| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/152/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592; Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113), w związku z art. 194 ust. 2, art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) Rada Powiatu Cieszyńśkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 2. 1. Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości: 1) przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. 2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym - w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 3) środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki - w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. 2. Za ponoszenie opłaty, o której mowa w ust. 1, rodzice odpowiadają solidarnie. 3. W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub części opłaty, opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 za okres pobytu w pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletności przez osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, opłatę lub jej część ponosi także ta osoba, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dochodu tej osoby, o którym mowa w art. 80 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 5. Osoby dysponujące dochodem dziecka oraz osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, odpowiadają za ponoszenie opłaty solidarnie z rodzicami. 6. Opłatę, o której mowa w ust. 1, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz rodzice, którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona. 7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu.

§ 3. Przy umorzeniu w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczeniu terminu płatnosci, rozłożeniu na raty lub odstąpieniu od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w składzie rodziny zawsze uwzględnia sie dziecko przebywające w pieczy zastępczej, a także dzieci przebywające w domu pomocy spolecznej, pieczy zastępczej jeżeli zobowiązani ponoszą odpłatność za ich pobyt.

§ 4. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na czas określony w decyzji, nie dłużej jednak niż okres 12 miesięcy. 2. Odstąpienie może nastąpić gdy dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty 715, 50 zł w przypadku osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe lub kwoty 526,50 zł na osobę w przypadku osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. 3. Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 2 można całkowicie odstąpić od ustalenia opłaty ze względu na: 1) długotrwałą chorobę udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim, 2) posiadanie przez zobowiązanego do ponoszenia odpłatności orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, 3) pobyt zobowiązanego w placówkach pomocy społecznej, 4) pobyt zobowiązanego w areszcie śledczym lub zakładzie karnym w sytuacji gdy nie posiada dochodu, 5) ubezwłasnowolnienie zobowiązanego, 6) korzystanie ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, 7) regulowanie przez zobowiązanego zasądzonych postanowieniem sądowym alimentów na rzecz dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej za wyłączeniem osób, których dochód po odjęciu uiszczanych alimentów przekracza 150% kryterium dochodowego obliczonego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

§ 5. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej wraz z odsetkami może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w następujących sytuacjach: 1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska sie kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona, 2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownym umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, 3) osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiagnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymania pomocy o której mowa w art. 142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 6. 1. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na wniosek osób zobowiązanych, jeżeli występują przynajmniej dwie z poniższych przesłanek: 1) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności wynosi nie więcej niż 150% kwoty kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej, 2) osoby zobowiązane realizują ustalenia kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 3) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką, 4) osoby zobowiązane ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub przebywających w pieczy zastępczej, 5) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych. 2. W przypadku gdy kryterium osoby zobowiązanej przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, określonego przepisami ustawy o pomocy spolecznej stosuje się kryteria ponoszenia opłaty wskazane w poniższej tabeli: a) w przypadku pobytu dziecka w pieczy rodzinnej: b) w przypadku pobytu dziecka w pieczy instytucjonalnej: 3. Umorzenie części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej jeżeli został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 4. Przy ustaleniu wysokości części należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych oraz ich zasoby możliwości i uprawnienia.

a) w przypadku pobytu dziecka w pieczy rodzinnej:

L.p.

% kryterium dochodowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej (477,00 zł) lub osoby w rodzinie (351,00 zł)

Kwota opłaty za pobyt dziecka w pieczy rodzinnej w % w zalezności od wysokości przysługuącego rodzinie świadczenia

1

do 150,99%

O%

2

151%-200,99%

10%

3

201%-250,99%

20%

4

251%-300,99%

30%

5

301%-350,99%

40%

6

351%-400,99%

50%

7

401%-450,99%

60%

8

451%-500,99%

70%

9

powyżej 501%

100% wysokości świadczenia

b) w przypadku pobytu dziecka w pieczy instytucjonalnej:

L.p.

% kryterium dochodowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej (477,00zł) lub osoby w rodzinie (351,00 zł)

Kwota opłaty za pobyt dziecka w pieczy instytucjonalnej w % w zalezności od wysokości kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowaczej

1

od 100,99%

0

2

101-150,99%

1%

3

151-200,99%

2%

4

201-250,99%

3%

5

251-300,99%

4%

6

301-350,99%

5%

7

351-400,99%

10%

8

401-450,99%

15%

9

451-500,99%

20%

10

501-550,99%

25%

11

551-600,99%

30%

12

601-650,99%

35%

13

651-700,99%

40%

14

701-750,99%

45%

15

751-800,99%

50%

16

801-850,99%

55%

17

851-900,99%

60%

18

powyżej 901%

65-100%

3) Umorzenie części nalezności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastepczej jeżeli został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytudziecka w pieczy zastepczej.

4) Przy ustaleniu wysokości części należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych oraz ich zasoby możliwości i uprawnienia.

§ 7. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty w pieczy zastępczej może nastapić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 1) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego, 2) osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 3) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej, 4) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 8. W przypadku nieobecności dziecka w pieczy zastępczej z uzasadnionych powodów, ustalona opłata może ulec zmianie na wniosek osób zobowiązanych do opłaty, proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

§ 9. Osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej są z niej zwolnieni za okres nieobecności dziecka w pieczy zastępczej, w przypadku wydania przez sąd rodzinny zgody na urlopowanie dziecka. Zwolnienie następuje w przypadku, gdy urlopowanie trwa dłużej niż siedem dni w miesiącu, a dziecko przebywa pod opieką rodziców bądź opiekuna prawnego. Warunkiem jest udokumentowanie urlopowania dziecka w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozpoczęcia okresu urlopowania.

§ 10. Od czynności postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o opłacie osób zobowiązanych za pobyt dziecka w pieczy zastepczej odstępuje się w przypadku, gdy: 1. nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności ani dane szczegółowe ( PESEL, nr dowodu osobistego, data urodzenia, adres ostatniego miejsca zamieszkania) niezbędne do wystąpienia do Centralnego Biura Adresowego, 2. znane są dane szczegółowe (PESEL, nr dowodu osobistego, data urodzenia, adres ostatniego miejsca zamieszkania) osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, a nie figuruje ona w rejestrze Centralnego Biura Adresowego, 3. rodzic dziecka jest nieletni, odstępuje się do czasu uzyskania przez rodzica biologicznego pełnoletności.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego.

§ 12. Tracą moc Uchwały: 1) Nr XXXV/361/05 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28.11.2005 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej. 2) Nr XLII/374/10 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31.05.2010 r. w sprawie przyjęcia warunków całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców biologicznych, osób pełnoletnich lub ich rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego


Wojciech Brachaczek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »