| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/351/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 39 z siedzibą w Bytomiu przy Placu Słonecznym 1a

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i, art. 92 ust. 1   pkt 1   i ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art.   5 ust.   5a i   art. 5c pkt 1   w związku z   art. 59 ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z   2004 r. nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.), po przedłożeniu do zaopiniowania związkom zawodowym, zgodnie z   art. 19 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 23 maja 1991 r. o   związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z   2001 r. nr 79 poz. 854 z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Szkołę Podstawową Specjalną nr 39 z   siedzibą w   Bytomiu przy Placu Słonecznym 1a.  

§   2.   Uczniowie zlikwidowanej szkoły podstawowej, o   której mowa w   §   1 z   dniem 1   września 2012   r. stają się uczniami Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 wchodzącej w   skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 3   z siedzibą w   Bytomiu przy ul. Konstytucji 20-22.  

§   3.   Dokumentację zlikwidowanej szkoły podstawowej, o   której mowa w   §   1 przekazuje się do   Zespołu Szkół Specjalnych nr 3   z siedzibą w   Bytomiu przy ul. Konstytucji 20-22.  

§   4.   Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły podstawowej, o   której mowa w   §   1 przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  


Grzegorz   Nowak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/351/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 lutego 2012 r.

Śląski Kurator Oświaty, pismem z   dnia 3   lutego 2012   r. nr DK-BY.542.1.2012.BW, wydał pozytywną opinię w   sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 39 z   siedzibą w   Bytomiu przy Placu Słonecznym 1a, wyrażonego uchwałą nr XXII/302/12 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 4   stycznia 2012 r.  

Aktualnie sieć bytomskich szkół specjalnych na poziomie szkoły podstawowej przedstawia się następująco:  

1)   Szkoła Podstawowa Specjalna nr   1 dla uczniów z   upośledzeniem umysłowym w   stopniu umiarkowanym i   znacznym w   Zespole Szkół Specjalnych nr 3   z siedzibą w   Bytomiu przy ul.   Konstytucji 20-22;  

2)   Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w   Zespole Szkół Specjalnych nr 3   z siedzibą w   Bytomiu przy ul.   Konstytucji 20-22;  

3)   Szkoła Podstawowa Specjalna nr 39 w   Zespole Szkół Specjalnych nr 5   z siedzibą w   Bytomiu przy Placu Słonecznym 1a;  

4)   Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w   Zespole Szkół Specjalnych nr 6   z siedzibą w   Bytomiu przy ul. Orląt Lwowskich 12b.  

Od paru lat w   Bytomiu daje się zauważyć mniejsze zainteresowanie szkolnictwem specjalnym na rzecz klas integracyjnych funkcjonujących w   szkolnictwie ogólnodostępnym. Ponadto coraz częściej rodzice zgłaszają swoje dzieci ze zdiagnozowanym upośledzeniem umysłowym w   stopniu lekkim do kształcenia specjalnego w   szkołach masowych, co skutkuje coraz słabszym wykorzystaniem miejsc w   szkołach specjalnych. W   związku z   powyższym systematycznie maleje liczba uczniów w   oddziałach i   liczba oddziałów w   szkołach specjalnych.  

W roku szkolnym 2011/2012 do szkół specjalnych na poziomie szkoły podstawowej uczęszcza ogółem 184 uczniów, w   tym:  

-   do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1   uczęszcza 27 uczniów w   4 oddziałach,  

-   do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 uczęszcza 39 uczniów w   4 oddziałach,  

-   do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 39 uczęszcza 40 uczniów w   5 oddziałach,  

-   do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 uczęszcza 78 uczniów w   7 oddziałach.  

Przeniesienie uczniów ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 39 do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 wchodzącej w   skład Zespołu Szkół Specjalnych nr   3 spowoduje zmniejszenie kosztów jakie ponosi Gmina na utrzymanie infrastruktury szkół specjalnych. Ponadto będzie możliwe racjonalne i   optymalne wykorzystanie miejsc dla uczniów w   Zespole Szkół Specjalnych nr 3.  

Likwidacja Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 39 nie spowoduje utraty miejsc dla uczniów o   specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie będą mogli kontynuować naukę w   Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17 w   Zespole Szkół Specjalnych nr 3   przy ul. Konstytucji 20-22. Pracownikom szkoły, w   miarę możliwości organizacyjnych zostaną zaproponowane miejsca w   ww.   zespole lub w   innych placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie miasta.  

Projekt uchwały przedłożono nauczycielskim organizacjom związkowym celem zaopiniowania oraz organizacjom pozarządowym do konsultacji społecznych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »