| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/353/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego nr 37 z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Falistej 2a

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 5   w związku z   art.   59 ust.   1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z   2004 r. nr 256 poz.   2572 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz.   1172 ze   zm.) oraz po przedłożeniu do zaopiniowania związkom zawodowym, zgodnie z   art.   19 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 23 maja 1991 r. o   związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z   2001   r. nr 79 poz. 854 z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Przedszkole Miejskie nr 37 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Falistej 2a.  

§   2.   Dzieci zlikwidowanego przedszkola, o   którym mowa w   §   1 mają zapewnione miejsca w   Przedszkolu Miejskim nr 36 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Popiełuszki 11 lub innych przedszkolach miejskich – zgodnie z   wyborem rodzica i   zasadami rekrutacji.  

§   3.   Dokumentację zlikwidowanego przedszkola, o   którym mowa w   §   1 przekazuje się Przedszkolu Miejskiemu nr 36 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Popiełuszki 11.  

§   4.   Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanego przedszkola, o   którym mowa w   §   1 przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty.  

§   5.   Majątek zlikwidowanego przedszkola, o   którym mowa w   § 1   przekazuje się Przedszkolu Miejskiemu nr 36 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Popiełuszki 11 oraz Szkole Podstawowej nr 21 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Racławickiej 17.  

§   6.   Wszelkie zobowiązania i   należności zlikwidowanego Przedszkola Miejskiego nr 37 przejmuje Przedszkole Miejskie nr 36.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  


Grzegorz   Nowak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/353/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 lutego 2012 r.

Śląski Kurator Oświaty, pismem z   dnia 3   lutego 2012 r. nr DK-BY.542.1.2012.RK, wydał pozytywną opinię w   sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego nr 37 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul.   Falistej   2a, wyrażonego uchwałą nr XXII/298/12 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 4   stycznia 2012   r.  

Likwidacja przedszkola spowodowana jest szkodami górniczymi występującymi na terenie dzielnicy Karb, które objęły również budynek Przedszkola Miejskiego nr 37 zlokalizowany przy ul. Falistej 2a. Z   uwagi na stan techniczny tego budynku oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa osób w   nim przebywających już od 1   września 2011 r. dzieciom zapisanym do tego przedszkola zapewniono opiekę przedszkolną na terenie innych placówek oświatowych w   dzielnicy Karb tj. w   Przedszkolu Miejskim nr   36 przy ul. Popiełuszki 11 oraz w   Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Racławickiej 17. W   konsekwencji likwidacji, rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 nie obejmowałaby już Przedszkola Miejskiego nr 37, a   dzieci z   dzielnicy Karb mogłyby zostać zapisane do Przedszkola Miejskiego nr 36 oraz   pozostałych 40 miejskich przedszkoli zgodnie z   wolą ich rodziców i   zasadami rekrutacyjnymi. Organizacja Przedszkola Miejskiego nr 36 przy ul. Popiełuszki 11 w   roku szkolnym 2012/2013 uwzględni potrzeby uruchomienia dodatkowych oddziałów dla dzieci z   Przedszkola Miejskiego nr 37 i   zwiększy liczbę oddziałów w   Przedszkolu Miejskim nr 36 z   3 do 7   (5 w   siedzibie przedszkola i   2   w   siedzibie Szkoły Podstawowej nr 21), co pozwoli na utrzymanie dotychczasowej liczby dostępnych miejsc dla dzieci przedszkolnych w   Karbiu i   w mieście. Dodatkowe pomieszczenia zostały zaadaptowane i   wyremontowane już w   roku 2011. Docelowo planowane jest wyburzenie budynku na   podstawie decyzji nr PINB. IV-7356/268/2011 z   dnia 28 listopada 2011 r. W   związku z   powyższym zasadne jest podjęcie decyzji o   likwidacji przedszkola.  

Likwidacja przedszkola nie spowoduje utraty miejsc pracy nauczycieli i   pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na czas nieokreślony, którzy zostaną zatrudnieni przez Przedszkole Miejskie nr 36 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Popiełuszki 11 lub w   innych jednostkach oświatowych wg potrzeb kadrowych np. w   Przedszkolu Miejskim nr 29 przy ul. Czarnieckiego 2.  

Projekt uchwały przedłożono nauczycielskim organizacjom związkowym celem zaopiniowania oraz   organizacjom pozarządowym do konsultacji społecznych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Kozłowska

Dydaktyk medialny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »