| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/334/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Sobieskiego 1

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i, art. 92 ust. 1, pkt 1   i ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art.   5 ust.   5a i   art. 5c pkt 1   w związku z   art. 59 ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.), po przedłożeniu do zaopiniowania związkom zawodowym, zgodnie z   art. 19 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 23 maja 1991 r. o   związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z   2001 r. nr 79, poz. 854 z   późn zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Szkołę Policealną nr 3   z siedzibą w   Bytomiu przy pl.   Sobieskiego 1.  

§   2.   Uczniowie zlikwidowanej szkoły, o   której mowa w   § 1   z dniem 1   września 2012 r. stają się uczniami Szkoły Policealnej nr 7   dla Dorosłych w   Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego z   siedzibą w   Bytomiu.  

§   3.   Dokumentację zlikwidowanej szkoły, o   której mowa w   § 1   przekazuje się Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3   z siedzibą w   Bytomiu przy pl. Sobieskiego 1.  

§   4.   Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły, o   której mowa w   § 1   przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  


Grzegorz   Nowak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/334/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 lutego 2012 r.

Śląski Kurator Oświaty, pismem z   dnia 19 stycznia 2012 r. nr DK - BY.545.3.2012.JM, wydał pozytywną opinię w   sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 3   z siedzibą w   Bytomiu przy pl.   Sobieskiego 1, wyrażonego uchwałą nr XXII/311/12 Rady Miejskiej w   Bytomiu w   dniu 4   stycznia 2012   r.  

Szkoła Policealna nr 3   kształcąca na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie, posiada ofertę edukacyjną, która pozwala na kształcenie w   następujących zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik bhp, technik spedytor, technik transportu drogowego, technik transportu kolejowego, technik ochrony fizycznej i   mienia, technik eksploatacji portów i   terminali, technik logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik lotniczy oraz technik pożarnictwa. W   roku szkolnym 2011/2012 kształcenie prowadzone jest w   zawodach:  

1)   mechanik pojazdów samochodowych, na poziomie klasy I   – 0,5 oddziału i   26 uczniów;  

2)   technik pojazdów samochodowych, na poziomie klasy I   i II – łącznie 1,5 oddziału i   45 uczniów;  

3)   technik bhp, na poziomie klasy II – 0,5 oddziału i   9 uczniów;  

4)   technik spedytor, na poziomie klasy II – 0,5 oddziału i   17 uczniów;  

5)   technik transportu drogowego, na poziomie klasy I   i 41 uczniów.  

Z uwagi na reorganizację sieci szkół na terenie miasta oraz wstrzymanie naboru do   technikum uzupełniającego dla młodzieży, liceum profilowanego, liceum uzupełniającego, technikum i   szkoły zawodowej dla dorosłych w   Centrum Kształcenia Ustawicznego, zasadne jest przeniesienie kierunków kształcenia zawodowego i   uczniów ze Szkoły Policealnej nr 3   do Szkoły Policealnej nr 7   dla Dorosłych w   Centrum Kształcenia Ustawicznego, które jest przygotowane do prowadzenia kształcenia w   wyżej wymienionych zawodach. W   związku z   powyższym zasadne jest podjęcie uchwały o   likwidacji szkoły.  

Pracownikom Szkoły Policealnej nr   3, w   miarę możliwości organizacyjnych, zostanie zaproponowane zatrudnienie w   Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych lub w   innych jednostkach oświatowych na terenie miasta.  

Projekt uchwały przedłożono nauczycielskim organizacjom związkowym celem zaopiniowania oraz organizacjom pozarządowym do konsultacji społecznych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »