5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2   dla każdej ze stron oraz 1   dla celów publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, każdy na prawach oryginału.  

POWIAT                                                                                                                   GMINA  

 

 

STAROSTA  


Paweł   Sadza


CZŁONEK ZARZĄDU  


Witold   Wiktorczyk

WÓJT  


mgr inż.   Damian   Galusek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »