| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 114/XI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia 2 marca 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 194 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z póżn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe warunki umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, do której ponoszenia zobowiązane są osoby wymienione w art. 193 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 2.

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);

2) dziecko – dziecko lub osoba pełnoletnia przebywające w pieczy zastępczej;

3) piecza zastępcza – rodzinna lub instytucjonalna piecza zastępcza w rozumieniu ustawy;

4) dochód – dochody, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku;

5) dochód dziecka – otrzymywane alimenty, renta rodzinna oraz uposażenie rodzinne;

6) opłata – opłata za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej w wysokości określonej na zasadach art. 193 ustawy;

7) osoby zobowiązane – osoby, o których mowa w art. 193 ust. 1-5 ustawy.

§ 3.

1. Odstąpienie od ustalenia opłaty może dotyczyć osób zobowiązanych, jeżeli:

1) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 500,00 zł netto,

2) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 800,00 zł netto.

2. Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 1, można odstąpić od ustalenia opłaty w stosunku do osób zobowiązanych, u których w rodzinie występuje jedna z następujących okoliczności:

1) długotrwała choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim;

2) orzeczona niepełnosprawność;

3) pobyt w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej;

4) pobyt w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;

5) samotne wychowywanie dziecka przez osobę zobowiązaną;

6) ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe osoby zobowiązanej;

7) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

8) osoba zobowiązana posiada gospodarstwo rolne, którego nie prowadzi z uwagi na stan zdrowia lub inne udokumentowane przyczyny niezależne od tej osoby;

9) osoba zobowiązana płaci alimenty na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej;

10) osoba zobowiązana jest niepełnoletnia i pozostaje na utrzymaniu innych osób;

11) osoba zobowiązana aktywnie współpracuje z przedstawicielami rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub przedstawicielami właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podejmuje działania mające na celu powrót dziecka do domu rodzinnego, co zostało potwierdzone stosowną wymaganą opinią w/w przedstawicieli.

§ 4.

1. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu.

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3. Decyzję o odstąpieniu od ustalenia opłaty wydaje się na okres nie dłuższy niż 1 rok.

§ 5.

Ustalone opłaty mogą być umarzane w całości lub w części łącznie z odsetkami, rozkładane na raty oraz może być odraczany termin ich płatności, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych § 3 uchwały lub realizacji jednej z niżej wymienionych przesłanek:

1) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;

2) dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców lub żadnego majątku;

3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika lub jego rodziny;

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów jej dochodzenia i egzekucji;

5) postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne;

6) należność jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu;

7) pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby doprowadzić do ponownej utraty tej możliwości i ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej;

8) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie;

9) umorzenie należności, odroczenie terminu jej płatności lub rozłożenie na raty jest uzasadnione ważnym interesem osoby zobowiązanej lub jej rodziny.

§ 6.

1. Zastosowanie ulg, o których mowa w § 5 może nastąpić w wyniku postępowania wszczętego z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej.

2. Zastosowanie ulg następuje w przypadkach, gdy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdza występowanie przesłanek wymienionych w § 5 uchwały i następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3. Zastosowanie ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, w przypadku osób zobowiązanych do ponoszenia opłat solidarnie, może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.

4. W przypadku rozłożenia należności z tytułu opłat na raty, okres spłaty może maksymalnie wynosić 2 lata.

§ 7.

1. W przypadku zastosowania ulgi w opłacaniu należności, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia złożenia wniosku o jej udzielenie przez osobę zobowiązaną.

2. Jeżeli osoba zobowiązana nie dokona zapłaty należności, której termin płatności został odroczony lub nie zapłaci jakiejkolwiek z rat, na które opłata została rozłożona, należność staje się natychmiast wymagalna w pełnej wysokości wraz z odsetkami naliczonymi od pierwotnego terminu płatności.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku.

§ 9.

Tracą moc:

1. Uchwała Nr 160/XVI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad zwalniania z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kłobuckiego,

2. Uchwała Nr 161/XVI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad zwalniania z odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

§ 10.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Pilśniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »