| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 350/XXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Miejskiemu w Sosnowcu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4   i art. 204 ust. 2   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz.U. z   2011r. Nr 112 poz. 654 z   późn. zm.),  

Rada Miejska w   Sosnowcu uchwala:  

§   1.   Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Miejskiemu w   Sosnowcu, w   brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr 701/LII/09 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 26 listopada 2009 roku w   sprawie zatwierdzenia zmian w   Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w   Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1   uchwalonych Uchwałą Nr 41/2009 Rady Społecznej Szpitala z   późniejszymi zmianami.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Wilhelm   Zych

 


Załącznik do Uchwały Nr 350/XXI/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 marca 2012 r.

STATUT Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w   Sosnowcu  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w   Sosnowcu zwany dalej Szpitalem Miejskim działa na podstawie:  

1)   Ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011r. Nr 112, poz. 654) i   przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.  

2)   Niniejszego statutu;  

3)   Innych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

FIRMA PODMIOTU LECZNICZEGO, SIEDZIBA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI  

§   2.   1.   Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą funkcjonujący jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej działa pod firmą SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL MIEJSKI W   SOSNOWCU, zwany w   dalszej części Szpitalem Miejskim.  

2.   Podmiot leczniczy może używać nazwy skróconej: Szpital Miejski w   Sosnowcu, a   także używać znaku graficznego w   postaci:  

infoRgrafika

3.   Szpital Miejski w   Sosnowcu wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 000000021771.  

4.   Szpital Miejski w   Sosnowcu uzyskał osobowość prawną z   chwilą wpisania do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i   zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w   Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000298176.  

5.   Siedziba Szpitala Miejskiego w   Sosnowcu mieści się w   Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1.  

6.   Podmiotem, który utworzył Szpital jest Miasto Sosnowiec.  

7.   Nadzór nad działalnością Szpitala Miejskiego w   Sosnowcu wykonuje Prezydent Miasta Sosnowca.  

CELE I   ZADANIA SZPITALA MIEJSKIEGO W   SOSNOWCU  

§   3.   Do zadań Szpitala Miejskiego należy w   szczególności:  

1.   Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i   poprawie zdrowia w:  

a)   Szpitalu, tj. oddziałach szpitalnych, blokach operacyjnych i   porodowych z   zakresu leczenia stacjonarnego i   leczenia „jednego dnia”;  

b)   Poradniach Przyszpitalnych i   Działach z   zakresu leczenia ambulatoryjnego specjalistycznego, podstawowego i   rehabilitacji,  

c)   Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym,  

d)   Pracowniach diagnostyki medycznej.  

2.   Profilaktyka zdrowotna, w   tym planowanie rodziny i   poradnictwo rodzinne w   dziedzinie położnictwo i   ginekologia, zapobieganie chorobom zakaźnym i   niezakaźnym, medycyna sportowa, oświata i   promocja zdrowia;  

3.   Kształcenie i   szkolenie personelu medycznego, w   tym prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, staży pielęgniarskich oraz praktycznej nauki zawodu prowadzonej w   formie zajęć praktycznych i   praktyk zawodowych, a   także badania i   rozwój;  

4.   Analizowanie stanu zdrowotnego ludności;  

5.   Orzekanie i   opiniowanie o   stanie zdrowia;  

6.   Wykonywanie zadań wynikających z   odrębnych przepisów.  

§   4.   1.   Działalność podstawowa Szpitala Miejskiego prowadzona jest:  

-   w jednostce organizacyjnej pn. Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w   Sosnowcu, zorganizowanej m.in. w   centra zintegorwanego nadzoru medycznego, oznaczone w   schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego statutu.  

-   w jednostce organizacyjnej pn. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.  

2.   Podstawowym celem Szpitala Miejskiego jest zapewnienie ludności zamieszkałej na obszarze jego działania stacjonarnej i   przyszpitalnej opieki medycznej, podejmowanie działań na rzecz ochrony i   poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i   prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.  

3.   Zakład opieki zdrowotnej może realizować również badania naukowe i   prace badawczo-rozwojowe, a   także prowadzić działalność dydaktyczną, w   powiązaniu z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych i   promocją zdrowia.  

ORGANY I   ORGANIZACJA SZPITALA MIEJSKIEGO W   SOSNOWCU  

§   5.   Organami Szpitala Miejskiego w   Sosnowcu są:  

1.   Dyrektor,  

2.   Rada Społeczna.  

§   6.   Stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o   pracę albo umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem nawiązuje i   rozwiązuje Prezydent Miasta Sosnowca.  

§   7.   1.   Dyrektor kieruje Szpitalem Miejskim w   Sosnowcu, reprezentuje go na zewnątrz i   odpowiada za jego działalność.  

2.   Dyrektor jest pracodawcą i   przełożonym wszystkich pracowników Szpitala Miejskiego.  

3.   Dyrektor kieruje Szpitalem Miejskim w   Sosnowcu przy pomocy:  

1)   Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych  

2)   Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy,  

3)   Zastępcy Dyrektora ds. Restrukturyzacji i   Rozwoju,  

4)   Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i   Nadzoru Prawnego,  

5)   Lekarza Naczelnego,  

6)   Naczelnej Pielęgniarki.  

§   8.   1.   Organizację wewnętrzną Szpitala Miejskiego w   Sosnowcu tworzą:  

a)   jednostki działalności podstawowej,  

b)   jednostki działalności pomocniczej,  

c)   ich wzajemne powiązania stanowiące organizację wewnętrzną Szpitala Miejskiego.  

Jednostki organizacyjne, wymienione w   § 4   składają się z   komórek organizacyjnych działalności podstawowej.  

2.   Komórki organizacyjne działalności podstawowej Szpitala Miejskiego wymienione są w   Załączniku nr 1.  

3.   Komórki organizacyjne działalności pomocniczej i   strukturę organizacyjną Szpitala Miejskiego zawiera Załącznik nr 2   do niniejszego statutu.  

4.   Regulamin organizacyjny Szpitala Miejskiego ustala Dyrektor.  

§   9.   Oddziałem szpitalnym kieruje ordynator lub kierownik lub kierownik kontraktu.  

§   10.   Rada Społeczna jest organem inicjującym i   opiniodawczym Rady Miejskiej w   Sosnowcu oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala Miejskiego w   Sosnowcu.  

§   11.   Rada Społeczna wykonuje zadania określone w   ustawie o   działalnosci leczniczej.  

§   12.   1.   Radę Społeczną powołuje Rada Miejska w   Sosnowcu na 4   letni okres kadencji.  

2.   Przed upływem kadencji każdy członek Rady może być odwołany na własną prośbę, na wniosek Rady Społecznej, Rady Miejskiej w   Sosnowcu lub Wojewody Śląskiego.  

3.   Wniosek Rady Społecznej lub Rady Miejskiej w   Sosnowcu o   odwołanie członka Rady w   trakcie trwania jej kadencji musi zawierać uzasanienie.  

4.   Jednym z   uzasadnionych powodów złożenia wniosku o   odwołanie członka Rady w   trakcie trwania jej kadencji jest co najmniej 50% nieusprawiedliwona nieobecność w   ciagu roku, na prawidłowo zwołanych posiedzeniach Rady Społecznej.  

5.   Odwołanie skutkuje z   dniem określonym w   uchwale Rady Miejskiej w   Sosnowcu w   sprawie odwołania członka ze składu Rady Społecznej.  

§   13.   1.   Rada Społeczna składa się z   7 osób.  

2.   W skład Rady Społecznej wchodzą:  

1)   Przewodniczący – Prezydent Miasta lub osoba przez niego wyznaczona.  

2)   Członkowie:  

a)   przedstawiciel wskazany przez Wojewodę Śląskiego  

b)   przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską w   Sosnowcu - 5   osób.  

3.   Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Szpitala Miejskiego.  

§   14.   1.   W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Szpitala Miejskiego oraz po jednym przedstawicielu organizacji związkowych działających na terenie Szpitala Miejskiego z   głosem doradczym.  

2.   W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z   głosem doradczym, przedstawiciele samorządów medycznych.  

§   15.   Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.  

§   16.   Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala Miejskiego przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej w   Sosnowcu w   terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.  

§   17.   Obsługę techniczną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Szpitala Miejskiego.  

GOSPODARKA FINANSOWA  

§   18.   1.   Szpital Miejski prowadzi gospodarkę finansową w   szczególności w   oparciu o:  

1)   Ustawę z   15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. 2011r. Nr 112, poz.654 z   późn. zm.),  

2)   Ustawę z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (t.j. Dz. U. 2009 r., nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.),  

3)   Ustawę z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. 2009 r., nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.),  

4)   Inne przepisy prawa obowiązujące w   ochronie zdrowia,  

5)   Plan finansowy ustalony przez Dyrektora Szpitala Miejskiego w   porozumieniu z   Radą Społeczną.  

2.   Szpital Miejski pozyskuje środki finansowe dla swojej działalności:  

1)   Z odpłatnej działalności leczniczej na podstawie zawartych umów:  

a)   z Narodowym Funduszem Zdrowia,  

b)   z organami samorządów terytorialnych,  

c)   z innymi podmiotami organizacyjnymi.  

2)   Z prowadzenia działalności gospodarczej medycznej w   zakresie:  

a)   świadczenia usług medycznych dla osób nieuprawnionych w   ramach umów, o   których mowa w   pkt. 1,  

b)   wykonywania badań diagnostycznych bez zleceń lekarskich,  

c)   świadczenia usług medycznych w   zakresie niekontraktowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  

3)   Z prowadzenia niemedycznej działalności gospodarczej, w   tym sprzedaży usług i   produktów z   działalności pomocniczej, i   innej, w   tym prowadzenia badań klinicznych.  

4)   Z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego.  

5)   Na cele i   na zasadach określonych w   przepisach art. 114-117 ustawy,  

6)   Z dotacji budżetowych przyznanych przez Miasto Sosnowiec, właściwy organ innej jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego ds. zdrowia.  

7)   Szpital Miejski może wspomagać swoją gospodarkę finansową środkami pozyskanymi z   kredytów bankowych i   pożyczek.  

3.   Wartość majątku określają:  

1)   fundusz założycielski,  

2)   fundusz zakładu.  

4.   Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w   nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i   majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym ( otrzymanym i   zakupionym).  

5.   Zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.  

6.   Wniesienie majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub przysługującego mu do niego prawa w   formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu wykonującemu inną działalność, niż lecznicza wymaga zgody podmiotu tworzącego.  

7.   Umowy zbycia, dzierżawy, najmu, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zawarte z   naruszeniem wskazanych przepisów lub sprzeczne z   wymaganiami określonymi powyżej są nieważne z   mocy prawa.  

8.   Podstawą gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Szpitala.  

9.   W przypadku osiągnięcia zysku, Szpital Miejski decyduje samodzielnie o   jego podziale, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.  

10.   Szpital Miejski pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   19.   Zmiany w   statucie przeprowadza się według tej samej procedury, co jego nadanie.  

1.   Statut Szpitala Miejskiego w   Sosnowcu nadaje Rada Miejska w   Sosnowcu w   drodze uchwały.  

2.   Zmiany w   Statucie wprowadza się w   trybie określonym w   ust. 1.  

3.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiazujące przepisy prawa.  

§   20.  

Z dniem wejścia w   życie niniejszego Statutu traci moc Statut Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w   Sosnowcu zatwierdzony Uchwałą Nr 701/LII/09 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 26 listopada 2009r. z   późniejszymi zmianami.  


Załącznik nr 1   do Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w   Sosnowcu  

Wykaz komórek organizacyjnych  

ul. Szpitalna 1:  

1)   Izba Przyjęć I  

2)   Ambulatorium Izby Przyjęć  

3)   Oddział Chorób Wewnętrznych I   z Dermatologią – 50 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

4)   Oddział Chorób Wewnętrznych II z   Pododdziałem Geriatrycznym - 50 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej i   15 łóżek w   Pododdziale Geriatrycznym  

5)   Oddział Neurologii – 70 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

6)   Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – 25 łóżek  

7)   Oddział Udarowy - 16 łóżek, w   tym 4   łóżka intensywnej opieki medycznej  

8)   Oddział Skórno-Wenerologiczny – 30 łóżek  

9)   Oddział Geriatrii - 20 łóżek  

10)   Blok Operacyjny I  

11)   Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej I  

12)   Poradnia Medycyny Sportowej  

13)   Poradnia Medycyny Pracy  

14)   Poradnia Neurologiczna I  

15)   Poradnia Rehabilitacyjna I  

16)   Poradnia Parkinsonowska i   Chorób Zwyrodnieniowych OUN  

17)   Poradnia Leczenia Padaczki  

18)   Poradnia Leczenia Chorób Demielinizacyjnych  

19)   Poradnia Skórno-Wenerologiczna  

20)   Poradnia Kardiologiczna  

21)   Poradnia Gastroenterologiczna I  

22)   Poradnia Geriatryczna  

23)   Poradnia Psychogeriatryczna  

24)   Poradnia Logopedyczna  

25)   Pracownia EEG  

26)   Pracownia EMG i   Potencjałów Wywołanych  

27)   Pracownia Badań Przepływów Mózgowych Metodą UDP  

28)   Pracownia Dopplerowska  

29)   Pracownia EKG I  

30)   Pracownia Endoskopii  

31)   Pracownia Echokardiografii  

32)   Pracownia MR  

33)   Pracownia TK I  

34)   Pracownia RTG I  

35)   Pracownia USG I  

36)   Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Laboratorium Analityczne z   Pracowniami  

37)   Dział Fizjoterapii  

38)   Prosektorium I  

39)   Centralna Apteka  

40)   Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 40 łóżek;  

ul. Zegadłowicza 3:  

1)   Izba Przyjęć II  

2)   Punkt Przyjęć  

3)   Oddział Chorób Wewnętrznych III – 65 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

4)   Oddział Chirurgii Ogólnej z   Otolaryngologią – 66 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

5)   Oddział Otolaryngologii - 21 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

6)   Oddział Urologii – 25 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

7)   Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – 50 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

8)   Oddział Anestezjologii  

9)   Oddział Psychiatryczny – 31 łóżek  

10)   Oddział Psychiatryczny dla Chorych Somatycznie – 35 łóżek  

11)   Oddział Ginekologiczno - Położniczy – 79 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

12)   Oddział Noworodków i   Wcześniaków – 29 łóżeczek oraz 16 inkubatorów  

13)   Blok Operacyjny II  

14)   Blok Porodowy  

15)   Poradnia Chirurgiczna Ogólna  

16)   Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej II  

17)   Poradnia Urologiczna  

18)   Poradnia Otolaryngologiczna  

19)   Poradnia Chorób Piersi I  

20)   Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi II  

21)   Poradnia Proktologiczna  

22)   Poradnia Leczenia Bólu  

23)   Poradnia Zdrowia Psychicznego  

24)   Poradnia Patologii Ciąży  

25)   Poradnia Ginekologiczna  

26)   Poradnia Neonatologiczna i   Patologii Noworodka  

27)   Poradnia Neurologiczna II  

28)   Poradnia Onkologiczna  

29)   Poradnia Gastroenterologiczna II  

30)   Pracownia Endoskopii i   Kolonoskopii  

31)   Pracownia EKG II  

32)   Pracownia USG III  

33)   Pracownia Cytologii  

34)   Pracownia RTG II  

35)   Pracownia USG II  

36)   Pracownia Biopsji Cienkoigłowej  

37)   Pracownia ABBI  

38)   Pracownia Mammografii  

39)   Pracownia TK II  

40)   Szkoła Rodzenia  

41)   Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Laboratorium Analityczne z   Pracowniami  

42)   Centralna Sterylizacja  

43)   Prosektorium II  

44)   Dział Farmacji.  


Załącznik nr 2   do Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w   Sosnowcu  

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »