| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/265/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/590/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza" w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 93 ust. 2 w związku z art. 180 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXIV/590/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza” w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29, dokonać następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dąbrowie Górniczej, zwana dalej "Placówką", jest jednostką budżetową i działa jako jednostka organizacyjna miasta Dąbrowa Górnicza."

2. § 2 otrzymuje brzmienie: "Placówka prowadzi działalność w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887),

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z dnia 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.),

3) Uchwała Nr XLI/703/2001 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta pod nazwą "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza",

4) niniejszego Statutu."

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1) " Placówka nosi nazwę własną: "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przystań"."

2) Placówka używa pieczęci w brzmieniu: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

„PRZYSTAŃ”

ul. Jasna 29

41-303 Dąbrowa Górnicza."

3) Obszarem działania Placówki jest teren miasta Dąbrowa Górnicza."

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

1) "Siedziba Placówki mieści się w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Jasnej 29.

2) Filia Placówki mieści się w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Ziołowej 28.

3) Obszarem działania Placówki jest teren miasta Dąbrowa Górnicza."

5. § 5 otrzymuje brzmienie: "Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Wojewoda."

6. § 6 otrzymuje brzmienie: "Placówka jest Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej."

7. § 7 otrzymuje brzmienie: "Przedmiotem działalności Placówki jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, a także przygotowanie ich do samodzielnego życia w przypadku braku możliwości powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinnych formach pieczy zastępczej."

8. § 8 otrzymuje brzmienie:

1) "Do zadań Placówki należy m.in.:

- zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka,

- wpływ na kształtowanie i rozwijanie prawidłowych relacji z osobami bliskimi,

- organizowanie edukacji i kształcenia na odpowiednim poziomie oraz wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych,

- dbanie o rozwój zainteresowań i umiejętności w zakresie wykorzystania czasu wolnego,

- pomoc w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny.

2) Szczegółowe zadania, a także zasady umieszczania dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, określają odrębne przepisy."

9. § 9 otrzymuje brzmienie:

1) "Pracą Placówki kieruje dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej,

2) W czasie nieobecności dyrektora, Placówką kieruje upoważniony przez niego pracownik."

10. § 15 otrzymuje brzmienie: "Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Placówce regulują odrębne przepisy."

11. § 16 otrzymuje brzmienie: "Typ Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz szczegółową organizację funkcjonowania Placówki określa dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej."

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »