| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 19/XVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit h, art. 40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. .U. z 2009r, Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 51 / XVI / 2004 Rady Gminy w Boronowie z dnia 07 grudnia 2004r.w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie oraz Uchwała Nr 101/XXIV/2008 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 listopada 2008r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż


Załącznik do Uchwały Nr 19/XVIII/2012
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 29 lutego 2012 r.

S T A T U T Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie ( GOPS) jest jednostką organizacyjną Gminy Boronów, utworzoną celem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie :

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami)

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami)

- ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz.7 z późniejszymi zmianami)

- ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz.1493, z późn.zm)

- ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r nr 149, poz.887)

- kodeksu postępowania administracyjnego

- Uchwały Nr 9/93 Rady Gminy w Boronowie z dnia 11 marca 1993r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie

- innych właściwych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych

- Niniejszego statutu .

§ 3. 1. Ośrodek pomocy społecznej wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami wójta a w zakresie zadań zleconych ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

2. Nadzór merytoryczny nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Boronów.

3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Boronowie przy ul. Dolnej 2.

4. Terenem działania GOPS jest Gmina Boronów.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 4. 1. Celem działalności Ośrodka jest :

a) Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie one pokonać, wykorzystując własne uprawnienia , zasoby i możliwości.

b) Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

c) Zapobieganie sytuacjom , o których mowa w pkt. a przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

3. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione , jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

4. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu :

a) ubóstwa,

b) sieroctwa,

c) bezdomności,

d) bezrobocia,

e) niepełnosprawności,

f) długotrwałej lub ciężkiej choroby,

g) przemocy w rodzinie,

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

h) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

i) bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

j) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze

k) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

l) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

m) alkoholizmu lub narkomanii,

n) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

o) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

§ 5. Zakres działalności ośrodka

1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.

2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.

3. Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowej.

4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych do ustawy.

5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i przepisów wykonawczych do ustawy.

6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i przepisów wykonawczych do ustawy.

7. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawami, o których mowa powyżej.

8. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 6. Zadania, o których mowa w § 4 Ośrodek realizuje zgodnie z wymogami ustawowymi, wymogami określonymi przez Wójta gminy oraz przekazywanymi przez administrację rządową. Zadania te realizowane są przez Ośrodek przy zapewnieniu odpowiednich środków finansowych.

§ 7. W ramach zadań określonych w § 4 GOPS wykonuje :

I. zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, które obejmują :

1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej , profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych , których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;

9. opłacanie składek emerytalno - rentowych za osobę , która rezygnuje z zatrudnienia w związku z konieczności sprawowania bezpośredniej , osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem ;

10. praca socjalna;

11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

14. dożywianie dzieci;

15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

17. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

18. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

19. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej , w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

20. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

21. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

II. zadania własne gminy, które obejmują :

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach.

III. zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, które obejmują :

1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi ;

2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

4. przyznawanie i opłacanie zasiłków celowych, a także schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

IV. zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, które obejmują :

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego z tytułu :

a) urodzenia dziecka

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

c) samotnego wychowywania dziecka

d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

e) kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

f) rozpoczęcia roku szkolnego

g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

2. przyznawanie i wypłacanie świadczeń opiekuńczych;

a) zasiłków pielęgnacyjnych

b) świadczeń pielęgnacyjnych.

V. zadania z zakresu obsługi funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, które obejmują :

1. przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

2. przesyłanie decyzji administracyjnych przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela, organowi właściwemu dłużnika oraz komornikow sądowemu celem przekazywania wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego kwot na wyodrębniony rachunek gminy,

3. występowanie organu właściwego wierzyciela do organu właściwego dłużnika z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,

4. przekazywanie komornikowi sadowemu wszelkich istotnych informacji dla skuteczności egzekucji,

5. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i odbieranie oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego,

6. współpraca z urzędem pracy w sprawach możliwości aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych i kierowania ich do robót publicznych,

7. wystąpienie do podmiotu uprawnionego o złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 kodeksu karnego,

8. kierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,

9. informowanie przez organ właściwy dłużnika, organu właściwego wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach,

§ 8. W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej GOPS współpracuje z innymi instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz innymi osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi.

§ 9. 1. Kierownik ośrodka pomocy społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym.

2. Ośrodek pomocy społecznej może kierować wnioski o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

3. W postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, ośrodek pomocy kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych a także postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm).

4. W zakresie niezbędnym do przyznawania i udzielania świadczeń , o których mowa w pkt. 1 ośrodek pomocy społecznej może przetwarzać dane osób ubiegających się i korzystających z tych świadczeń.

5. Należności wynikające z realizacji zadań , o których mowa w § 7 oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 10. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik, który odpowiada za działalność GOPS i działa na podstawie upoważnienia Wójta Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.

§ 11. Kierownika GOPS zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Boronów.

§ 12. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika GOPS jest Wójt Gminy Boronów.

§ 13. Kierownik GOPS składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności GOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 14. Strukturę organizacyjną , tryb pracy GOPS, zasady załatwiania spraw ustala Kierownik ośrodka pomocy społecznej w „Regulaminie organizacyjnym GOPS w Boronowie”.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 15. 1. GOPS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący środki z budżetu gminy Boronów na realizację zadań własnych oraz środki finansowe przekazywane przez administrację rządową na realizację zadań zleconych.

3. Roczny plan finansowy przygotowuje kierownik ośrodka do zatwierdzenia przez Wójta gminy.

§ 16. Działalność GOPS jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy Boronów oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 17. Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Boronowie nadaje Rada Gminy w Boronowie.

§ 18. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

§ 19. Statut wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą Rady Gminy w Boronowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »