| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 24 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr 78/XII/91 Rady Gminy w Lelowie z dnia 9 września 1991r. w sprawie utworzenia targowiska na terenie gminy Lelów i nadanie mu regulaminu

Na podstawie art. 18 ust. 1 , art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Lelów

u c h w a l a :

§ 1. W uchwale Nr 78/XII/91 Rady Gminy w Lelowie z dnia 9 września 1991 r. w sprawie utworzenia targowiska na terenie gminy Lelów i nadanie mu regulaminu wprowadza się zmiany:

1. §1uchwały otrzymuje brzmienie: §1. Wyznacza się lokalizację targowiska w Lelowie przy ul. Koniecpolskiej na działkach stanowiących własność gminy Lelów oznaczonych nr ewid. 266, 267, 268, 269, 270/2, 271/2, 272/4 w obrębie Zbyczyce.

2. §3uchwały otrzymuje brzmienie: §3. Regulamin targowiska otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański


Załącznik do Uchwały Nr XXI/132/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 24 lutego 2012 r.

Regulamin targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lelowie.

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa: zasady korzystania z targowiska gminnego "Mój Rynek", zlokalizowanego w Lelowie przy ul. Koniecpolskiej na działkach o numerach: 266, 267, 268, 269, 270/2, 271/2, 272/4 w obrębie goedezyjnym Zbyczyce, zwanego dalej targowiskiem.

2. Targowisko gminne prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lelów lub podmiot, któremu Gmina powierzy prowadzenie targowiska zwany dalej administratorem targowiska.

3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Wójt Gminy Lelów.

§ 2. 1. Targowisko jest czynne od poniedziałku do piątku od godz. 600 do godz.1600 , w soboty od godz.600 do godz.1700 .

2. W niedzielę i święta dopuszcza się handel, na wniosek złożony administratorowi targowiska przez uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku.

§ 3. 1. Targowisko oznaczone jest tablicą o treści: „Targowisko gminne Mój Rynek w Lelowie” z umieszczonym na niej herbem Gminy Lelów.

2. Targowisko posiada tablicę informacyjną, na której zamieszczone są podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska, tj. nazwa i adres właściciela targowiska, informacje o administratorze targowiska z podaniem jego siedziby (biura) oraz telefonu, wysokość opłaty targowej, regulamin targowiska oraz wewnętrzne informacje i ogłoszenia dotyczące funkcjonowania targowiska.

§ 4. 1. Targowisko podzielone jest na trzy sekcje: Sekcję A , sekcję B i sekcję C oraz 32 stanowiska przeznaczone do sprzedaży z samochodów. W sekcji A prowadzona jest sprzedaż produktów spożywczych, w sekcji B prowadzona jest sprzedaż artykułów przemysłowych a w sekcji C – prowadzona jest sprzedaż produktów rolnych,

2. Sekcja A z sekcją C wraz ze stanowiskami przeznaczonymi do sprzedaży z samochodów produktów rolnych i spożywczych powinna zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska.

3. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych, dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc w sekcji A poprzez sprzedaż pozostałych towarów.

§ 5. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

§ 6. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyłączeniem:

1) napojów alkoholowych,

2) nafty, benzyny, spirytusu, smarów,

3) środków farmakologicznych, materiałów medycznych,

4) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,

5) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych,

6) żywych zwierząt (nie dotyczy ryb),

7) mięsa i wędlin oraz przetworów rybnych, sprzedawanych poza pawilonami handlowymi,

8) grzybów świeżych i suszonych nieposiadających atestów określonych przez odrębne przepisy,

9) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy.

2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

§ 7. Na targowisku zabrania się:

1) zakłócania porządku publicznego i spokoju,

2) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników),

3) spożywania napojów alkoholowych, z wyłączeniem punktów posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu do spożycia na miejscu sprzedaży(punkt gastronomiczny), używania innych środków odurzających oraz prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

4) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

5) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych,

6) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów,

7) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży,

8) wystawiania towarów poza teren wskazanego przez administratora targowiska miejsca sprzedaży,

9) pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach otwarcia targowiska,

10) wprowadzania rowerów oraz jeżdżenia rowerami,

11) wjeżdżania pojazdami na teren targowiska poza wyznaczonym miejscem do parkowania (nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia),

12) parkowania pojazdów, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.

§ 8. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

1) przestrzegania regulaminu targowiska,

2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,

3) zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc sprzedaży wyznaczonych przez administratora targowiska,

4) utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż,

5) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego administratorowi targowiska ustalenie ich tożsamości oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej,

6) niezwłocznego wniesienia dziennej opłaty targowej,

7) posiadania aktualnego dowodu opłaty targowej i okazywania go na każde żądanie obsługi targowiska,

8) ponoszenia opłat za korzystanie z urządzeń targowiska, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i przebieralni oraz opłat za korzystanie z usług świadczonych przez administratora targowiska,

9) okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli odrębnymi przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży,

10) umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach,

11) oznaczenia pawilonu (kiosku) handlowego imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy prowadzącej sprzedaż oraz adresem zamieszkania lub adresem siedziby, a także numerem telefonu do kontaktów,

12) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia towarów.

§ 9. 1. Miejsca sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku wyznacza administrator targowiska.

2. Miejscem sprzedaży jest wykupione w danym dniu stanowisko (stanowiska) znajdujące się na terenie targowiska.

§ 10. 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych.

2. Osobie posiadającej rezerwację gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonym stanowisku (stanowiskach), pod warunkiem zajęcia go (ich) do godz. 800

3. Pierwszeństwo rezerwacji miejsc sprzedaży w sekcji A i sekcji C targowiska oraz na stanowiskach przeznaczonych do sprzedaży z samochodów mają rolnicy.

§ 11. 1. Administrator targowiska jest upoważniony do zawierania umów dzierżawy powierzchni pod pawilony (kioski) handlowe służące do stałej sprzedaży.

2. Podmioty, z którymi administrator podpisał umowę dzierżawy , mają prawo do zajęcia nieodpłatnie 2 m2 powierzchni przed pawilonem na wystawienie swoich towarów, z wyłączeniem możliwości prowadzenia na tej powierzchni handlu.

3. Prowadzenie działalności handlowej na powierzchni przeznaczonej na wystawianie towarów podlega opłacie targowej.

§ 12. Administrator targowiska jest zobowiązany do:

1) utrzymania porządku i czystości na terenie targowiska, odśnieżania targowiska i usuwania śliskości na ciągach komunikacyjnych targowiska,

2) przestrzegania przepisów sanitarnych, porządkowych,

3) zapewnienia właściwej organizacji obsługi targowiska oraz bieżącego konserwowania i utrzymywania w sprawności infrastruktury targowiska,

4) pobierania przez wyznaczonego inkasenta od osób prowadzących handel na targowisku, dziennej opłaty targowej w wysokości określonej uchwałą Rady Gminy Lelów,

5) utrzymania tablicy informacyjnej, o której mowa w § 3ust. 1,

6) informowania właściwych służb i inspekcji o przypadkach łamania prawa na terenie targowiska,

7) konsultowania działań związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania targowiska z Wójtem Gminy Lelów oraz reprezentacją osób uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku,

8) bieżącego wykonywania innych czynności związanych z administrowaniem targowiska.

§ 13. Prawo do kontroli wniesienia opłaty targowej mają:

1) upoważnieni przez Wójta Gminy Lelów pracownicy Urzędu Gminy Lelów,

2) inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.

§ 14. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych administrator targowiska.

§ 15. Wszystkie spory powstałe między osobami handlującymi rozstrzyga w zakresie swoich kompetencji administrator targowiska, a między administratorem targowiska i osobami uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku, Wójt Gminy Lelów.

§ 16. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »