| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/333/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Sobieskiego 1

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i, art. 92 ust. 1, pkt 1   i ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art.   5 ust.   5a i   art. 5c pkt 1   w związku z   art. 59 ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.), po przedłożeniu do zaopiniowania związkom zawodowym, zgodnie z   art.19 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 23 maja 1991 r. o   związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z   2001 r. nr 79, poz 854 z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Technikum Uzupełniające nr 3   z siedzibą w   Bytomiu przy pl. Sobieskiego 1.  

§   2.   Uczniowie zlikwidowanego technikum, o   którym mowa w   § 1   z   dniem 1   września 2012 r. stają się uczniami Technikum Uzupełniającego nr 7   dla Dorosłych w   Centrum Kształcenia Ustawicznego  
im.   Wojciecha Korfantego, z   siedzibą w   Bytomiu.  

§   3.   Dokumentację zlikwidowanego technikum przekazuje się do Technikum Uzupełniającego   nr   7 dla Dorosłych w   Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego, z   siedzibą w   Bytomiu.  

§   4.   Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanego technikum, o   którym mowa w   §   1 przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  


Grzegorz   Nowak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/333/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 lutego 2012 r.

Śląski Kurator Oświaty, pismem z   dnia 19 stycznia 2012 r. nr DK-BY.545.2.2012.JM, wydał pozytywną opinię w   sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniajacego nr 3   z siedzibą w   Bytomiu przy pl. Sobieskiego 1,   wyrażonego uchwałą nr XXII/310/12 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 4   stycznia 2012   r. Technikum Uzupełniające nr 3   kształci na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej w   zawodach: technik mechanik i   technik pojazdów samochodowych. W   roku szkolnym 2011/2012 kształcenie prowadzone jest w   zawodach:  

1)   technik mechanik, na poziomie klasy I, II, III - łącznie 2   oddziały i   41 uczniów;  

2)   technik pojazdów samochodowych, na poziomie klasy II i   III – łącznie 1   oddział i   22 uczniów.  

Nowelizacja ustawy o   systemie oświaty z   dnia 19 sierpnia 2011 r. powoduje, że nie będzie prowadziło się naboru do klas pierwszych technikum uzupełniającego na rok szkolny 2012/2013, co   skutkuje wygaszaniem tego typu szkół i   ich likwidacją z   mocy prawa. Z   uwagi na przeprowadzaną reorganizację sieci szkół na terenie miasta oraz wstrzymanie naboru do technikum uzupełniającego dla młodzieży, liceum profilowanego i   liceum uzupełniającego, zasadne jest przeniesienie kierunków kształcenia i   uczniów z   Technikum Uzupełniającego nr 3   do Technikum Uzupełniającego nr 7   dla Dorosłych w   Centrum Kształcenia Ustawicznego, które jest przygotowane od prowadzenia kształcenia w   wyżej wymienionych zawodach. Takie rozwiązanie pozwoli również na skupienie w   jednej placówce kształcenia osób dorosłych, co może okazać się szczególnie korzystne w   związku z   planowaną reformą szkolnictwa zawodowego i   możliwością zdobywania kolejnych kwalifikacji zawodowych w   ramach kursów zawodowych. Skupienie oferty kształcenia dla osób dorosłych w   jednym ośrodku pozwoli skuteczniej i   efektywniej planować kursy zawodowe i   skuteczniej promować ofertę edukacyjną dla dorosłych.  

Pracownikom Technikum Uzupełniajacego nr 3, w   miarę możliwości organizacyjnych, zostanie zaproponowane zatrudnienie w   Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych lub w   innych placówkach oświatowych na terenie miasta.  

Projekt uchwały przedłożono nauczycielskim organizacjom związkowym celem zaopiniowania oraz organizacjom pozarządowym do konsultacji społecznych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ASiW

Obsługa prawna i wsparcie przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »