| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OWA-4210-26(3)/2012/13859/IIzm3/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 11 kwietnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany II taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych w województwie śląskim

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn.zm.) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn.zm.) oraz art. 104 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego:

Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem",

które posiada:

- numer 0000218420 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5262795322,

zawartego w piśmie z dnia 20 marca 2012 r., znak: OEC-ZAT-611-12-2/12, uzupełnionego w dniu 27 marca 2012 r., w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła,


postanawiam


zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji zmianę taryfy dla ciepła, w części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiebiorstwo działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu ciepła do odbiorców ze źródeł ciepła zlokalizowanych w województwie śląskim: w Bytomiu przy ul. Gwareckiej 15 oraz w Lublińcu przy ul. 74 GPP 3, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2011 r. nr OKA-4210-44(14)/2010/2011/13859/II/KT, zmienionej decyzją z dnia 26 lipca 2011 r. nr OWA-4210-41(3)/2011/13859/IIZM1/KM oraz decyzją z dnia 14 lutego 2012 r. nr OWA-4210-5(3)/2012/13859/IIZM2/ML, okres obowiązywania taryfy ustalono ostatecznie do 30 maja 2012 r.U Z A S A D N I E N I E

Przedsiębiorstwo, posiada koncesje na: wytwarzanie ciepła - udzieloną decyzją z dnia 1 lutego 2008 r. nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML, z późn. zm., przesyłanie i dystrybucję ciepła - udzieloną decyzją z dnia 1 lutego 2008 r. nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML, z późn. zm. oraz na obrót ciepłem - udzieloną decyzją z dnia 1 lutego 2008 r. nr OCC/355/13859/W/OWA/2008/ML z późn. zm.

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiebiorstwo działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu ciepła do odbiorców ze źródeł ciepła zlokalizowanych w województwie śląskim: w Bytomiu przy ul. Gwareckiej 15 oraz w Lublińcu przy ul. 74 GPP 3, została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2011 r. nr OKA-4210-44(14)/2010/2011/13859/II/KT, zmieniona decyzją z dnia 26 lipca 2011 r. nr OWA-4210-41(3)/2011/13859/IIZM1/KM oraz decyzją z dnia 14 lutego 2012 r. nr OWA-4210-5(3)/2012/13859/IIZM2/ML, okres obowiązywania taryfy ustalono ostatecznie do 30 maja 2012 r.

Pismem z dnia 20 marca 2012 r., znak: OEC-ZAT-611-12-2/12, uzupełnionym w dniu 27 marca 2012 r, Przedsiębiorstwo przedkładając zmianę ww. taryfy, zwróciło się z wnioskiem jej zatwierdzenie w zakresie wysokości określonych w niej stawek opłat za ciepło w związku ze zmianą kosztów zakupu paliwa gazowego oraz gospodarczego korzystania ze środowiska.


Wniosek Przedsiębiorstwa w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dotyczy prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu Bytomia i Lublińca, dla których ciepło wytwarzane jest w kotłowniach opalanych gazem ziemnym.


Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), tj. wzrost kosztów zakupu paliwa gazowego w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła, spowodowane nową taryfą dla paliw gazowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DTA-4212-53(29)/2011/2012/652/V/AG w dniu 16 marca 2012 r. oraz zmiana kosztów gospodarczego korzystania ze środowiska.


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 Prawa energetycznego oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.


Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.


W niniejszej sprawie, słuszny interes strony przejawia się w uprawnieniu do zapewnienia Przedsiębiorstwu pokrycia przez zmianę taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło.


Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.P O U C Z E N I E

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Canaletta 4, 00 - 099 Warszawa.


3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki


Adam Dobrowolski


Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1).


gł.specjalista
Renata Wysocka
Otrzymują:

1. Pan Zygmunt Frankowski Pełnomocnik

Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o. o.,z siedzibą w Warszawie,

ul. Wolnej Wszechnicy 5, 02-097 Warszawa

2. Wojewoda Śląski

Załącznik do Decyzji Nr OWA-4210-26(3)/2012/13859/IIzm3/RW
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 11 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

ZZN WAM woj.śląskie zm.taryfy dla ciepła

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »