| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 190/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń taksówek i określenia przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego taksówką osobową na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1, 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), w związku z art.8 ust.3 i art.9 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn.zm.), oraz art. 15 ust.5 i 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późń. zm.)

§ 1. 1. Wprowadzić na terenie Miasta Siemianowice Śląskie jedną strefę cen obowiązującą przy przewozie osób i ładunków taksówkami.

2. Ustalić dwie stawki taryfowe :

1) od godz. 6,00 do 22,00 (Taryfa 1)

2) od godz. 22,00 do 6,00 oraz w niedziele i dni świąteczne (Taryfa 2)

§ 2. Ustalić przepisy porządkowe związane z wykonywaniem transportu drogowego taksówką osobową na terenie Miasta Siemianowice Śląskie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miasta w Siemianowicach Śląskich Nr 357/94 z dnia 17 lutego 1994r. w sprawie: jednolitego oznakowania taksówek osobowych i taksówek bagażowych na terenie miasta Siemianowice Śląskie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Załącznik do Uchwały Nr 190/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 23 lutego 2012 r.

Przepisy dotyczące dodatkowego oznakowania taksówek i określenia przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego taksówką osobową na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

Rozdział 1.
Dodatkowe oznaczenie taksówek

§ 1. Na terenie miasta Siemianowice Śląskie obowiązuje jednolite dodatkowe oznaczenie pojazdów użytkowanych jako taksówki.

§ 2. Taksówki winny posiadać następujące dodatkowe oznaczenia:

1) emblematy wraz z numerem bocznym,

2) identyfikator kierowcy taksówki,

3) informację o opłatach za usługi przewozowe,

4) informację dotyczącą składania skarg i wniosków,

§ 3. 1. Emblemat na przednie prawe i lewe drzwi, zawiera logo Miasta, napis Siemianowice Śląskie i numer boczny taksówki, wg poniższego wzoru.

2. Numer boczny taksówki jest nadawany przez organ licencyjny w oparciu o wniosek spełniający wymagania ustawowe w sprawie udzielenia licencji na transport drogowy taksówką, po uprzednim ukończeniu kursu przez przedsiębiorcę lub zatrudnionego kierowcę i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Prezydenta Miasta.

3. Zabrania się umieszczania na przednich lewych i prawych drzwiach taksówki, innych oznaczeń, niż określonych w niniejszej uchwale, za wyjątkiem nazwy organizacji zrzeszającej taksówkarzy.

§ 4. Identyfikator kierowcy w kształcie prostokąta o długości 120 mm i wysokości 60 mm, koloru białego, czarne napisy. Wzór poniżej. Identyfikator umieszcza się wewnątrz pojazdu, na desce rozdzielczej - w miejscu widocznym dla pasażera, zapewniającym możliwość odczytania zawartych w nim informacji obejmujących:

a) numer taksówki,

b) zdjęcie kierowcy,

c) imię i nazwisko kierowcy,

d) numer licencji,

e) pieczęć i podpis organu licencyjnego.

§ 5. Informacje dotyczące wysokości opłat za usługi przewozowe i składania skarg i wniosków powinny być uwidocznione od wewnątrz jak i od zewnątrz pojazdu w łatwo dostępnym miejscu w czytelnej i estetycznej formie nie budzącej wątpliwości zawartej treści.

§ 6. Opłaty związane z uzyskaniem kompletu dodatkowych oznaczeń ponosi przedsiębiorca wykonujący transport drogowy taksówką.

Rozdział 2.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Taksówki mogą oczekiwać na pasażerów w czasie nieograniczonym wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, które są oznaczone znakami początek i koniec postoju "Taxi".

2. Taksówki są obowiązane oczekiwać na pasażerów według kolejności przyjazdu na postój.

3. Taksówka może być zatrzymana i zajęta poza postojem, jeżeli nie jest to zabronione przepisami o ruchu drogowym.

4. Na postoju "Taxi" kierowca taksówki jest obowiązany pozostawać w pojeździe lub bezpośrednio przy nim.

5. Pasażer zamierzający skorzystać z taksówki, ma prawo swobodnego jej wyboru spośród oczekujących na postoju "Taxi".

6. Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać zamówiony przewóz bez względu na odległość, a trasa przejazdu powinna biec najkrótszą drogą lub drogą żądaną przez pasażera.

7. Kierowca jest obowiązany udzielić pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu z taksówki osobom starszym lub wymagającym takiej pomocy.

8. Kierowca powinien udzielić pomocy przy załadunku i wyładunku bagażu podręcznego.

9. Zajęcie miejsca w taksówce przez pasażera traktuje się jako zawarcie umowy o przewóz osób ze wszystkimi tego prawnymi skutkami.

§ 2. 1. Taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań przez pasażera, zajmującego dowolne miejsce w taksówce.

2. Ustaloną cenę za przejazd taksówką określają wskazania taksometru oraz paragon fiskalny wydrukowany przez kasę rejestrującą współpracującą z taksometrem.

3. Po wykonanej usłudze przewozowej, kierowca jest obowiązany wydać pasażerowi w/w paragon fiskalny, określający należność do zapłacenia.

4. Pasażer jest obowiązany uiścić należność nie później niż w chwili zwolnienia pojazdu.

5. Kierowca taksówki ma prawo w razie odmowy zapłacenia należności, żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera lub zwrócić się do funkcjonariusza Policji i innych organów porządkowych, które mają - zgodnie z przepisami prawa - uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażerów, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera.

§ 3. 1. Kierowcę taksówki powinna cechować kultura osobista i schludny wygląd oraz dbałość o czysty i estetyczny wygląd pojazdu i jego sprawność techniczną.

2. Jeżeli taksówka wyposażona jest w urządzenia nagłaśniające, kierowca powinien skorzystać z nich w sposób nieprzeszkadzający pasażerom.

Rozdział 3.
Przewóz osób

§ 1. 1. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów tylko po uprzednim włączeniu sprawnie działających urządzeń, składających się z zalegalizowanego taksometru i współpracującą z nim kasą rejestrującą, niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce i przyjęciu zamówienia.

2. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr na pozycję "kasa".

3. Pasażerowi nie wolno manipulować przy taksometrze lub utrudniać odczytywanie jego wskazań.

§ 2. 1. Kierowca może żądać zapłaty należności przed wykonaniem usługi w przypadku, gdy pasażer czasowo opuszcza taksówkę. Kierowca pobiera wówczas należność wskazaną przez taksometr oraz za przewidywany czas postoju.

2. Jeżeli do końca umówionego czasu postoju pasażer nie wróci do taksówki, kierowca może uznać, że pasażer zrezygnował z dalszego przewozu i w związku z tym ma prawo odjechać z miejsca oczekiwania.

3. W razie przewozów uprzednio zamówionych oraz poza granice administracyjne miasta, kierowca przed wykonaniem umowy ma prawo zażądać zabezpieczenia jej zadatkiem lub w szczególnych przypadkach całej przewidywanej kwoty zapłaty, z której przewoźnik winien się rozliczyć po wykonaniu przewozu.

4. W przypadku awarii taksówki i niezwłocznego zabezpieczenia przez kierowcę innego środka transportowego, pasażer jest obowiązany uiścić należność za przejechany już odcinek drogi.

§ 3. 1. Kierowca bez zgody pasażera nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce.

2. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, z którego sam korzysta, inne osoby na wolne miejsca, bez uiszczenia za to dodatkowej należności.

3. Należność za przejazd taksówką reguluje tylko jeden pasażer. Kierowca nie może żądać zapłaty od pozostałych osób znajdujących się w taksówce, bez względu na okoliczności, w jakich korzystali oni z przejazdu.

4. W czasie jazdy pasażer powinien zachowywać się kulturalnie i stosować się do zaleceń kierowcy mających na celu bezpieczeństwo ruchu.

§ 4. 1. Kierowca taksówki powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób wymagających natychmiastowej pomocy lub znajdujących się w szczególnej potrzebie (inwalidzi, kobiety ciężarne, osoby z małymi dziećmi na ręku).

2. Zezwala się na przewóz dzieci tylko pod opieką dorosłych, chyba że osoba, pod której opieką dziecko się znajduje, upoważnia kierowcę do przewiezienia dziecka samego. W takim przypadku należność za usługę uiszczają rodzice lub opiekun z góry.

§ 5. Kierowca ma prawo odmówić wykonania przewozu lub rozpoczęty przewóz przerwać tylko wtedy, gdy pasażer :

1.znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

2.spożywa w taksówce alkohol lub inne środki odurzające,

3.spożywa posiłki lub konsumuje napoje bez zgody kierowcy,

4.nie podporządkowuje się żądaniom kierowcy w sprawach zapewniających bezpieczeństwo jazdy i osobiste bezpieczeństwo kierowcy.

Rozdział 4.
Przewóz bagażu w taksówce osobowej

§ 1. 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczenia dodatkowej należności, bagaż podręczny oraz za zgodą kierowcy, psy lub inne małe zwierzęta domowe, które można umieścić tak, aby nie uszkodziły lub nie zanieczyściły pojazdu, a ich ciężar i wielkość nie przekraczają dopuszczalnej ładowności pojazdu i nie zagrażają bezpieczeństwu jazdy.

2. Do bagażu podręcznego zalicza się w szczególności walizki, plecaki, worki turystyczne oraz inne przedmioty, które zarówno swoją wielkością, jak i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu oraz nie ograniczą pola widzenia kierowcy i nie utrudnią prowadzenia pojazdu.

3. Bagaż podręczny pasażera można przewozić w bagażniku znajdującym się wewnątrz i na dachu taksówki lub za zgodą przewoźnika na jednym z siedzeń przeznaczonych do przewozu osób z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i 2

4. Z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i 2 dopuszcza się w szczególności przewóz innych przedmiotów po uzyskaniu zgody kierowcy np.: wózków dziecięcych, inwalidzkich itp.

5. Bagażnik taksówki powinien być utrzymany w należytej czystości i wolny od wszelkiego sprzętu dodatkowego (poza sprzętem służącym do napraw samochodu) .

6. Nie dopuszcza się przewożenia taksówką osobową bagażu wystającego poza obrys pojazdu.

§ 2. 1. Kierowca powinien udzielić pomocy przy załadunku i wyładunku bagażu podręcznego.

2. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany przypomnieć o zabraniu bagażu.

3. W razie znalezienia w taksówce rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca pojazdu jest obowiązany przekazać je do Biura Rzeczy Znalezionych.

Rozdział 5.
Skargi i wnioski

§ 1. 1. Skargi, wnioski i uwagi o świadczonych usługach należy kierować do właściwego wydziału Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, udzielającego licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

2. O przypadkach dotyczących niewydania lub nieprawidłowego wydania paragonu fiskalnego lub rachunku, wydział o którym mowa w ust.1 informuje Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy posiadającego licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 1. 1. Kierowca taksówki jest obowiązany posiadać w taksówce przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami oraz udostępniać je do wglądu na każde żądanie pasażera.

2. Kierowca taksówki jest obowiązany do zamieszczenia informacji widocznej dla pasażera o stosowanych stawkach za 1 km przejazdu, a także o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką z nazwą organu wydającego w.w licencję.

§ 2. 1. Zabrania się kierowcy taksówki palenia tytoniu oraz spożywania pokarmów podczas przewozu pasażerów.

2. Kierowca taksówki zobowiązany jest zamieścić informację o zakazie palenia tytoniu.

3. Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie albo jeżeli następuje przekroczenie granicy strefy opłaty taryfowej, kierowca jest obowiązany przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę i powiadomić o tym pasażera.

§ 3. Nieprzestrzeganie ustalonych wyżej przepisów stanowi podstawę cofnięcia licencji, co wynika z ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późń. zm.)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »